ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на дванадесети октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 2318 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 12:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.К., редовно уведомен, не се явява лично. В съдебно заседание се представлява от баща си А.Р.К., с пълномощно на лист 6 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Да се даде ход на делото.

             ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Поддържам жалбата. От предишното съдебно заседание няма промяна в отношенията между страните.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Разговаряли сме с юрисконсултите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, като крайното становище във връзка с предоставянето на възможност за извънсъдебно споразумение по спора е, че няма такава възможност, тъй като при евентуално оттегляне на жалбата и възобновяване на административното производство трябва да се спазят предвидените срокове по ЗИХУ и ППЗИХУ, като причината обаче е в това, че към заявлението-декларация за ползване на добавка не ни се представя екземпляр от експертното решение на ТЕЛК, върху който да има поставен печат с гриф „влязло в сила“, т.е. този документ, който е бил представен, не е подлежал на изпълнение. В този смисъл считам, че спорът е изцяло правен.

          Впоследствие е представен екземпляр от експертното решение, на който е отразено, че влизането в сила е от дата 25.07.2017 г., т.е. към момента на подаване на заявлението все още не е било в сила това експертно решение.

          Не мога да кажа дали преписката е в цялост, тъй като не съм я представила аз и не съм заверила документите, които изхождат от органа. В тази връзка, моля да ми бъде дадена възможност да проверя документите и да заверя тези по административната преписка.

 

Съдът, като съобрази заявеното от представителите на страните по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и допуснатите с определение № 1973/13.07.2017г. документи, като доказателства;

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна, в 7-дневен срок да представи в цялост административната преписка в случай, че приетите доказателства не изчерпват тази преписка, както и да завери копията на документите от преписката, които са представени от жалбоподателя с жалбата му.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорването най-късно до следващото съдебно заседание да представи доказателства за компетентността на органа, издал решение № 24 от 02.08.2017г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, като съобрази, че в административната преписка не се съдържат доказателства длъжностното лице Т.К.каква длъжност заема към 02.08.2017 г. в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, а този факт не е приет като безспорен и ненуждаещ се от доказателства от страните по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорването най-късно до следващото съдебно заседание да представи доказателства за компетентността на органа, издал заповед № ЗИХУ32/Д-А/994/05.07.2017 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Бургас, като съобрази, че в административната преписка не се съдържат доказателства длъжностното лице С.Б.А.каква длъжност заемала към 05.07.2107г. в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, а този факт не е приет като безспорен и ненуждаещ се от доказателства от страните по делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорването най-късно до следващото съдебно заседание да представи заверено копие на Заповед № РД15-03/03.01.2017г. на директора на РЗИ – Бургас, както и да представи в заверен препис цялата административна преписка по издаване на оспорения акт.

 

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Няма да соча други доказателства. Моля за документите, които ще бъдат представени от ответната страна, да бъда уведомен на електронния адрес, посочен в жалбата ни.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 02.11.2017г. от 12:45 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: