ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 01.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На първи февруари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА Н.

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Н.

Административно дело номер 2311 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:36  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Н.Д., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 1101/26.01.2018г. молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която същият посочва, че поради служебен ангажимент  няма да може да се яви в днешното съдебно заседание и моли да бъде даден ход на делото в негово отсъствие.

 

ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД - БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от адв. Й.П.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Т.Н.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, срещу писмо изх. № К-1092-13/15.06.2017г. на изпълнителния директор на “Водоснабдяване и  канализация”ЕАД, гр. Бургас, с което е оставено без разглеждане искането й за предоставяне на обществена информация, поискана със заявление вх. № К-1092-7/13.06.2017г.

С определение № 2117 от 28.09.2017 г., съдът е оставил жалбата без разглеждане, като просрочена и е прекратил производството по делото.

С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 13367 от 06.11.2017 год., ВАС е ОТМЕНИЛ определението на съда /Определение  № 2117 от 28.09.2017 г., постановено по адм. дело № 2311/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас/ и е ВЪРНАЛ делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с писмо вх.№ 8714/17.08.2017г. административната преписка по делото, предоставена от ответника.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 9408/04.09.2017г. молба от жалбоподателя за уточняване на съдебен адрес.

ДОКЛАДВА постъпили в изпълнение на указания, дадени от съда, доказателства с вх.№ 9497/07.09.2017г., предоставени от процесуалния представител на ответника – заверени копия на документите от цялата административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 8909/18.09.2017г. уточнителна молба от процесуалния представител на жалбоподателя.

 ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 9938/20.09.2017г. молба от процесуалния представител на ответника, ведно с приложения.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 13629/18.12.2017г. молба –уточнение  от процесуалния представител на жалбоподателя, ведно с приложения.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 13683/19.12.2017 г. молба, ведно с приложения от жалбоподателя.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 1101/26.01.2018г. молба от процесуалния представител на жалбоподателя, в която същият посочва, че поради служебен ангажимент  няма да може да се яви в днешното съдебно заседание и моли да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Моли съдът да уважи процесната жалба като вземе предвид аргументите, изложени в молбата му от 19.12.2017 г. Към молбата представя и моли да бъдат приети следните доказателства: Актуален устав на „ВиК“ ЕАД; УАС на Министерството на Регионалното развитие и благоустройството; Договор за безплатна правна помощ; Диплома за завършено висше юридическо образование; Служебна бележка от Министерство на правосъдието, както и актуализиран списък по чл.80 от ГПК.

 

Съдът дава възможност на страната да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ.П.:Оспорвам жалбата. Нямам възражение срещу доклада на съда. Да се приеме административната  преписка и представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбите и молбите от жалбоподателя писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да не уважавате депозираната жалба. Представям писмени бележки.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: