ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 16.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети ноември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА Н.А

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Н.а

Административно дело номер 2310 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Е.Б., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. Т., преупълномощена от адв. С.К., и двамата с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ  Н.Н.– мл. инспектор в група „Охранителна полиция“ към РУ Царево при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, се явява лично.

Изявление на адв. Т.: Не водим допуснатия с Определение на съда № 1784/24.08.2017 г. свидетел.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Б.Е.Б. против заповед за задържане на лице рег. № 302зз-53/20.07.2017г., издадена от Н.Н.– мл. инспектор в група „Охранителна полиция“ към РУ Царево при ОД на МВР – гр. Бургас, по силата на която жалбоподателят е задържан  за срок до 24 часа.

В сезиращата съда жалба са заявени доказателствени искания, както следва:

1.Да бъде задължен административният орган да представи заверени копия от всички материали по случая, по който е предприето извършеното административно задържане по ЗМВР /при образувано досъдебно производство/, като с оглед установяване законосъобразността на основателността на предприетата административна мярка за „полицейско задържане“ да представи наличните данни, с които е разполагал към часа на издаване на обжалваната заповед /01,00 ч./ по чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР „във връзка с извършеното престъпление“;

Със съпроводително писмо рег. № 302000-743/03.08.2017г., началникът на РУ - Царево е изпратил депозираната пред него жалба ведно с оспорената заповед за задържане. В цитираното съпроводително писмо изрично е указано, че се прилага докладната записка и заверени копия на документацията по издадената заповед. В този смисъл, съдът намира, че така формулираното доказателствено искане е изпълнено, а в случай, че жалбоподателят или неговия процесуален представител твърдят, че по преписката липсват документи, то тези липсващи документи следва да бъдат посочени.

Отделно от това, с Определение №  1784/24.08.2017 г. съдът е изискал РУ Царево при ОД на МВР Бургас в 7-дневен срок от получаване на препис на същото определение да представи заверено копие от цялата административна преписка по издаване на заповед за задържане на лице рег.№302зз-53/20.07.2017 г., издадена от Н.Н.– мл.инспектор при РУ Царево, с доказателства за компетентността на органа, издал оспорваната заповед.

С писмо вх.№ 9604/12.09.2017 г. в изпълнение на дадените с Определение №  1784/24.08.2017 г. указания, са представени изисканите по делото доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед за задържане – Удостоверение № 251000-20624/07.09.2017 г., издадено на Н.Н.– държавен служител на МВР, длъжностна характеристика рег.№3286р-19657/11.12.2015 г. на длъжността „полицай-старши полицай“ със специфично наименование „младши полицай“.

2.В жалбата е заявено доказателствено искане за представяне на заверено копие от книгата за пропускателен режим за часа на отвеждане на жалбоподателя в РУ на МВР гр. Царево по смисъла на чл.13 и чл.14 от Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 г. на МВР, извършеното по чл.15, ал.5 и ал.8 от същата инструкция относно осигуряването на адвокатска защита, уведомяване защитник и час на провеждането срещата с такъв, документацията по чл.40 – чл.46 от горната инструкция относно режима и осигуряването на храна и контакти със защитник или уведомяването на близките му.

Съдът намира това доказателствено искане за неоснователно. Съгласно чл. 13 от цитираната инструкция, срокът за задържане на лица по ЗМВР започва да тече от момента, в който е ограничено правото им на свободно придвижване, като точният час се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване. В настоящия случай, в оспорената заповед е посочен час 01.00, като от страна на жалбоподателя не са ангажирани доказателства, удостоверяващи, че фактическото му задържане е в час, различен от вписания. Никъде в цитираната норма на чл. 13 не е посочено, че за фактическо задържане следва да се вземе предвид часа, вписан в книгата за пропускателния режим. В този смисъл, съдът намира така формулираното искане за неоснователно. Така формулираното доказателствено искане е обосновано с нормата на чл. 14, която също е неотносима с оглед обстоятелството, че тя касае преместване на задържаното лице от една структура на МВР в друга, каквото преместване в случая няма.

3. В сезиращата съдът жалба е формулирано доказателствено искане да  бъде допуснат до разпит един свидетел при условията на довеждане за установяване обстоятелства по предприетото административно задържане на жалбоподателя.

С Определение № 1784/24.08.2017 г. на съда е допуснат до разпит един свидетел при условията на довеждане от страна на жалбоподателя.

В днешното съдебно заседание адв. Т. заяви, че не водят допуснатия с определение № 1784/24.08.2017 г. на съда свидетел.

 

СЪДЪТ дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и да направят искания по доказателствата:

 

АДВ. Т.: Поддържаме така предявената жалба. Поддържаме направените искания. Да се приемат приложените доказателства. Имаме още едно доказателствено искане. Молим на основание чл. 176 от ГПК да задължите административния орган да отговори на следния въпрос: Какви доказателства е имал за цитираното престъпление в заповедта за задържане спрямо жалбоподателя Б.Б.? Не държим на разпита на допуснатия свидетел.

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Жалбата е неоснователна. Да се приемат приложените доказателства. Не съм съгласен с искането на адв. Т. да дам обяснение по чл.176 от ГПК. Има изготвена докладна от колегата Георги Момчилов. Нямам доказателствени искания.

 

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото постъпилите с писмо рег. № 302000-743/03.08.2017г. на началник на РУ – Царево материали, както и постъпилите с писмо на началник на РУ – Царево с вх. № 9604/12.09.2017г. допълнителни материали.

 

ОТХВЪРЛЯ формулираните в сезиращата съда жалба доказателствени искания, касаещи искане за представяне на заверено копие от книгата за пропускателен режим за часа на отвеждане на жалбоподателя в РУ на МВР гр. Царево по смисъла на чл.13 и чл.14 от Инструкция № 8121з-78/24.01.2015 г. на МВР, извършеното по чл.15, ал.5 и ал.8 от същата инструкция относно осигуряването на адвокатска защита, уведомяване защитник и час на провеждането срещата с такъв, документацията по чл.40 – чл.46 от горната инструкция относно режима и осигуряването на храна и контакти със защитник или уведомяването на близките му.

 

Предвид заявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, че не водят допуснатия с Определение на съда № 1784/24.08.2017 г. свидетел и не държат на разпита му, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отменя Определение № 1784/24.08.2017 г., в частта, в която е допуснат до разпит при режим на довеждане свидетел от страна на жалбоподателя.

 

Относно искането на адв. Т., на основание чл.176 от ГПК, а именно съдът да разпореди на ответника да се яви лично, за да даде обяснения за обстоятелствата по делото, съдът НАМИРА следното:

Ответникът присъства в днешното съдебно заседание и изразява становище, че не желае да дава обяснения по случая.

Предвид горното и с оглед изявлението на ответника, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ направеното от адв. Т. искане по чл. 176 от ГПК вр. чл. 144 от АПК.

 

АДВ. Т.: Нямам други доказателствени искания. Моля да приемете списък на разноските и разписка за довнесена сума по уговорено адвокатско възнаграждение.

 

 Съдът ПРЕДЯВИ представените от адв. Т. списък с разноските и разписка на ответника.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Да се приемат като доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

По представените списък за направени разноски и разписка, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото представените от адв.Т. списък за направени разноски и разписка.

 

Предвид липсата на доказателствени искания, и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. Т.: Моля да уважите жалбата на моя доверител и като установите, че е налице незаконосъобразно полицейско задържане, да отмените атакуваната заповед за полицейско задържане със всички последици на закона.

Моля да ми дадете срок за писмени бележки.

Искам да отбележа: в тежест на административния орган е да установи и докаже наличие на законосъобразни основания за така взетата сериозна мярка „полицейско задържане“, като в производството трябваше да се установят съществуването на фактическите основания за задържане на доверителя ми. По делото е налице докладна записка, чийто издател не е административният орган и в нея е посочено, че има подозрения, по-скоро съмнения, че други лица евентуално са притежавали вещество, което пак евентуално е забранено от закона. В същата докладна записка името на моя доверител не фигурира никъде.

От представената преписка на административния орган е видно, че има образувано досъдебно полицейско производство срещу неизвестен извършител. До този момент административният орган не е представил никакви доказателства въобще да има извършени някакви действия по това образувано производство, а намерените вещества пак не е ясно от какъв вид са. Не става ясно дали изобщо са били изследвани дали са вещества забранени от закона, следователно - състав на престъпление.

Ето защо Ви моля да уважите жалбата и да ми присъдите направените разноски по приложения списък по чл.80 и да ми дадете срок за писмени бележки.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Моля жалбата да не бъде уважена. Мисля, че задържането е напълно основателно.

 

Съдът ДАВА 7-дневен срок за писмени бележки на страните.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в14:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: