ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 11.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети март                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2311 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя С.Я.З. - редовно уведомен, се явява адв. С. -  представя пълномощно.

         За ответника Кмет на Община Созопол - редовно уведомен, се явява адв. Й. - представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на С.Я.З. *** против Заповед № 8-Z-1522 от 23.09.2014г., с която на основание чл.225а, ал. 1 ЗУТ е наредено премахване на „едноетажна постройка с навес”, находящ се в новообразуван имот № ***, местността „***********” в землището на гр.Черноморец.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. В момента се води гражданско дело досежно ПИ, върху който е изградена процесната сграда, което е висящо пред ВКС.

 

Адв. Й.: Оспорваме изцяло жалбата като неоснователна. Моля да приобщите към делото административната преписка  изпратена по опис. Доказателствата опровергават твърденията в жалбата. Самото премахване е част от обща процедура свързана с възстановяване на имота на физическо лице и относно собствеността на земята следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни С.И.Б. от гр.Черноморец, ул. „****” №**, и С. И. Е. от гр.Черноморец, ул. „*******” № **. На настоящия етап няма да сочим други доказателства.

Адв. С.: Считам, че по производството по премахване на незаконосъобразен строеж страни са адресатът на акта и административният орган.

Съдът по направеното искане от процесуалния представител на ответника намира същото за неоснователно, тъй като страни в производството по премахване на незаконен строеж, каквото е настоящото, са адресатът на административния акт и органът, издал административния акт. Заповедта за премахване на незаконния строеж не засяга правата на С. И. Б. и С. И. Е. като собственици на терена и не рефлектира негативно в тяхната правна сфера. В този смисъл е и трайната практика на ВАС.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, изготвянето на съдебно-техническа експертиза,   вещото лице по която след като извърши оглед на място и извърши необходимите справки да отговори на следните въпроси, поставени от съда, а именно:

1. Издадени ли са строителни книжа за процесната постройка и дали строителството е в съответствие с действащия ПУП?

2. Какво е предназначението на земята върху която е построена постройката?

3. Коя категория е строежът и коя година е извършен? Да се опише неговата конструкция?

4. Представлява ли постройката строеж по смисъла на § 5, т.38 ДР ЗУТ?

5. Търпим ли е строежа съобразно § 16, ал. 1 ДР ЗУТ и § 127, ал.1 ДР ЗИД ЗУТ?

6. Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

7. Инициирана ли е процедура за узаконяване на строежа, съгласно § 184 ПЗР ЗИД ЗУТ и кога?

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. С. И. при депозит в размер на 450,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за конституиране на С. И. Б. и С. И. Е. като заинтересовани страни в производството.

Определението, в частта, с която е оставено без уважение искането на процесуалния представител на ответника за конституиране на С. И. Б. и С. И. Е. като заинтересовани страни в производството, може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС на РБ.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.05.2015 година от 12,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: