ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 29.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети септември                       две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                               

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  231  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  14,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – К.Б.П. - редовно призован, се явява лично и с адв. П..

Ответникът – командир на поделение 48940 Бургас - редовно призован, се представлява от подп. М. - лично.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. П.: В миналото съдебно заседание съдът е дал указания на Министъра на отбраната да представи доказателство, което е преценено, че е относимо към настоящия правен спор. Въпреки указанията на съда до настоящият момент доказателството не е представено.

С оглед на изложеното, моля, да приемете оттеглянето на моето искане с произтичащите от това последици, които ще обоснова в пледоарията си по същество.

 

ПОДП. М.: Считам, че тази заповед не е необходимо да се представя. Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ предвид изявлението на  процесуалния представител на ответника

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение от 02.06.2009 г. постановено в съдебно заседание, с което Министърът на отбраната е задължен да представи заверено копие от заповед № МЗ-ОХ-010/27.03.2007 г.

 

АДВ. П.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПОДП. М.: Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВ. П.: Моля да уважите жалбата на доверителя ми срещу заповедта на командира, с което е прекратен договора за кадрова военна служба и същият е освободен от кадрова военна служба. Считаме, че същият административен акт е незаконосъобразен и постановен при съществени нарушения на административно-производствените правила и материалния закон. Поддържам депозираните писмени бележки при първото разглеждане на делото.

Моля да приемете за установено, предвид осуетяването на исканото доказателство, че съгласно чл. 170, ал. 1 от АПК Министерството на отбраната носи доказателствена тежест за установяване на законосъобразността на издадения от него  административен акт.

Моля да приложите разпоредбите на чл. 161 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК и последиците на чл. 161 от ГПК, като Ви моля, с оглед обстоятелствата по делото, да приемете за доказани фактите, относно които ответното ведомство е създало пречка за събирането им, именно че в процесният случай съгласно установените процесуални правила е следвало административният орган при извършване на задължителните атестации за подбор на кадрови военнослужещи при организационно щатни промени да приложи разпоредбата на § 43 от Преходните разпоредби на ПКВС /отм./ към настоящият момент с постановление на МС от 01.04.2003 г. с последно изменение ДВ бр. 40 от 16.05.2006 г. - момента на освобождаване на моя доверител, уреждащи хипотезата на заемане на вакантни длъжности  от кадрови военнослужещи със звание едно по-ниско от притежаваното от тях, каквото мотивирано  искане е направил и присъстващия в залата подп. М..

Освен на тези основания и на подробно изложените писмени бележки, считам че атакуваният акт е незаконосъобразен и моля да го отмените с всички произтичащи последици.

 

ПОДП. М.: Изцяло възразявам на жалбата. Изцяло поддържам становището-писмена защита, представено по делото на 02.06.2009 г.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: