ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети март                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2313 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Ц.Ц., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба от ответника с приложено към нея писмо, в което е описана жилищната сграда, в която се намира апартаментът, собственост на жалбоподателя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.: Единственото, което съм чувал за сградата, че е изградена чрез пълзящ кофраж. Какво точно значи, не мога да кажа. Не можахме да открием документи, понеже строителят е бил Министерство на отбраната, чрез една структура.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приеме така представеното писмо.

Сградата е построена от строителен полк, който не съществува от 2000г. и не успяхме да открием никакви документи. Всичко е дадено в архив и няма строителна документация за апартамента. Това е в София и трябва поне два месеца, за да се открие нещо.

Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.: Сградата наистина е 15-етажна. Аз закупих апартамента през 1991г.. Предполагам, че е построена преди тази година. През 1998 г. съм подал декларация и би следвало тогава да ме санкционират ако съм сгрешил. Когато подавах коригираща декларация, аз направих забележка на служителката по попълването на декларацията и предполагам, че за това има лично отношение към мен. Така реагира, каза да изчакам, минаха около 20 минути и периодично ми казваше: „Сега ще Ви начисля глоба”. На мой въпрос „Защо?”, тя отговори: „Ще видите. Имаме основание за пет години назад.” И в крайна сметка не ми взеха коригиращата декларация. Получих в наследство жилището от родителите ми и това беше повода да отида да посоча кой от имота ще е основно жилище. Служителката ми даде да подпиша този документ, в който бяха посочени тези суми за пет години назад и чак тогава ми приеха коригиращата декларация за основно жилище на имота в ж.к „Меден Рудник”.

 

СЪДЪТ по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ Д.: Изцяло поддържам жалбата. Молим да отмените решението на Директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, както и акта за установяване на задължения по декларация, като неправилни. Да, наистина г-н Ц. е попълнил декларация от 1998 г., на която са начислени данъци за периода 2009-2013 г., но той я попълва лично на място и в ДОПК чл. 99 въвежда задължение на служителите от данъчната администрация и приемащите декларации да оказват съдействие на попълващите тези декларации или подаващите тези декларации, така че, тъй като е станало на място и лично от него, служителят би трябвало да окаже съдействие на доверителят ми да попълни правилно декларацията и правилно да определи вида на сградата. Мисля, че данъчният служител е по-компетентен в това отношение и е трябвало да му окаже съдействие. Друго, което е в наша ползва и би трябвало да се свърже, тъй като данъчните служители са овластени по ДОПК, ако открият нередности да съставят акт за установяване на нарушение, това може да стане преди това, а не да се чака 15 години. В последствие доверителят ми подава декларация да покаже какво е основното жилище, а не да променя каква е конструкцията на сградата –  „М 2” или „М 3”. Той веднъж е подал декларация през 1998 г., данъчните служители са я приели като достоверна с вида на сградата „М 2”, 15 години той е бил редовен платец, като е плащал данъците на Община Бургас и едва през 2013 г. при подаване на декларация за основно жилище, се оказва, че видът на сградата не е този, който той е попълнил, а е различен, вече е „М 3”. Затова Ви молим отново да отмените като неправилно решението на директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” и акта за установяване на задължения и Ви молим за справедлив съдебен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, считам че основният спор по делото е каква е конструкцията на сградата. Безспорно е доказано или най-малко обосновано можеше да се твърди, че конструкцията на сградата е „М 3”, за което изчисленията на органа по приходите са правилни при установяването на размера на данъчното задължение, поради което моля да потвърдите акта.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Д.: Ние мислим, че не е доказано безспорно какъв е видът и конструкцията на сградата. Това може да се докаже чрез експертиза, ние не желаем експертиза, така че юрисконсулт М. не може да твърди, че е безспорно установено каква е конструкцията на сградата. Едва ли не при попълване на декларация за сградата гражданите трябва чрез техни документи да доказват вида на сградата. Получило се е заблуждение от страна на служителя към г-н Ц. при първоначално подаване на декларацията. Ако тогава бяха казали, че видът на сградата е „М 3” щеше да е „М 3” и щеше да има регулярно начисляване на данъците.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: По делото има представен документ, изхождащ от инженер – длъжностно лице, в което е посочено каква е правилната конструкция, а именно „М 3”.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:29 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                                         СЪДИЯ: