ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и първи ноември                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2313 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Й.Н., редовно призован, се не явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас, редовно призован, се представлява  от адв. П. c  пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Й.Й.Н. против решение с изх. № К-1092-14/15.06.2017 г. на  изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр.Бургас, с което дружеството-ответник по делото оставя без разглеждане искането на жалбоподателя за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление с вх.№ К-1092-34/11.08.2017 г.

АДВ. П.: Оспорвам жалбата. Няма да представям доказателства. Да се приеме преписката. Нямам възражения по доклада на съда. Няма да соча доказателства.  Моля да приключите събирането на доказателствата. Претендираме разноски юрисконсултско възнаграждение.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 18 от делото.

Производството е образувано по жалба вх. № К – 1092 – 34/11.08.2017 година по описа на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас (ВиК) с ЕИК ***, подадена от Й.Й.Н. с ЕГН ********** и последен съдебен адрес *** против писмо изх. № К – 1092 – 14/15.06.2017 година на изпълнителния директор на ВиК (лист 20).

С писмо изпълнителният директор на ВиК е оставил без разглеждане заявление за достъп до обществена информация вх. № К – 1092 – 8/13.06.2017 година, с което Н. е поискала да й бъдат предоставени незаверени преписи от всички договори, сключени от дружеството, „попадащи в обхвата на чл. 20 ал.4 от ЗОП“, първичните счетоводни документи към тях и счетоводна справка какъв е размера на заплатените суми – във вид на таблица с реквизити, посочени от заявителя (лист 66).

Жалбоподателят твърди, че незаконосъобразно й е отказано предоставяне на информация, която е обществена, по смисъла на ЗДОИ и претендира разноски (лист 5). Впоследствие заявява, че оставянето на заявлението й без разглеждане  по същество е незаконосъобразно и отново претендира разноски (лист 84).

Ответникът в писмено становище заявява, че са налице множество еднотипни искания за предоставяне на обществена информация от различни лица, които сочат един и същ адрес – адреса на жалбоподателя. Излага доводи, че жалбата е неоснователна и иска да се извърши проверка дали не е налице злоупотреба с право – с оглед бъдещо получаване на облаги под формата на разноски за жалбоподателя. Прилага копия от множество еднотипни искания (лист 50 - 81).

След като съпостави датите на подаване на заявлението за достъп до обществена информация, писмото на изпълнителния директор на ВиК, датата на получаването му от Н. и датата на подаване на жалбата до съда, настоящият съдебен състав приема, че жалбата е недопустима.

Заявлението за достъп до обществена информация е подадено на 13.06.2017 година.

Писмото, с което заявлението е оставено без разглеждане, е от 15.06.2017 година.

Обжалваното писмо е доставено на адреса на Н. на 19.06.2017 година и е получено от упълномощено лице с фамилия Д. (лист 21).

Жалбата до съда е подадена на 11.08.2017 година (лист 3).

Съгласно чл. 197 от АПК, изричният отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален или общ административен акт може да се обжалва чрез него пред съда от лицето, направило искането, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Съгласно цитирания текст, срокът за обжалване на отказа на изпълнителния директор на ВиК да разгледа заявлението по същество е изтекъл на 29.06.2017 година (работен ден). Жалбата е подадена след изтичането на срока.

Съдът не споделя тезата на жалбоподателя, че в случая оспорването е направено в срок, предвид разпоредбата на чл. 140 от АПК. Нормата на чл. 140 от АПК предвижда възможност за удължаване на срока за обжалване на издаден административен акт с конкретни пороци във волеизявлението на органа. В случая, акт не е издаден, а органът е отказал да се произнесе по същество, т.е. приложим е специалния срок по чл. 197 от АПК, който е пропуснат.

С оглед на изложеното, на основание чл. 159 т.5 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № К – 1092 – 34/11.08.2017 година по описа на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас с ЕИК ***, подадена от Й.Й.Н. с ЕГН ********** и последен съдебен адрес *** против писмо изх. № К – 1092 – 14/15.06.2017 година на изпълнителния директор на „ВиК“.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2313/2017 година по описа на Административен съд - Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: