ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.10.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2318 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 10:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.К., редовно призован, не се явява лично. В съдебно заседание се представлява от баща си А.Р.К., с пълномощно по лист 6 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Заявявам, че в днешно съдебно заседание не мога да представя пълномощно от директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас в писмен вид, но съм натоварена да представлявам длъжностното лице в настоящото производство, поради което моля да ми бъде дадена възможност в определен срок от съда, да представя пълномощното по делото.

 

По хода на делото:

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Да се даде ход на делото.

             ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, а с оглед изявлението на юрисконсулт Д. в днешно съдебно заседание, й предоставя възможност в 7-дневен срок от днес да представи по делото пълномощно за представителство в настоящото производство.

УВЕДОМЯВА ответника в производството, че при непредставяне на пълномощно от юрисконсулт Д. в предоставения срок, съдът ще отмени процесуалните действия, извършени в днешно съдебно заседание като извършени от лице без представителна власт.

 

По изложените съображения, съдът

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството по делото е образувано по жалба на А.А.К. против заповед № ЗИХУ32/Д- А/994/05.07.2017 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Бургас, която е потвърдена с Решение № 24 от 02.08.2017г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас. 

 

С определение № 1973/13.07.2017г. съдът е конституирал страните в производството по делото, указал е доказателствената им тежест за установяване на фактите, на които основават своите искания или възражения; допуснал е като писмени доказателства представените с жалбите и постъпилите с административната преписка от административния орган документи; указал е на ответника, че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед.

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ К.: Поддържам жалбата. Уточнявам, че съм заверил само документите, които съм представил аз и не съм заверил документите на административния орган.

Моля да ми бъде дадена възможност в разумен срок с административния орган да поправим тази допусната нелепа грешка, която доведе до образуване на настоящото съдебно производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. При подаване за заявление-декларация от оспорващия, не е представено експертно решение ТЕЛК с гриф-печат „влязло в сила”. Наличието на печат освен, че е изискване на закона, то и има задължителни указания на изпълнителната власт. Направено е признание, че един вид има неуредица, стига се до противоречие с чл. 112 от Закона за здравето. Затова и органът е отказал изготвяне на социална оценка. Към момента при нас вече е налично това експертно решение с гриф-печат „влязло в сила”, но по подаденото заявление-декларация от 04.05.2017 г. има развило се съдебно производство, поради което не е приложена разпоредбата на чл. 99 от АПК. В тази връзка заявявам готовност с г-н К. да се срещнем в разумен срок и да обсъдим възможността спорът да бъде разрешен извънсъдебно.

 

След като съобрази изявленията на представителите на страните, съдът счита, че в днешно съдебно заседание не следва да се произнася по доказателствените искания, с оглед на възможността за извънсъдебно споразумение, като им се предостави срок до следващо съдебно заседание.

 

По изложените съображения и за постигане на извънсъдебно споразумение по предмета на спора, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.10.2017 г. от 12,45 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: