ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 230 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бутед“ АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованата страна Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованите страни „Ренесанс“ АД София, „Хибара“ ЕООД, „Лагуна лукс“ ЕООД, „Климатекс“ ЕООД, „Хела БГ“ ЕООД, редовно призовани, не изпращат представители.    

Заинтересованите страни С.Б.Ч., И.Д.Б., Б.Д.Б., К.Д.К. – А., Е.Х.И. и М.Х.И., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.  

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № 3192/15.11.2017г. на заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие (СИРР)“ при Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-101, кв. 49 по плана на Промишлена зона Север гр. Бургас, което се състои в обособяването на УПИ ІІ на два нови УПИ – УПИ ІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.604.290 по КК с площ 19 490 кв.м, с функционално отреждане „За стоково тържище“ и УПИ ХVІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.604.291 по КК с площ от 2 210 кв.м, с функционално отреждане „За климатична и вентилационна техника“, с предвиждане за УПИ ІІ-290 запазване на съществуващото застрояване с пристрояване към него и допълващо застрояване за ТП, за УПИ ХVІІ291 – ново застрояване, посочени с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от вътрешните регулационни линии и на минимум 5 м от уличната регулационна линия, определена с ПУР, с показатели за застрояване за устройствена зона 2/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: плътност до 80%, Кинт до 2.5, озеленяване минимум 20%, Височина до 10 м, посочени в матрица и таблица, съгласно черните, червените, сините и зелените линии и надписи върху плана, който е неразделна част от заповедта.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жалбата исканията направени със становището си от 02.06.2018г. Моля да бъде допусната СТЕ.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по доклада на съда. Не възразявам срещу искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

По отношение на доказателствата относно възраженията на жалбоподателя. Органът, издал оспорената заповед, е уведомен още на 04.09.2018г., но към настоящия момент нямам такива доказателства и по тази причина не мога да ги представя. Говорим за доказателствата, поискани със становището на жалбоподателя.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.3 и л4 от делото, които представляват заверени копия от административната преписка.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства с молба от 01.02.2018г. (л.100-102 от делото) и писмени доказателства с молба представена в съдебно заседание от 24.04.2018г., когато не е бил даден ход на делото (л.122-149).

ПРИЕМА представените от заинтересованата страна Е.И. писмени доказателства, съгласно опис, съдържащ се в молба от 30.04.2018г.( л.155 и сл.)

ПРИЕМА представените от началник на СГКК Бургас писмени доказателства съгласно придружително писмо на л. 168 -171 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши проверка в Община Бургас, както и оглед на място, да даде заключение по формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя четири въпроса, съдържащи се в становище на л.214-215 от делото, както и да даде отговор на следния въпрос, формулиран от съда: Влязъл ли е в сила план за улична регулация, допуснат с решение № 28-33/29.10.2013г., засяга ли този план имотите, които са предмет на процесната заповед и дали изменението на устройствения план, така, както е предвидено с процесната заповед, е съобразен с предвижданията на цитирания план за улична регулация.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500лв., вносим от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7 дневен срок от днес. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че съдът ще определи вещото лице след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018г. от 11:00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: