ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 27.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми януари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2313 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Ц.Ц., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.Ц.Ц. против Акт за установяване на задължения по декларация №ЬУ007100/23.09.2014година издаден от главен експерт в Отдел „Контрол и принудително събиране” на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас  потвърден с  решение № 94-01-35890/І/22.10.2014година на Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

 

ПОСТЪПИЛИ са изисканите от ответника доказателства, а именно: две декларации подадени от жалбоподателя с  вх.№1230 от 20.05.1998г. и с вх.№12037 от 29.11.2013г., договор за продажба  на държавен недвижим имот от военно-жилищния фонд по реда на Наредбата за държавните имот от 1991година и справка за задължения отпечатана на 16.12.2014година.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържаме изцяло жалбата. Не сме се запознали с постъпилите по делото документи от ответника.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да се запознае с представените доказателства.

 

АДВОКАТ Д.: Запознахме се с представените от ответника документи. Относно доказателствата, да клиента ми е подал декларация през 1998година за да декларира на имота, но той неумишлено е нанесъл имота М2. Той няма техническа специалност и не познава конструкцията на сградата и е попълнил това което е казал общинския служител. Така се е получило и през 2013година, като е подал друга декларация, която не е коригираща, а е подадена с цел доказване кое е основното му жилище, тъй като е притежавал две - едно наследствено и едно негово и е подал декларация за намаляване на данъка. Тогава пак общинският служител му е указал как да я попълни.

Ние няма как да оспорим, че сградата следва да е М3.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.: Казаха, ми че над 8-мия етаж се дължи по-висок данък. Знам, че блокът е панелен. От други познати съм чувал, че е желязобетон.

На моя въпрос към служителката, защо сега ме глобяват пет години назад, тя ми каза че понеже конструкцията се води М3 се дължи по-висок данък. Казах и че мои познати в блока нямат такъв проблем с налагане на санкция с по-висок данък. Отговорът беше, че има и други които са наказани. Така приключи разговора със служителката.

 

АДВОКАТ Д.: От този АУЗД, не става ясно какво е основанието на което се налага това допълнително задължение. В АУЗД е записано „… съгласно декларация по чл.14 и/или по чл.17 от ЗМСМА”, а този член 17 към момента на издаване АУЗД е бил отменен и не съществува, а се налага по този член допълнително задължение. Не можем точно да разберем какво точно сме нарушили, за да се защитим.

Нямаме доказателствени искания.

Да се приемат представените по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с писмо вх.№ 9709/18.12.2014г.  писмени доказателства.

 

На основание  чл.171, ал.4 от АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания акт, а именно относно конструкцията на сградата, в която е разположен неговия апартамент.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да ми се даде разумен срок да потърсим такива доказателства, за да установим вида на сградата.

Не желаем експертиза, искаме да представим документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Принципно не се противопоставям на допълнителни срокове за събиране на доказателства, но за определянето на една сграда в М2 и М3 не се е изискват специални знания. Има описание на това, която сграда къде попада в Приложение №2 към ЗМСМА, като заявявам, че има разминаване между декларацията, която се попълва,  където са описани конструкциите и Приложение №2 към ЗМСМА и затова се бъркат хората. За М2 става въпрос, където липсват стоманобетон и всякакви железни конструкции, а няма как 8 етажен блок да попадне в М2, тъй като конструкцията е масивна монолитна. Освен това има допълнителна дефиниция, в една много стара инструкция, която не мога точно да цитирам в момента, но мисля че е от 1970-80 година, която е действаща и към момента. В тази инструкция е посочено също как се отбелязват различните конструкции.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да ни се предостави разумен срок за ангажиране на доказателства по делото.

 

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се предостави възможност за ангажиране на допълнителни доказателства,поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства, като му УКАЗВА, че това следва да бъде сторено най-късно в следващото съдебно заседание, в което ще бъде приключено събирането на доказателства. При неангажиране на  доказателства делото решено с  оглед наличните такива.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.03.2015 година от 10.10 часа за която дата и час страните са редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: