ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 24.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти март                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  231  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  15,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – К.Б.П. - редовно призован, не се явява. Не се явява и процесуалния му представител.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която се излагат съображения за обективна невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание, поради постъпване за лечение в специализирано медицинско заведение.

 

Ответникът – Командир на поделение 48940 гр. Бургас - редовно призован, се явява лично и с процесуален представител ст. юк. на МО на РБ - Любомир Етакчиев.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТ. ЮК. Е.: Да се даде ход на делото.

ПОДП. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СТ. ЮК. Е.: Искам да заявя становище, относно процесуалното искане на адв. М.П. във връзка с цитираните от нея две заповеди в молба вх. № 1846/17.03.2009 г. – л. 141 от делото, издадени от Министъра на отбраната на Република България. Заявявам, че такива заповеди не се намериха в поделение 48940 – Бургас, поради което страната не може да представи тези заповеди, не че не желаем, ако ги има. Нямам  други доказателствени искания към момента.

 

ПОДПОЛКОВНИК М.: Възможно е да има такива заповеди, но поради това че поделението е с по-нисък ранг не може да предостави същите, тъй като не ги е получило.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПОДП. М.: При извършване на атестацията на военнослужещите, във връзка с организационно-щатните промени, използвал ли сте разпоредбите по цитираната Заповед 010/27.03.2007 г.?

 

ОТГОВОР НА ПОДП. М.: Не, не съм използвал, защото тази заповед е издадена седем дни след като е прекратен договор за кадрова военна служба на жалбоподателя. Що се отнася до другата заповед за 2006 г., възможно е да има такава заповед, но тъй като жалбоподателят не е цитирал номер и дата на издаване, не съм в състояние към настоящият момент да отговоря конкретно на искането. В нашето министерство се издават много заповеди и в този смисъл не съм в състояние да конкретизирам има, или не издадена такава заповед.

 

С оглед  становищата на процесуалния представител на Министерството на отбраната, както и с оглед становището на подп. М., съдът намира, че искането на процесуалния представител на жалбоподателя в частта, относно изискването да се представи заповед МЗ ОХ-010 от 27.03.2007 г. е неоснователно, тъй като цитираната заповед е издадена след издаването на заповедта, оспорена по настоящото производство. Що се отнася до втората заповед на министъра на отбраната – за 2006 година, съдът приема, че с оглед защитата на процесуалните права на жалбоподателя, следва да му предостави възможност допълнително да уточни точното наименование на тази заповед, нейния номер и дата на издаване, за да бъде извършена преценка на допустимостта на искането в тази му част.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО за задължаване на ответника да представи заповед МЗ ОХ-010 от 27.03.2007 г.

УКАЗВА на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да уточни конкретното наименование, номера и датата на издаване на заповедта на Министъра на отбраната за календарната 2006 година, с която е уредена процедурата по извършване на атестации и подбор на военнослужещи в поделение с организационно-щатни промени.

 

         ИЗЯВЛЕНИЕ НА СТ. ЮК. Е.: Обръщам Ви внимание, че от молбите, които са представени и разгледани в днешното съдебно заседание, ние не сме получили преписи. Това нарушава нашите процесуални правила, тъй като не сме в състояние своевременно да се ориентираме във фактическата обстановка, изложена в тях и съответно да изразим своето становище. Моля да имате предвид, че сме поставени в изключително неблагоприятна ситуация, поради обстоятелството, че трябва в съдебно заседание да се запознаваме с тези молби, както и да коментираме приложеното към молбата от 19.03.2009 г. доказателство. Представеният болничен лист, всъщност не е болничен лист. Това е история на заболяване с № 3363, без дата на издаване, подписана неизвестно от кого, незаверено копие, в която не е посочена продължителността през която лицето посочено в нея, което е евентуалния процесуален представител на жалбоподателя, е постъпило и ще остане на лечение. Считаме, че този документ шиканира процеса с цел продължаване на  производството, защото по този начин при евентуално уважаване на оспорването, предвид поисканите разноски, могат да бъдат начислени лихви върху тях.

 

ПОДП. М.: Нямам какво да добавя към момента.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.06.2009 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,15 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: