ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести април                     две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2314по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЛЕК СИЙ МЪСЪЛС“ ЕООД представлявано от П.К., редовно уведомен, не се явява  законния представител. Явява се адв.Ч. с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС редовно уведомен,  не изпраща представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Ч.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 3701/13.04.2017 година Бургаската търговско-промишлена палата е изпратила писмо, във връзка с поискано уточнение по повод изготвяне и подписване на форсмажор №4/29.07.2016 година.

          Съдът докладва,че по делото с входящ №3940/21.04.2017 година ответната страна-ИАРА, в изпълнение на указания в протоколно определение от открито съдебно заседание, проведено на 29.03.2017 година е изпратила административната преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис на стр.№101 и 102 от кориците на делото.

АДВ. Ч. – Запознах се с представените доказателства.Да се приемат доказателствата без извлеченията от имейли, които не  представляват  доказателства по смисъла на ГПК и АПК, не са и елактронни документи  и не може да се удостовери авторство към момента.Моля да бъде изключено от доказателствата и документ - инвестиционно намерение, находящ се на стр.№ 157 от делото, тъй като същото не носи подпис,  нито на доверителя ми, нито да представител на ИАРА. Финансовата  корекция, която е наложена на доверителя ми се основава  именно на това инвестиционно намерение, което считам за недопустимо, тъй като то не е част от договора  и  не притежава никаква обвързваща сила,тъй като не носи подписа на бeнeфициента.

С оглед становището на процесуалния предствател на жалбоподателя, съдът намира, че следва да приеме представените писмени доказателства в цялост, като  относно качеството им  на писмени документи по смисъл на ГПК, съдът ще взезе становище с окончателния съдебен акт.

АДВ.Ч.-Моля да приемете следните доказателства- представям инвестиионно намерение част Б, неподписано от страните,  което ми беше предоставено от доверителя ми, в което прогнозното количество за годините от 2011 до 2020 година възлиза на 80 000 кг, а не на 70 000 кг посочен  от ИАРА, както и съдебно решение на АС Бургас по аналогичен касуз.В  докладът за нередности, който е неразделна част от преписката и  въз основа на който се издава решението и поканата, с която  е наложена корекцията е посочено, че  доверителят ми  е произвел 10 121 кг за 2015 година, като  подобни данни не съществута в преписката и не става ясно как е определено това количество след като в ИСФ и счетоводната информация няма такова количество.

Съдът  по представените  документи намира, че инвестиционно намерение /част Б/ като копие на документ без положени подописи - писмено доказателство следва да бъде прието по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представеното инвестиционно намерение /частБ/, а съдебно решение на Административен съд гр.Бургас, за сведение.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Ч. – Поддържам подадената жалба на всички, посочени в нея основания, като Ви моля да отмените финансовата  корекция.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: