ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2315 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:49 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АЛАДИН ФУУДС” ООД, редовно призован, се явява адвокат Х., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет по „Устройство на територията и строителство” на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Църковно настоятелство при храм „Иван Рилски”, редовно призована, се явява адвокат М., редовно упълномощен от по-рано.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 2626/17.03.20154 г. ответникът е представил документи под опис, които съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ Х.: Представям заверен препис от пълно актуално състояние от 30.04.2014 г. на „Аладин Фуудс” ООД,  което отразява промени, извършени в дружеството, включително и промяна на наименованието му, на което вероятно се дължи констатираното от съда несъответствие между наименованието на наемателя по представените по делото договори и наименованието на жалбоподателя.

АДВОКАТ М.: Представям документ за собственост на терена, върху който е изграден процесният обект, който е станал собственост на църковното настоятелство.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да ми бъде предоставена възможност да представя спесимен от подписа на заместник-кмета Марков, подписал оспорената заповед.

АДВОКАТ М.: Заявявам, че като заинтересована страна сме в преговори с жалбоподателя за споразумение. Заявявам, че жалбоподателят към момента е освободил помещенията и се водят преговори относно начина, по който ще бъде ползван имотът. Поради това, моля производството да бъде спряно по взаимно съгласие, тъй като съществува възможност за постигане на извънсъдебно споразумение между нас.

АДВОКАТ Х.: Поддържам искането, направено от колегата и потвърждавам, че сме в преговори за постигане на споразумение, относно начина, по който ще бъде използван имотът.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не възразявам да бъде спряно производството.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите представени от ответника с придружително писмо вх. №2626/17.03.2015 г., както и представените в днешно съдебно заседание заверени преписи от удостоверение за актуално състояние и нотариален акт №104/12.10.1995 г.

Намира искането за спиране на настоящото производство за основателно, предвид заявеното от страните, че в момента са  в преговори и съществува възможност за постигане на извънсъдебно споразумение между тях. Затова и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с придружително писмо вх. № 2626/17.03.20154 г. документи под опис, както и представените в днешно съдебно заседание заверени преписи от удостоверение за актуално състояние изх. №20140430165221 от 30.04.2014 г. и нотариален акт №104/12.10.1995 г.

 

СПИРА производството по административно дело № 2315/2014 г. по описа на Административен съд Бургас

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.

Делото да се докладва при евентуално подаване на искане за възобновяването му, а при липса на такова – след изтичане на шестмесечен срок, считано от днес, предвид възможността за прекратяване на производството при хипотезата на чл. 231, ал. 1 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: