Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  599               /01.04.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на десети март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                 РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 230/2016г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Бургас, ул.“Перущица“ №67, чрез юрисконсулт А.К., е оспорил решение № 180/30.11.2015г. постановено по АНД № 528/2015г. по описа на Районен съд Царево, с което е отменено наказателно постановление № 82/28.08.2015г. издадено от директора на РИОСВ Бургас. С наказателното постановление на П.Р.П., ЕГН **********, за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за защитените територии, на основание чл.81, ал.1,т.1 от същия закон е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото от него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е основателна и предлага обжалваното решение да бъде отменено.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

По делото не е спорно, а се установява и от представения трудов договор, че наказаното лице П.Р.П. е назначен на длъжността „Водач на малък кораб” в търговско дружество „Венис Марина” ЕООД – трудов договор №00000096/27.04.2015г. В изпълнение на трудовите си задължения той е управлявал лодка тип „Катамаран” БС 1524, в участъка на р.Ропотамо. Тези действия лицето е извършвало от името и за сметка на своя работодател и в изпълнение на своите трудови задължения, за това следва да се приеме, че дружеството работодател е субекта, който е осъществявал дейност в защитени територии. По тази причина правилно районния съд е приел, че наказаното физическо лице в процесния случай не може да носи административнонаказателна отговорност за нарушение на чл.17, ал.1 от ЗЗТ, на основание чл.81, ал.1, т.1 от същия закон.

Вярно е, че по делото ответникът е доказал съществуването на заповед № РД-64/29.04.2015г. на и.д. директор на РИОСВ Бургас, с която на работодателя „Венис Марина” ЕООД е наложена принудителна административна мярка „незабавно спиране на всички дейности по извършване на туристическата услуга „Разходка с лодка по р.Ропотамо” в резерват „Ропотамо”. Липсват обаче доказателства тази заповед да е съобщена на наказаното лице, т.е. няма доказателства, че П.П. въобще е знаел за постановяването на тази принудителна административна мярка, чиито адресат не е той, а неговия работодател.

Субект на нарушението на чл.17, ал.1 от ЗЗТ, което се санкционира на основание чл.81, ал.1, т.1 от същия закон може да е само лице, осъществяващо дейност в защитената територия в нарушение на режима, определен със ЗЗТ, в заповедта за обявяване на тази територия или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта на ЗЗТ. В процесният случай това може да е работодателят, ако органът докаже, че осъществяваната дейност е в нарушение на режима на резервата, но не и лицата наети по трудов договор, които изпълняват своята трудова функция.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 180/30.11.2015г. постановено по АНД № 528/2015г. по описа на Районен съд Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: