ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 02.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на втори ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 2318 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 12:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.К., редовно уведомен, не се явява лично. В съдебно заседание се представлява от баща си А.Р.К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Да се даде ход на делото.

             ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили от ответника със заявление вх. № 11055/19.10.2017 г. заверени преписи на документи от административната преписка по издаване на оспорената заповед.

ДОКЛАДВА  писмо вх. № 11578/01.11.2017 г. от Регионална здравна инспекция - Бургас заверено копие на Заповед № РД-15-03/03.01.2017 г.

 

ЮРИСТКОНСУЛТ Д.: Съгласно дадените указания в предходно съдебно заседание, представям и моля да бъдат приети по делото доказателства за компетентността на органа, издал Решение № 24/02.08.2017 г. и Заповед № ЗИХУ32/Д-А/994/05.07.2017 г., а именно Заповед № 299/14.01.2003 г. за заемане на длъжността директор на РД „Социално подпомагане“ – Бургас от лицето Т.Н.К., както и Заповед № ЧР-1 31/26.02.2013 г. за заемане на длъжността директор в Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас на лицето С.Б.А., както и удостоверения за идентичност на лице с различни имена.

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Запознах се с докладваните от съда и представените днес заповеди. Да се приемат.

Съдът по доказателствата

 

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА днес докладваните, както и представените от представителя на ответника документи, като доказателства по делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСТКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед липсата на други доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

ДАВА ХОД на устните състезания:

ПЪЛНОМОЩНИК К.: Моля да отмените заповедта като незаконосъобразна. Представям писмени бележки по същество на спора.

Моля всички съобщения по делото да се изпращат на адреса в жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите предявената жалба като неоснователна. Действително спорът е правен и се свежда до действието на експертното решение на ТЕЛК. Същото е индивидуален административен акт и АПК забранява изпълнението му преди да е влязъл в сила. Изпълнението на този факт не се удостоверява от дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, а от Регионална картотека на медицинската експертиза. Видно от представения от жалбоподателя екземпляр на експертното решение има поставен печат с гриф „влязло в сила“, което е с дата 25.07.2017 г., т.е. експертното решение към датата подаването от Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас не е подлежало на изпълнение, тъй като не е влязло в сила. Влизането му в сила е настъпило след изтичане на всички максимални срокове, в които административният орган се произнася по заявлението-декларация. В този смисъл не може да се претендира отпускане на добавката, поради което считам, че оспорваната заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Бургас е изцяло съобразена със закона. По изложените съображения считам жалбата за неоснователна. Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски. Не представям списък на разноските.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.57 часа.

 

 

 

     СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: