ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На девети юли                                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2310 по описа за 2012 година

На именното повикване в 15.50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.И.Б. чрез законен представител П.И.Б.,   редовно призован, не се явява.

ИЩЕЦЪТ Г. И. Б., редовно призован, явява се лично.

ИЩЕЦЪТ П.И.Б., редовно призована, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - РД „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ – Аерогари” – София, редовно призован, представлява се от юрисконсулт И., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр.Бургас, се явява прокурор К..

         В залата присъства и Ц.Х. – призована в качеството на свидетел.

 

         По хода на делото:

         ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

        

С оглед становището на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ИЩЕЦЪТ Б.: Възразявам срещу разпита на свидетеля Ц.Х., защото това ще доведе до протакане на делото и това, което се знае по делото е в резултат на извършени некомпетентни проверка от страна на началниците.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля, Уважаемият съд да допусне до разпит свидетеля. Нейните показания ще са с оглед исковата молба. Считам, че показанията на този свидетел са относими към предмета на спора.

         ПРОКУРОРЪТ: С оглед на това, че свидетелят е допуснат до разпит от съда с протоколно определение, означава, че съдът е преценил, че показанията ще доведат до изясняване на обективната истина, поради което моля да се пристъпи към разпит на свидетеля.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, на който снема самоличността както следва:

         Ц.Б.Х. – българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

ОБЕЩАВА да говори истината.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Работя като полицай в ГПУ „Летище Бургас” и осъществявам гранично-паспортно-визов режим.

Когато лицата се явиха при мен на проверка предоставиха два новозеландски паспорта. Първият паспорт, който взех беше на придружаващото го лице. Направих идентификация, направих проверка за престоя дали не е просрочен, видях, че е влязъл по нормалния ред в страната, установих, че не е просрочил срока за пребиваване, обработих го в информационната система и поставих щемпел за „изход” до печата на „вход”.

         Следващият документ – вторият новозеландски паспорт беше на детето. Извърших отново идентификация, видях, че имената са български – по-скоро приличат на български и попитах придружаващото го лице дали лицето – детето е български гражданин и дали притежава българско гражданство. На въпроса ми, придружаващото лице отговори, че няма българско гражданство, но има немско гражданство и извади документ за пътуване издаден от Германия  - диплянка (немски документ за пътуване на дете). Проверих съответния документ – немския, за валидност, направихме идентификация. Редовен си беше документа. Данните от новозеландския паспорт съответстваха на немския документ. Видях, че детето е родено в Германия, не се усъмних в липсата на българско гражданство така, както ми заяви придружаващото детето лице и пропуснах детето да напусне страната.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не Ви ли усъмни факта, че детето е пребивавало дълго време в страната?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Ние сме в ЕС от 2007 г. и оттогава не извършваме проверка в нашата система за лица, притежаващи общностно право за свободно придвижване на територията на общността. Тези лица подлежат на минимален контрол.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Имената приличаха ли на български или бяха български?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Имената приличаха на български – има и такива български имена, но искам да уточня много важно нещо. При нас пътуват много често лица, които имат такива имена приличащи на български или изцяло български, но лицата с тези имена не са български граждани, а съответно руски, македонски, сръбски и други.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Можете ли да уточните кога детето е влязло в страната и докога е бил валиден немския документ? Също така, моля свидетелят да отговори дали детето е имало валидност да напуска страната?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: На първия въпрос не мога да отговоря кога детето е влязло в страната, поради причината както обясних, че от 2007 г. тези лица подлежат на минимален контрол. Това обстоятелство аз не съм проверявала.

         Не мога да си спомня докога е бил валиден немският документ. Това категорично съм проверила, като твърдя, че към момента на проверката този документ е бил валиден, но докога е била тази валидност в настоящия момент не мога да си спомня.

         Категорично заявявам, че детето към момента на проверката имаше валиден документ, позволяващ му да напусне страната, в посока Англия. Твърдя, че детето заедно с придружителя му пътуваха за тази дестинация – Англия.

         ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Защо детето не е излязло с германския паспорт, а с новозеландския, който е бил представен първоначално?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Мога да заявя, че обработката на новозеландския паспорт от моя страна е техническа грешка. По принцип трябваше да обработя немския документ, защото това е документа, с който лицето е влязло в страната, а не новозеландския паспорт.

         ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: По какъв начин установихте родствена връзка?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не съм се усъмнила, че лицето придружаващо детето, е бащата. Не съм извършвала действия по установяване на родствена връзка между детето и придружаващото го лице, защото аз не съм възприела детето като български гражданин.

         ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Задавали ли сте въпрос на детето и на какъв език?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: В хода на самата проверка, а и след нея аз с детето не съм разговаряла.

         ИЩЕЦЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: За Вас достатъчно ли е твърдението на придружаващо лице, че малолетното или непълнолетно лице не е български гражданин, за да приемете, че той не е такъв.

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: В конкретния казус не съм се усъмнила в гражданството на малолетното лице, като от разговора с придружаващото го лице съм приела за достатъчно, че същото е с немско гражданство и лицето няма българско такова. Много ясно пишеше, че лицето е родено в Германия, поради което аз прецених, че това е достатъчно към конкретния случай.

         ПРОКУРОРЪТ:  Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля. Не възразяваме същия да бъде освободен.

 

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСВОБОЖДАВА свидетеля.

 

         ИЩЕЦЪТ Б.: Нямам искане за нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам искания за събиране на допълнителни доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ПРОКУРОРЪТ: Няма искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ИЩЕЦЪТ Б.: Считам, че исковата ми претенция е основателна, поради което моля настоящият съд да я уважи в предявения вид.

         Не желая да ми бъде предоставен срок за представяне на подробни писмени бележки по съществото на спора.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите предявения иск като неоснователен и недоказан на основание на писмените бележки, за които моля да ми предоставите срок, за да ги представя.

         Моля да приемете, че исковата молба е нередовно представена по отношение на Г.И.Б., тъй като не е подписана от неговия законен представител.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не са налице предпоставките по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ по отношение на предявения и разгледан от настоящия съдебен състав иск. Считам, че в настоящия казус длъжностното лице е извършило вмененото му задължение, като е установило, че малолетното лице е искало да напусне границата на страната с пълнолетно такова, а същото не е било български гражданин. Считам, че това длъжностно лице е извършило в достатъчен обем действия за установяване на този факт и те не са възбудили никакви съмнения относно гражданството на детето, а по отношение на другите обстоятелства граничещи с извършени престъпления е водено досъдебно производство, поради това моля да оставите иска без уважение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок считано от днес на страните, в който същите могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: