ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,08.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми април                                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2316 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.13 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛАДИН ФУУДС” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Х. Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 103 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник кмет по „Устройство на територията и строителството” (УТС) на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

М.С.Х., редовно уведомена, не се явява;

Храм „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от адв.Х. М., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Х.: Поддържам така заведената жалба. Моля да приемете всички представени с нея доказателства.

         В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете едно пълно удостоверение за актуалното състояние на жалбоподателя, което отразява всички вписвания по партидата на дружеството, от които е видно, как е променяно наименованието на „Аладин Фуудс” ООД. Представям това доказателство с оглед активната процесуална легитимация на жалбоподателя.

         Други доказателства към момента няма да сочим.

 

         Адв.М.: Оспорвам жалбата. Оспорвам удостоверение за въвеждане в експлоатация № 546/27.12.2004г., находящо се на лист 19 от делото. Оспорвам това, че видно от съдържанието на това удостоверение не е указано изобщо за кой обект е издадено и за кой обект се отнася. Същото се отнася и за разрешение за строеж № 92-„З”/30.11.2004г., находящо се на лист 18 от делото. Оспорвам истинността в частта, че удостоверява въвеждането в експлоатация. Твърдя, че представеното разрешение за строеж № 92-„З”/30.11.2004г. и удостоверение за въвеждане в експлоатация № 546/27.12.2004г. не се отнасят за процесния обект и в този смисъл твърдението в жалбата, че е налице преустройство, не отговаря на действителното.

В тази връзка, моля да задължите Община Бургас да представи искане с вх.№ 91-00-49/29.11.2004г., въз основа на което е издадено Разрешение за строеж № 92-„З”/30.11.2004г. В самото разрешение пише, че се издава по повод това искане.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и Разрешение за строеж № 92-„З”/30.11.2004г. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 546/27.12.2004г., чиято относимост към предмета на спора ще цени с крайния си съдебен акт.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за заинтересованата страна за представяне на  искане с вх.№ 91-00-49/29.11.2004г. от Община Бургас.

 

Адв.Х.: Няма да соча други доказателства.

Адв.М.: Моля да задължите Община Бургас да представи одобрените проекти, въз основа на които е издадено Разрешение за строеж № 92-„З”/30.11.2004г. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 546/27.12.2004г. С тези проекти ще удостоверявам факта за кой обект се отнася и дали е извършено такова преустройство.

 

Направеното искане от процесуалния представител на заинтересованата страна, съдът намира за неоснователно. Индивидуализирането на обекта, ползването на който се забранява е в тежест на административния орган, на който принадлежи задължението да установи изложеното в мотивната част на заповедта.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането за заинтересованата страна за представяне на одобрените проекти във връзка с издаването на  Разрешение за строеж № 92-„З”/30.11.2004г. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 546/27.12.2004г

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Х.: Моля да отмените процесната заповед като неоснователна, противоречеща на материалния и процесуалния закон. Мотивите ми са изложени подробно в жалбата, а видно от събраните по делото доказателства, са налице твърдяните в жалбата доводи.

 

Адв.М.: Оспорвам жалбата. Моля да я отхвърлите като неоснователна и недоказана.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: