ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2319 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.И., редовно призована, явява си лично и с адв. М., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от М.Д.И. против Заповед № 3045/10.11.2014 г. на кмета на Община Бургас, с която по отношение на жалбоподателката е отказано определяне на група за жилищна нужда.

 

         АДВ. МЕЛОКОНЯН: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Считам, че всичко, което е относимо към правния спор, се съдържа в представената административна преписка.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата, че не е основателна. Няма да соча други доказателства. Моля да приемете преписката и да приключите събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         Поради липсата на формулирани от страните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. М.: Моля да отмените заповедта на кмета на Община Бургас. Да уважите жалбата на моята доверителка. Само един довод: отказът на Община Бургас е на формално основание, тъй като съобразявайки чл. 91 от ЗГР и настоящият адрес е такъв, който отразява постоянното местоживеене, актуалното за лицето, като всички други основания на закона са изпълнени. В смисъл, жалбоподателката е живяла 5 г. без прекъсване и административният орган е констатирал, че жалбоподателката постоянно живее на посочения в удостоверението адрес.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че оспореният административен акт е правилен и законосъобразен, макар и на формално както посочи колегата основание, той е налице, налице е и настоящия и постоянен адрес на територията на общината, където се кандидатства за жилище. В случая това не е установено да е така, поради което моля да потвърдите акта като правилен и законосъобразен.

         АДВ. М.: Дори и това да е така, то населеното място, което е посочено в личната карта, който адрес е посочен, той е на територията пак на Община Бургас.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: