ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2315 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.К.Ч., редовно призован не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът РАЗГЛЕЖДА делото повторно след постановяване на определение по адм.дело № 1031/2018 г. на ВАС, с което протоколно определение на Административен съд - Бургас от 21.11.2017г. – за прекратяване на делото и оставяне на жалбата без разглеждане – е било отменено, а делото върнато за продължаване на съдебното производство.

Съдът КОНСТАТИРА, че административната преписка е приета, но с оглед изявленията на страните по „основния „ предмет на спора в конкретното дело – за  дължимостта или недължимостта на адвокатското възнаграждение, претендирано от жалбоподателя, съдът счита, че следва да попълни делото с нови доказателства.

От процесуалния представител на ответника са депозирани доказателства, че към ответното дружество са подадени множество заявления за получаване на информация по ЗДОИ като са направени твърдения, че лицата, подали тези заявления, включително и жалбоподателят  и процесуалният му представител, се явяват свързани лица. Съдът счита, че следва да изясни това твърдение служебно, с оглед евентуалната основателност или неоснователност на претендираните изключително подробни писмени заявления суми - за присъждане на адвокатско възнаграждение на жалбоподателя.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от системния администратор на Административен съд - Бургас служебна справка  от Национална база данни за родствена връзка на лицата, заявители по ЗДОИ, посочени от ответника на лист 35-58 от делото, в т.ч. и жалбоподателят Л.К.Ч..

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.10.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                СЪДИЯ: