ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2316 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.В.Ш., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

            Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

 Производството е образувано по жалба срещу отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, постановен с писмо изх. № К-1092-10/15.06.2017г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

 С молба от 01.09.2017г. жалбоподателката, чрез пълномощника адв. Д. е подала молба, с искане да се приеме, че жалбата е подадена в срок, тъй като в оспорения акт не е посочено пред кой орган и в какъв срок може да се оспори, поради което е налице хипотезата на чл.140, ал.1 от АПК и срокът за обжалване е бил удължен на два месеца, поради което жалбата е в срок.

На 18.09.2017г. ответникът е представил административната преписка, като е представил и писмено становище по жалбата.

С молба от 19.09.2017г. жалбоподателката е представила договор за правна защита с пълномощника адвокат Д.Д. и списък на разноските.

С молба от 19.09.2017г. жалбоподателката е поискала производството да се проведе по реда на чл.197 и сл. от АПК, тъй като счита, че отказът постановен с писмо изх.№ К-1092-10/15.06.2017г. представлява отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт. Съдът е посочил, че това искане следва да се докладва в насроченото вече открито съдебно заседание, тъй като от мотивите на оспорения отказ не може да се направи категоричен извод за прекратяване на производството на осн. чл.56 от АПК.

Вчера постъпи нова молба от жалбоподателката, чрез пълномощника й адв. Д. с искане да не се дава ход на делото и като ответник да бъде конституиран изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, а не самото дружество. Направени са и твърдения по съществото на спора, за присъждане на разноски, направено е и доказателствено искане за извършване на служебна справка в ТР. Представен е актуален Устав на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

Съдът във връзка с искането за конституиране на друг ответник, намери същото за неоснователно, тъй като ответникът по делото е определен съобразно правилата на ГПК и АПК, а по отношение на останалите искания на жалбоподателя, съдът ще се произнесе при постановяване на окончателния си акт, предвид което и поради липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства, включително и тези, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.52 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: