ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2317 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Елмада – М.Г.”, редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Ч., надлежно упълномощена, с представено на л.12 от делото пълномощно.

За ответника - началник отдел в Дирекция „Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства” (РПИБС) в Агенция „Пътна инфраструктура”, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на процесуалните представители на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя, с която иска съдебните книжа да бъдат връчвани на съдебен адрес, посочен в молбата и да и́ бъде предоставена възможност за становище и доказателствени искания, след постъпване на доказателствата от ответника, за които е ангажиран в предходно съдебно заседание.

ДОКЛАДВА постъпили от ответника на 06.03.2015г. с придружително писмо писмени доказателства, съгласно опис.

ДОКЛАДВА постъпил от ответника на 01.04.2015г. констативен протокол, съставен на 13.05.2014г.

 

АДВОКАТ Ч. – Запозната съм с доказателствата. Да се приемат представените доказателства.

Нямам доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Моля да се приемат представените доказателства.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжа № 401/31.03.2004г., заповед №РД-22-167/11.09.2014г. на н-к отдел Дирекция РПИБС към АПИ, писмо до жалбоподателя от директора на Областно пътно управление (ОПУ) Бургас изх.№1304/26.09.2014г., писмо до жалбоподателя с изх.№1009/23.07.2014г., известие за доставяне, писмо до жалбоподателя изх.№931/07.07.2014г., писмо от жалбоподателя до директора на ОПУ Бургас изх.№3/07.07.2014г., писмо от жалбоподателя до директора на ОПУ №4/07.07.2014г., писмо до жалбоподателя от директора на ОПУ№ 836/23.06.2014г. известие за доставяне, писмо от жалбоподателя до директора на ОПУ вх.№ 646/20.06.2014г., писмо до жалбоподателя от директора на ОПУ Бургас изх.№727/02.06.2014г., отчет за извършени ремонтни работи в РПС Поморие за м.юли 2014г., съгласуване с АПИ схема за временна организация на движението на кръстовище на път І-9 при км 222+ 849,41( четири страници с различни варианти на схемата), заповед № РД 11367/10.04.2014г., технически инвестиционен проект относно обект схема за временна организация на движението на кръстовище на път І-9 при км 209+300, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, обяснителна записка, обобщена количествена сметка, становище от н-к сектор ПП при ОД МВР Бургас от 31.03.2014г., писмо от кмета на Община Поморие до директора на ОПУ Бургас от 31.03.2014г., протокол № 9 от 30.03.2014г., одобрен от директора на ОПУ Бургас, писмо от директора на ОПУ Бургас до АПИ от 31.03.2014г., писмо от член на управителния съвет на АПИ до директора на ОПУ Бургас и констативен протокол от 13.05.2014г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ч. – Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна, издадена в нарушение на материалния закон и при съществени нарушение на процесуалните правила.

Моля да присъдите на жалбоподателя разноските по делото, като представям списък по чл.80 от ГПК.

Ще представя писмени бележки в указан от вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Моля да отхвърлите като неоснователна жалбата. Процесната заповед съдържа всички необходими и́ реквизити и административното производство е проведено по приложимата правна норма. В случая временното кръстовище е временно до толкова, че същото ще бъде разширено с изграждане на обекта път І-9 Слънчев бряг – Бургас обход при гр. Поморие от км 217+100 до км 224+000.

Моля да ми даде възможност да представя писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7- дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 9 дни. И двете страни с копия за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: