ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2315 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:51 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АЛАДИН ФУУДС” ООД, редовно призован, се явява адвокат Х. Х. от Адвокатска колегия Бургас, редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет по „Устройство на територията и строителство” на Община Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Църковно настоятелство при храм „Иван Рилски”, редовно призовани, не изпращат представител.

 

По делото е постъпила молба от заинтересованата страна, с която се прави възражение по хода на делото поради нередовно призоваване на ответника. Изразява се становище по доказателствата и по същността на спора. Изисква се връчване на препис от определение, постановено от съда на 05.12.2014 г.

 

АДВОКАТ Х.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото тъй като ответникът е редовно призован за днешно съдебно заседание – призовката връчена на 11.12.2014 г., поради това съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам така заведената жалба.

Нямам други доказателствени искания. Моля да се приемат приложените с жалбата доказателства.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

На заинтересованата страна Църковно настоятелство при „Храм св.Иван Рилски” следва да бъде връчен препис от определение №2307/05.12.2014г., постановено по настоящото дело, а предвид липсата на други доказателствени искания да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

РАЗПОРЕЖДА връчване на заинтересованата страна Църковно настоятелство при „Храм св. Иван Рилски” препис от определение №2307/05.12.2014г., постановено по настоящото дело.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Х.: Моля да постановите решение, с което да отмените процесната заповед № 2642/28.10.2014 г. като непълна и необоснована и издадена в нарушение на материалния и процесуалния закон. Всички мои основания са посочени в жалбата.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: