ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На първи февруари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2314 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:47  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Н.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД - БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от адв. Й.П.с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по жалба на Д.Н. Д., ЕГН **********, с адрес: ***, срещу писмо изх. № К-1092-12/15.06.2017г. на изпълнителния директор на “Водоснабдяване и  канализация”ЕАД, гр. Бургас, с което е оставено без разглеждане искането му за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № К-1092-6/13.06.2017г.  

С определение № 2115 от 28.09.2017 г., съдът е оставил жалбата без разглеждане, като просрочена и е прекратил производството по делото.

С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14045 от 20.11.2017 год., ВАС е ОТМЕНИЛ определението на съда /Определение  № 2115 от 28.09.2017 г., постановено по адм. дело № 2314/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас/ и е ВЪРНАЛ делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с писмо вх.№ 8717/17.08.2017г. административната преписка по делото, предоставена от ответника.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 9409/04.09.2017г. молба от жалбоподателя за уточняване на съдебен адрес.

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 9495/07.09.2017г. доказателства от ответника – заверени копия на документите от цялата административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 9810/18.09.2017г. уточнителна молба от жалбоподателя по делото.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 9937/ 20.09.2017г. становище от ответника, ведно с приложения.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 13628/18.12.2017г. уточнение от жалбоподателя по делото.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 13631/18.12.2017 г. молба от жалбоподателя по хода на делото.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 13682/19.12.2017 г. молба, ведно с приложения.

 

 

Съдът дава възможност на страната да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. П.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение срещу доклада на съда. Да се приеме административната преписка. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбите и молбите от жалбоподателя писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да оставите жалбата без уважение. Представям писмени бележки.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: