ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 02.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На втори юни                                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                               

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  231  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  14,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – К.Б.П. - редовно призован, се явява лично и с адв. П.

Ответникът – командир на под. 48940 Бургас - редовно призован, се явява лично и с юк. Е.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. П.: Предвид посочените уважителни причини в молбата ми вх. № 1846 от 17.03.2009 г., представям доказателства за отпуска ми по болест и престой в специализирано болнично заведение. По отношение на същата молба, поддържам искането да задължите ответника да представи годишна заповед за календарната 2006 г. за утвърждаване на процедурата по извършване на задължителни атестации и подбор на кадрови военнослужещи в поделение с организационно-щатни  промени. Предвид указанието, дадено от Вас в предходно съдебно заседание, заявявам че доверителят ми не е в състояние да уточни точния номер и дата на издаване. Същите заповеди са за служебно ползване на кадровите органи, в случая ответника, които съгласно закона и задължителните указания на министъра следва да се съобразяват при подбора на военнослужещи при организационно-щатни промени.

 

СЪДЪТ предвид направеното повторно искане за представяне на доказателства,

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

Съдът се е произнесъл по искането в предходното съдебно заседание, поради което счита, че не следва да се произнася повторно по същото искане.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. Е.: Като процесуален представител на Министерството на отбраната, можете ли да отговорите издавана ли е за 2006 г. заповед на министъра, която урежда правоотношения, идентични с правоотношенията уредени в заповед № МЗ-ОХ-010/27.03.2007 г.?

 

ОТГОВОР НА ЮК. Е.: Точно на този въпрос може да отговори командира на поделението, но такава заповед аз не знам, не съм чувал за нея и не съм виждал. Не работя с такива заповеди и когато видях в делото преди предходното съдебно заседание на 24.03.2009 г. молбата на жалбоподателя да се представят тези заповеди, направихме справка с командира на поделението подп. М., за да установим дали има такива заповеди в поделението и да отговорим на жалбоподателя и съда и установихме, че няма такива заповеди. На Вашия сегашен въпрос отговорихме в предното съдебно заседание, както аз, така и подп. М. и считам, че нещо ново като промяна в издирването на тези доказателства аз не мога да кажа, ако може да отговори подп. М. като командир, който работи с тези документи.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. П.: Можете ли да цитирате дословно поне част от наименованието на тази заповед от 2006 г.?

 

ОТГОВОР НА АДВ. П.: Не мога да цитирам дословно наименованието, или част от него. Това което мога да цитирам съм го изложила в молбата от 17.03.2009 г. Считам, че искането за представяне на цитираната заповед за 2007 г. трябва да бъде уважено. Тези заповеди имат годишен характер и всяка следващи изрично отменя предходната, като я конкретизира с номер и дата на издаване. Ако допуснете искането ми да бъде представена заповедта за 2007 г. в нея ще се съдържа и точното обозначаване на заповедта за 2006 г., която е действала към момента на издаването на оспорения акт, така че от заповедта за 2007 г., ще мога да формулирам искане по отношение на заповедта за 2006 г.

 

         ЮК. Е.: Всички заповеди, които издава министърът не стигат до всички от подчинените структури, тъй като те са подредени по ранг. Подп. М. е само един обикновен член на комисия, която се назначава със заповед на началника на Генералния щаб, който няма нищо общо с Министъра, така че той е бил само член, а  председател е бил полк. Ж.М. Начина на разсъждение и упорството на жалбоподателя да търси нещо, което не може да намери и изисква ние да му помогнем,  пречи на процеса. Командирът на поделението моли да обясни точно това, което е извършил като пряк ръководител на поделението и участник на комисията по подбора.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. Е.: Това ще бъде извършено от подп. М. по становището му по същество.

 

Съдът като счита, че заявлението на адв. П. за годишния характер на издаваните заповеди във връзка с атестацията и подбора на военнослужещите е вероятно основателно, намира, че следва да изиска заповед № МЗ ОХ-010 от 27.03.2007 г. на Министъра на отбраната. След запознаването с тази заповед и регулираните от нея отношения, съдът ще прецени допустимостта на искането на процесуалния представител на жалбоподателя по отношение на идентичен предходен акт на Министъра – за 2006 г.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАДЪЛЖАВА Министъра на отбраната в 14-дневен срок от днес да представи заверено копие от заповед № МЗ ОХ-010 от 27.03.2007 г.

 

         ЮК. Е.: Такива заповеди ние не знаем и не сме длъжни да знаем. Жалбоподателят, след като иска да доказва някакви факти, тежестта на доказване е изцяло негова. Ние слуги на жалбоподателя  няма да ставаме и да се препираме с Министъра.  Министърът е решил и разпоредил на кои структури какви заповеди да се дават. Командирът на ответното поделение е само изпълнител. Неиздаването на такава заповед за командира влече служебна и наказателна отговорност.

Моля да приемете нашето становище писмена защита с вх. № 3806/01.06.2009 г. То отразява позицията на Министерството на отбраната и поделението по настоящия правен спор. При необходимост ще бъде допълнено и изменено.

 

Предвид липсата на други доказателствени  искания към настоящия момент, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.09.2009 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: