ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2315 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.С., редовно уведомен, явява се лично, както и с адв.Х., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на ПЪРВО РУ МВР - БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Костова.

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16 от АПК да бъде конституирана Бургаска окръжна прокуратура като страна в процеса.

 

Съдът, като взе предвид изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

Адв.Х.: Нямам възражение по хода на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Х.: Поддържам жалбата. Моля да приемете като доказателства представените към нея писмени документи. Поддържам и направените в жалбата искания за изслушване на посочените там свидетели, както и назначаване на съдебно-психиатрична експертиза със задачи, които съм конкретизирал в същата тази жалба.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат приложените към жалбата писмени доказателства. Считам, че направените с жалбата доказателствени искания са относими към предмета на спора и считам, че следва да бъдат уважени.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателствените искания на жалбоподателя, съдържащи се в депозираната жалба и поддържани в днешно съдебно заседание  от неговия пълномощник, съдът счете за неоснователни, като в тази връзка съобрази обстоятелството, че в административната преписка са налични достатъчно писмени доказателства, въз основа на които да се изяснят правнозначимите за решаването на делото факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на жалбоподателя за събиране на допълнителни доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Х.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед, тъй като същата е незаконосъобразна и е постановена в противоречие с фактите и обстоятелствата, които исках да установя в настоящото съдебно производство, но Вие ме лишихте от тази възможност, тъй като аз считам, че съдът не притежава необходимите медицински познания, които биха могли да дадат отговор на въпроса дали приеманите от жалбоподателя медикаменти биха довели до твърдяните в административната преписка действия на същия и мотивирали началника на районното управление да откаже да издаде разрешение за носене на оръжие. Никой, освен специализирани лица, занимаващи се с медицина, не биха могли да дадат отговор на тези въпроси, нито пък началника на Първо  РУ, защото Вие сама приехте, че той е имал достатъчно основания да прецени, че доверителят ми страда от психични заболявания, водещи до някакви отклонения в поведението. Много Ви моля да имате предвид представената от мен и да прочетете представената по делото листовка на медикамента, която сама по себе си би могла да бъде индиция за това, да мотивира съдът да назначи експертиза, която експертиза на свой ред да установи дали наистина този медикамент дава тези отклонения в психиката на лицето, което ги приема и да прецените дали посочените в листовката, а после и от медицинското лице (евентуално) твърдения не се покриват с неговите действия, по повод на които има полицейски докладни записки. Освен това по делото са представени епикризи издадени от специализирани болници след инцидента, който е описан в докладните записки на полицейските служители, в които е записано, че лицето е психически здраво.

В тази връзка още веднъж моля, вече четохте определение за това, но мисля, че постановеното решение при липсата на тези доказателства няма да отрази обективната истина и незаслужено един човек ще носи клеймото на психично болен, заради това че той е приемал една лекарствена форма, описанието на страничните действия на която категорично навеждат на това, че неговите прояви, оценени от полицейските органи като прояви на човек с болна психика, са причинени от това лекарство и тези противопоказания са изрично описани в листовката приложена по делото и описваща страничните ефекти на лекарството Медрол.

Целта на нашето оспорване е не толкова да бъде преценена законосъобразността на издадения отказ, колкото поради обстоятелството, че по този начин се създава едно погрешно впечатление у семейството, децата и близките на моя доверител, че той е психично болен. Затова бихме искали това обстоятелство да се изясни в настоящото производство и то да се опровергае. Да се вземе становище на медицинско лице, което най-компетентно може да даде становище в случая.

За да се направи връзката, че точно лекуващата го д-р Господинова е назначила това лечение и рецептата е издадена именно от нея и той е посетил кабинета й в посоченото в жалбата време, аз настоявам да преразгледате решението си и тя да бъде разпитана за пълнота на доказателствата, които ще се съберат по делото и обективна преценка на тези доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: С оглед събраните по делото доказателства, жалбата се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, като бъде отменен отказа на началника на Първо РУ на МВР-Бургас за издаване разрешение за носене на огнестрелно оръжие.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: