ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и  девети март                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2314 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЛЕК СИЙ МЪСЪЛС“ ЕООД представлявано от П.К., редовно уведомен, не се явява  законния представител. Явява се адв.Ч. с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС редовно уведомен, изпраща за  представител ю.к.Ч., с представено пълномощно  по делотоднешното съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Ч.- Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.- Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

          Производството по делото, след частично потвърждаване на прекратително определение на настоящия състав с определение на ВАС се счита образувано само по жалба на „Блек Сий Мъсълс“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Созопол, ул. „***“ №2, със законен представител П.Г.К., против Писмо (Покана) с изх. № 2600-14358/17.10.2016г. за доброволно възстановяване на безвъзмездна финансова помощ по проект на „Блек Сий Мъсълс“ ЕООД с УПН BG0713EFF – 211 – 20070, издадено от изпълнителния директор на ИАРА

Указва на страните доказателствената  тежест, както следва:

В тежест на административният орган е да установи спазване на всички процесуални изисквания по провеждане на  административното производство по законособразен  начин. Относно материалноправната страна на спора, доказани следва да бъдат и наличието на материалните предпоставки за постановяване на оспорения административен акт.

          Съдът докладва, че по делото с входящ №3049/28.03.2017 година е постъпило, след нарочно служебно изискване на писмени доказателства  писмо от Бургаска търговско-промишлена палата, а именно уточнение на председателя относно представеното от жалбоподателя  удостоверение за налачие на форсмажорни обкстоятелства, с което се представя заверен препис от Сертификат за форсмажор №04/29.07.2016 година на“Блек Сий Мъсълс“ ЕООД, ведно скопие от молба и заповед за отпуск на Председателя на БсТПП, копие от Заповед №8Б от 15.07.2016 година на Председателя на БсТПП, препис-извлечение от Устава на БсТПП, приет на Общо събрание на БсТПП на 24.11.2015 година.

          АДВ.Ч.- Поддържам жалбата от името на доверителя ми. Считам, че административният орган не е представил в цялост преписката по издаване на обжалвания акт, като моля да бъде задължен да направи това, тъй като там се съдържат относими към  предмата на настоящото дело доказателства, а именно информационно- статистически формуляр по чл.27 ал.1 от ЗРА, както и  сертификат за форсмажор, представен от доверителя  ми, приложен към доказателствата по  жалбата, но считам, че там е възможно да има други доказателства за изясняване на настоящето дело. Отнсно представените от БсТПП доказателства, да се приемат. Поддържам жалбата на всички изложени в нея факти и правни основания като представям и моля да приемете решение на Административен съд гр.Бургас по аналогичен казус, в който административния орган  отново е допуснал процесуални  нарушения при издаване на  писмото – покана за доброволно изпълнение, като както  в  този случай така и в настоящия е нарушен чл.73 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като на  доверителя ми не е предоставена възможност да вземе участие  по налагане на финансови  корекции, не се спазени сроковете, посочени в чл.73.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.- Оспорвам жалбата, считам същата за неоснователна и необоснована. Моля за срок да представим преписката. Противоставям се на искането за събиране на гласни доказателствени средства. Цели се да се установят факти, които могат да се дадат  и писмено. Съгласно дадени указания от ЕК, провела одит в ИАРА по отношение на производствените програми на бенефициентите наличието или не на  изпълнение на тези програми се установява единствено и само чрез  счетоводни документи. На следващо  място обстоятелствата,  за които се искат  тези свидетелски показания би следвало  да бъдат съобразени от жалбоподателя в качеството му на търговец, при изготвяне  натаблица №4  от инвестиционите  намерения,  част Б, неразделна част от заяявление за кандидатстване ЕФР -02-8/4.10.2010 година при определяне на прогнозното количество за евентаулните събития при неизпълнение. Относно представения сертификат и писмо ги оспорвам. Считам, че същите  касаят период различен от процесния и не следва дабъдат приемани като доказателства. Считаме, че не са представени също така в 10 дневния срок след настъпване на обстоятелствата, в които жалбоподателят е задължен да уведоми  ИАРА за събитията. Относно представеното в днешното съдебно заседание решение, то касае казус, различен отнастоящия, това решение не е влязло в сила. Преписката  е доста обемна, намира се в гр.София не в гр.Бургас. Можем да я представим  в определен  от Вас срок.

Съдът  намира, че представените  към настоящия момент писмени доказателства от жалбоподателя и ответния орган следва да бъдат приети. Доколкото се претендира непълнота на административната преписка, съдът намира  за необходимо да предостави  възможност на  органа  да депозира  остатъка от същата и по-конкретно тези писмени доказателства, които бяха споменати  от страна  на жалбоподателя като относими към предмета на спора, включително с прилагане на доказателства, относно датата на уведомяване на ответния орган за настъпилото форсмажорно обстоятелство, както и счетоводни извлечения, респ. оборотна ведомодст на жалбоподателя за финансовата 2015г., в случай че такива са били представени на органа във връзка с контрола по изпълнение на проекта. Горната информация  следва да бъде представена не по-късно от 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание.

Относно  представените от БсТПП доказателства съдът намира същите за относими към предмета на спора и допустими, като ще  коментира значението им  за крайния изход на делото с окончателния съдебен акт, порадо което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената част от административната преписка от страна на ответния орган.

ПРИЕМА писмените доказателства, представени от жалбоподателя.

ПРИЕМА писмените доказателства представени от БсТПП с входящ №3049/28.03.2017 г.

ЗАДЪЛЖАВА ответния орган да представи по делото пълната административна преписка по издаване на оспорения административен акт, включително информационно- статистически формуляр по чл.27 ал.1 от ЗРА, както и  сертификат за форсмажор, представен от жалбоподателя, ведно с входящ номер на приемането му и доказателства за датата на начина на получаването му, в случай, че са налични такива, както и счетоводни извлечения, респ. оборотна ведомодст на жалбоподателя за финансовата 2015г., в случай че такива са били представени на органа във връзка с контрола по изпълнение на проекта. Горните доказателства следва да бъдат депозирани по делото не по-късно от седем дни преди датата на следващото съдебно заседание.

АДВ.Ч.- Моля да приемете заверено копие от информационно-статистически формуляр, с койтодоверителят ми е посочил, че има нереализирано количество черна мида в размер на 39 650 кг., а реализирана 20232 кг.,  като същевремено е съставен протокол, с който тези които са  нереализирани количества са заведени като условен актив на база международен счетоводен стандарт №37, като прилагам и извлечение  от оборотна ведомост, където нереализираното количество черна мида е заведено като  условен актив по сметка №998. Съгласно  този протокол,  както и оборотната ведомост общото произведено количество възлиза на 71 777 кг., като ако това може да бъде квалифицирано като неизпълнение то възлиза  на 8223 кг. и е в размер на 10 % от размера на прогнозното количество е следвало да произведе, а не твърдените 84 %, тъй като самата технология на отглеждане  и нарастване във водата е специфична. Мидите когато са в морето продължават  да растът и с тази цел исках да бъде  допуснат  едни свидетел  при режим на довеждане - Иван Лахнев, изготвил таблиците и документи,  които използват ИАРА. С оглед  на това моля, да бъде допуснат до разпит този свид, да изясни самия начин на отглеждане  и нарастване на мидите.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.- Единствено счетоводната документация е  база за изготвяне на доклада, не виждам да са относими свидетелските показания. Нямам възражение да сеприемат представените доказателства.

АДВ.Ч.- Относно твърдението, че доверителят ми не е представил писмени доказателства за настъпили  форсмажорни обстоятелства,  считам че именно в преписката  ще установим кога ги е уведомил и дали е в десетдневния срок за това, като съм изложил в жалбата нереализираното  количество през 2015 година е пренесено като условен актив през 2016г.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.– Съгласно инвестиционното  намерение е следвало да бъдат  реализирани 70 000 кг за 2015 година и съответно толкова за 2016 година, няма как количество от 2015г. да бъде пренесено като произведено през следващата година.

Съдът предвид изразените  становища на страните намира, че представените счетоводни документи следва да бъдат приети, а именно протокол изготвен от главен  счетоводител  М.М. на  29.12.2015 година, оборотна ведомост и информационно – статистически формуляр на „Блек сий мъсълс“ ЕООД, заверени отново от нея.

Относно  технологията за производство на мидите съдът намира, че в конкретния спор същата е ирелевантна. Действително се касае за спор, при който фактите и обстоятелствата се изясняват въз основа на счетоводните данни на дружеството, като към настоящия момент съдебния състав не намира за необходимо да допусне, изгиотвянето на съдебно-счетоводна експертиза за изясняване  на правилното отразяване на записванията по оборотната ведомост на дружеството.

           Съдът служебно изисква от БсТПП уточнение  във връзка с авторството на сертифакат за форсмажор №4/29.07.2016 година уточнение и надлежно представени доказателства  за компетнтност на лицето изготвило и подписало сертификата доколкото, тъй като, видно от устава  на БсТПП председателят на същата при отствието си упълномощава заместник председател или заместник председати да изплъняват функциите. Липсва изрично предвидена възможност главния серкретар на БсТПП да замества представителя на организацията.

Съдът като взе предвид обстоятелства, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което

 

О  П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.04.2017 година от 14:30 часа, за която дата и час страните да се считант за редовно уведомени.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че към настоящия момент не е  заплатена дължимата държавна такса по настоящето дело

 

                                О  П Р Е Д Е Л И:

 

Задължава жалбоподателя в 7 дневен срок от днес да внесе сума в размер на 78.74 лв по сметка на Административен съд гр.Бургас като представи доказателства за внасянето й по делото.

При неизпълнение в указания срок предупреждава страната, че  жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството  по делото  ще бъде прекратено.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: