ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2317 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ „Елмада – М.Г.”, редовно призован, не се явява. Представлява от адвокат П. Ч., надлежно упълномощена, с представено на л.12 от делото пълномощно.

За ответника - началник отдел в Дирекция „РПИБС“ в Агенция „Пътна инфраструктура”, редовно призован се явява представител по пълномощие юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-22-169/11.09.2014г. издадено от началник отдел в Дирекция „РПИБС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, с която е прекратено разрешение №177 от 21.02.2006г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на път І-9 Варна – Бургас, км 222+450 ляво, с площ 12 кв.м.

 

АДВОКАТ Ч. – Поддържам жалбата, поддържам и направените доказателствени искания посочени в нея. Моля да задължите Агенция „Пътна инфраструктура” да представи пълната административна преписка по издаване на процесната заповед, включително да представи разрешение за ползване, издадено от ДНСК София, за въвеждане в експлоатация на процесното кръгово кръстовище и разрешение за строеж на същото. Също моля да уважите искането за представяне на пълната преписка по издаване на разрешението за строеж. Ако съдът прецени, че последното искане е неотносимо към настоящия спор - в такъв случай, оттеглям искането за разрешението за ползване.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля съда да ми даде подходящ срок, в който да бъде представена административната преписка, във връзка с издадената заповед.

В случая се противопоставям на направеното доказателствено искане, с оглед на това, че самото производство е с друг характер и искането е ирелевантно към спора. По направеното искане предоставям на съда. В Областно пътно управление, като специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура” не се съдържат тези документи. Ще бъдат изискани от София.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по опис на л.2 от адм.д.№11099/2014г. на АССГ писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото доказателство за компетентността на органа издал обжалваната заповед, заверено копие от пълната административна преписка по издаване на тази заповед, както и доказателства, че описаното в заповедта кръстовище притежава разрешение за строеж и е въведено в експлоатация.

ДАВА възможност на двете страни в същия срок да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.04.2015г. от 11.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: