ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.04.                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД          Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април                       две хиляди и осемнадесети година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 230  по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бутед“АД, редовно призован, се явява адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Ренесанс“ АД, редовно призована, се явява адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ „Хибера“ЕООД, „Лагуна лукс“ЕООД, Климатекс“ЕООД, „Хела БГ“ЕООД, редовно призовани, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „Мерт-Хюсеин Ахмет“, редовно призована, не се представлява.

 

В залата присъства Е.Х..

 

Е. Х. И.: Моля да имате предвид, че моя баща Х. А. почина през 2015г. и фирмата „Мерт-Хюсеин Ахмет“ вече я няма, а имотът е собственост на мен, майка ми и сестра. В момента не съм подготвен да представя доказателства за това.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да не се дава ход на делото, тъй като освен, че липсват доказателства за собствеността на имот с идентификатор 07079.604.107 и предвид, че не са конституирани като заинтересовани страни и призовани надлежно за днешното съдебно заседание и други лица, които се явяват заинтересовани по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, които не са конституирани и призовани. Това са съсобствениците с „Бутед“АД в ПИ 07079.604.181, три физически лица, а именно С. Б.а Ч., И. Д. Б.и Б.Д. Б., чиито права освен с решение на Административен съд, са признати и в първа фаза на делба с решение на ВКС, което към момента е влязло в сила. Представям молба, към която са приложени доказателства под опис и на основание чл.153, ал.1 от АПК считам, че следва да бъдат конституирани тези три физически лица като заинтересовани страни в настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предоставям на съда по хода на делото.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема г-жо председател, считам че няма пречки за даване ход на делото, доколкото заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ се легитимират от записването в кадастралната карта, каквото практика има и на Върховен административен съд. Поради тази причина, да се даде ход на делото. Считам, че изявлението на жалбоподателя за трети лица не е процесуална пречка за даване ход на делото, още повече че на посочените лица, аз съм процесуален представител по делбата и същите са в известност с процедурата и нямат намерение за нейното оспорване.

 

АДВОКАТ Г.: Липсва надлежно упълномощаване в административното производство на адвокат Б., за да се твърди, че не са нарушени процесуалните права на тези лица, В рамките на чл.152 от АПК, съдът преценя не с оглед вписването в Кадастралната карта, а материалното право и интереси. В случая физическите лица са признати като съсобственици в имота и това ги прави заинтересовани по смисъла на ЗУТ.

 

АДВОКАТ Б.: На първо място, моля да съобразите, че са призовани лицата които са записани в кадастралната карта и такива които община Бургас е посочила. На второ място недопустимо е да се предявяват права на трети лица, още повече пък под евентуална форма и още повече да търси процесуална легитимация. Не са налице основания за конституирането на тези лица и моля да бъде даден ход на делото.

 

Съдът с оглед така представените доказателства счита, че като страни в производството следва да бъдат конституирани посочените три физически лица, поради което и на основание чл.154, ал.1 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в производството С.Б.а Ч., И.Д. Б. и Б. Д. Б., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание.

 

Съдът с оглед безспорното установяване на всички заинтересовани страни в производството, счита че следва да се изиска списък на лицата вписани като собственици на съседните имоти на процесния от СГКК гр.Бургас, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, в 3-дневен срок от уведомяването да представи списък на лицата вписани като собственици в Кадастралния регистър на следните имоти с идентификатори  0779.604.105, 0779.604.265, 0779.604.146, 0779.604.109, 0779.604.107, 0779.604.169, 0779.604.181, 0779.604.153,110 и 0779.604.113 по Кадастралната карта на гр.Бургас.

 

Съдът с оглед нередовно призоваване на новоконституираните страни и нередовно призованите за днешното съдебно заседание страни, счита че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.06.2018г. от 11,10ч., за която дата и час да се призоват нередовно призованите страни.

 

УКАЗВА на присъстващия в залата Ерол Исмаил, че в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, следва да представи доказателства за заличаване на ЕТ „Мерт-Хюсеин Ахмет“ и доказателства в подкрепа на твърденията, че собственик на имота са той, неговата сестра и неговата майка.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: