О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 2079   /30.08.2018 година,  град Бургас

 

                Административен съд - Бургас, в закрито заседание на тридесети август, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 2313/2018 година,

 

                Производството е образувано по жалба вх. № 9282/17.08.2018 година от „Войнови травъл“ ЕООД – Бургас с ЕИК ***, чрез пълномощника адвокат И.А. *** със служебен адрес – град Бургас, улица „Александър Стамболийски“ № 15, против заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № РД-14-1967/09.08.2018 година, издадена от началник началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Със заповедта е наложена ПАМ по чл. 106а ал.1 т.1, ал.2 т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози (ЗАвтПр) „спиране от движение за срок от шест месеца“ на лек автомобил „УАЗ 469Б“ с регистрационен № А 9443 КК, собственост на И.И.С.с ЕГН ********** ***.

С разпореждане № 3916 от 20.08.2018 година на жалбоподателя е указано да обоснове правния си интерес от оспорването на заповедта, като е предупреден, че при неизпълнение в законоустановения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане (лист 1).

Указанията са получени от жалбоподателя на 22.08.2018 година, чрез пълномощник (лист 9-10 и 28-29).

Към настоящия момент – след изтичане на законоустановения срок, указанията на се изпълнени.

С молба вх. № 9630/27.08.2018 година процесуален представител на жалбоподателя е заявил, че автомобилът е собственост на дружеството, но не е представил никакви доказателства в тази насока, с които да обоснове твърдението си.

Дружеството – жалбоподател не е посочено като адресат на акта. За да има правен интерес от оспорването му, то трябва да е пряко и непосредствено засегнато от волеизявлението на административния орган.

В конкретния случай, от съдържанието на заповедта се установява, че собственик на МПС е трето лице, по отношение на което възникват неблагоприятните последици към момента на налагане на мярката. „Войнови травъл“ ЕООД не е представило доказателства, въз основа на които да се направи извод, че заповедта го засяга. Затова съдът приема, че дружеството не е установило правния си интерес от обжалването на предварителното изпълнение на наложената мярка. Такова право на обжалване на заповедта, а и да иска спиране на предварителното изпълнение, има И.И.С., в чиято правна сфера непосредствено настъпват неблагоприятните последици от административния акт.

Въз основа на изложеното, настоящия състав приема, че искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта следва да бъде оставено без разглеждане поради липса на правен интерес.

Затова,  на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 9282/17.08.2018 година от „Войнови травъл“ ЕООД – Бургас с ЕИК ***, чрез пълномощника адвокат И.А. *** със служебен адрес – град Бургас, улица „Александър Стамболийски“ № 15, против заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № РД-14-1967/09.08.2018 година, издадена от началник началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ – Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 2313/2018 година.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: