Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр. Бургас, №857/14 май 2015г.

 

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на четиринадесети април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                                                                    СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова  адм.д. № 230 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.   

Жалбоподателят Кооперация „Производствено-търговска кооперация Съгласие”, със седалище и адрес на управление гр.Стралджа, площад „Демокрация“ №1, ЕИК 838122938, представлявано от председателя Д. П. Д., със съдебен адрес ***, кантора 12, адвокат П.П., е оспорил ревизионен акт № Р-28-1401223-091-01/10.11.2014г. на органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 5/07.01.2015г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП. С ревизионния акт на жалбоподателя е определен корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 2011г. в размер на 34 844,21 лв. главница и 10 896 лв. лихви. Жалбоподателят твърди, че ревизионния акт е незаконосъобразен и иска да бъде отменен.

В съдебно заседание, чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата, не ангажира доказателства, като счита че спорът е правен. Пледира за отмяна на обжалвания ревизионен акт.

Ответникът, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата и иска да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Жалбата е подадена пред надлежен съд от легитимирано лице в законоустановения по чл.156, ал.1 от ДОПК срок, налице е правен интерес от обжалването, поради което жалбата е допустима. Разгледана по същество е основателна.

Със заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) № 1401223/18.06.2014г. (л.81), издадена от началник сектор „Ревизии“ в Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – гр.Бургас, изменена със ЗВР № Р-28-1401223-091-01/18.08.2014г. (л.79), издадена от същия орган, е възложена ревизия на Кооперация „Производствено-търговска кооперация Съгласие”, която обхваща задължения за корпоративен данък по ЗКПО за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г. Резултатите от ревизията са обективирани в ревизионен доклад по чл.117 от ДОПК № Р-28-1401223-091-01/10.10.2014г. Въз основа на извършената ревизия и съставения ревизионен доклад на основание чл.119, ал.2 от ДОПК органи по приходите, определени в посочената разпоредба са издали ревизионен акт № Р-28-1401223-091-01/10.11.2014г. Същият е обжалван пред директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Бургас при ЦУ на НАП, който не е приел наведените в жалбата възражения за основателни и е потвърдил обжалвания ревизионен акт.

С оглед изложеното и съгласно разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК съдът намира, че ревизионният акт, в обжалваната част, е издаден от компетентен орган и в съответната форма, при спазване на процесуалните разпоредби по издаването му.

Относно приложението на материалния закон, съдът намира следното:

Факти:

Жалбоподателят е регистриран земеделски производител – факт, който не е спорен по делото. Този му статут и разпоредбата на чл.189б от ЗКПО му дават право да преотстъпи корпоративен данък. Според ревизиращия орган лицето се е възползвало от това си право, но не са били изпълнени условията на закона.

В хода на ревизията са поискани доказателства за придобиване от жалбоподателя на нови сгради и земеделска техника за да се установи дали е извършено инвестирането на преотстъпения корпоративен данък. Кооперацията е посочила три дълготрайни актива на обща стойност 30 846,33лв. – универсална редосеялка „ИРТЕМ” на стойност 11 900 лв., пневматична сеялка с торовнасяне на стойност 13 333,33 лв. и бензиноколонкаADASТ” на стойност 5 613 лв. Приходният орган е приел, че само първите два актива, които са на обща стойност 25 233,33 лв. отговарят на изискванията на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО. Според органа бензиноколонката не отговаря на условията на тази разпоредба, защото не представлява земеделска техника по смисъла на т.60, от §1 от ДР на ЗКПО, където е дадена легална дефиниция за понятието „нова земеделска техника”. По тази причина, като е взел предвид и размера на преотстъпения корпоративен данък за 2011г. – 34 844,21 лв. органът по приходите е стигнал до изводите, че жалбоподателя няма право да преотстъпва корпоративен данък, защото размерът на този данък според изискванията на ЗКПО следва да не надвишава 50% от стойността на активите, които се инвестират.

С възражението против ревизионния доклад жалбоподателя е представил документи, относно закупуването на зърнокомбайн „Клас Лексион 540С”, който е заведен в счетоводството на кооперацията със стойност на придобиване 323 049,15 лв. и отговаря на критериите на ЗКПО, но не е бил включен от ревизиращия орган при изчисляване размера на инвестициите.

Според ревизиращия орган посочения от жалбоподателя зърнокомбайн не е нов, тъй като е произведен през 2009г. и е употребяван. За това е приел, че той не отговаря на критериите, заложени в чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО.

По делото са представени доказателства, от които се установява, че комбайна е придобит от жалбоподателя на 12.04.2011г.

Въпреки, че с възражението против ревизионния доклад са наведени твърденията за покупката на въпросния комбайн, същия не е обсъден в ревизионния акт, а едва в решението на директора на дирекция „ОДОП”.

Правни изводи:

Спорът по делото се свежда до това дали придобитият от жалбоподателят на 12.04.2011г. (в рамките на срока по чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО) зърнокомбайн „Клас Лексион 540С”, който е произведен през 2009г. и е употребяван от друго лице преди кооперацията да го придобие, е нова земеделска техника по смисъла на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО. Както и дали е нова земеделска техника по смисъла на същата разпоредба бензиноколонкаADASТ”.

Според чл.189б, ал.1 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Съгласно чл.189б, ал.2 от ЗКПО корпоративен данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно няколко условия: 1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал.1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването; 2. активите по т.1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица; 3. дейността по ал.1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации; 4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т.1; 5. активите по т.1 не заместват съществуващи активи; 6. за активите по т. 1 земеделският производител не е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи: а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз; б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти (OB, L 337/35 от 21 декември 2007 г.); в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони; г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

В хода на ревизията е установено, че жалбоподателят е преотстъпил за 2011г. корпоративен данък в размер на 34 844,21 лв., а според органа стойността на направените инвестиции по смисъла на чл.189б, ал.2 от ЗКПО е в размер на 25 233,33 лв., докато разпоредбата на чл.189б, ал.2, т.4 от ЗКПО изисква преотстъпения данък да не превишава 50% от стойността на инвестициите.

Съгласно §1, т.60 от ДР на ЗКПО "земеделска техника" за целите на чл.189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието.

Съдът счита, че изводът на ревизиращия орган относно определянето на закупената бензиноколонка като земеделска техника по смисъла на чл.189б от ЗКПО е правилен. Съобразно посочената по-горе легална дефиниция на земеделска техника, бензиноколонката не попада в нито едно от определенията, а обстоятелството, че с нея се зарежда ползваната от жалбоподателя земеделската механизация с гориво не обосновава извода, че бензиноколонката се използва само в земеделието за да се квалифицира като съоръжение или апарат, използван в земеделието по смисъла на §1, т.60 от ДР на ЗКПО. Бензиноколонката има универсално действие що се отнася до зареждането на всякаква техника, която се задвижва с такъв вид гориво, независимо дали е земеделска, транспортна или друга. По тази причина правилно ревизиращия орган е изключил закупената от кооперацията бензиноколонка от списъка с инвестиции по смисъла на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО.

За разлика от бензиноколонката и обратно на разбиранията на ответника, съдът счита, че закупеният от жалбоподателя зърнокомбайн представлява нова земеделска техника по смисъла на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО, защото законодателят в понятието „нова” е вложил смисъл, който според съда не е съответен на общоприетото разбиране за „нов”, т.е. неизползван. Достатъчно е земеделската техника да е нова за земеделския производител, като е придобита в сроковете регламентирани в чл.189б, ал.2, т.4 от ЗКПО за да се приеме, че е изпълнено условието за преотстъпване на данък.

Според чл.4, т.3 от Регламент (ЕО) №1857/2006 на Комисията от 15.12.2006г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към Държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) №70/2001 инвестициите трябва да преследват четири конкретно изброени цели: 1)намаляване на производствените разходи, 2)подобряване и пренасочване на производството, 3)подобряване на качеството и 4)съхраняване и подобряване на природната среда или подобряване на хигиенните условия или стандартите за хуманно отношение на животните отглеждани в стопанства.

От тези цели на инвестициите и като се вземе предвид обстоятелството, че в законодателството липсва легална дефиниция на понятието „нова земеделска техника” следва да се направи извода, че законодателя в случая няма предвид непременно фабрично нова техника, а нова за земеделския производител, т.е. закупена от него в сроковете по чл.189б, ал.2, т.4 от ЗКПО, с която да се постига някоя или всички цели описани в посочения Регламент.

Постигането на тези цели в случая с жалбоподателя се влияе повече от характеристиките на земеделската техника, в която ще се инвестира, отколкото в обстоятелството тя да е нова, т.е. непременно неизползвана.

Съдът освен изложеното, споделя и възражението на жалбоподателя в тази насока. При липсата на легална дефиниция на понятието „нова земеделска техника” следва да се приложи по аналогия друга разпоредба, която да помогне при тълкуването на изискванията на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО относно разбирането на смисъла вложен от законодателя в понятието „нова земеделска техника”.

В §1, т.17, б.в от ДР на ЗДДС е дефинирано понятието „нови превозни средства” – моторни превозни средства, при които е налице едно от следните две условия: -към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация или -към датата на възникване на данъчното събитие за доставката им не са изминали повече от 6 000км.

В случая тази дефиниция буквално не може да се приложи в процесния случай, защото работата на закупения от жалбоподателя зърнокомбайн се измерва в моточаса, които са 334. Смисълът обаче на цитираната дефиниция регламентирана в ДР на ЗДДС говори за това, че законодателят не изисква непременно превозното средство да е ново, в смисъла на неизползвано. Същевременно може да се каже, че количеството отработени моточаса на зърнокомбайна, съотнесено към изискването за пробег на моторните превозни средства е съпоставимо доколкото все става въпрос за неголямо количество отработени часове, респ. пробег.

От представената ревизионна преписка се установява, че в хода на ревизията ревизиращия орган е имал възможност да обсъди покупката на зърнокомбайна спрямо предпоставките на чл.189б от ЗКПО още в ревизионния доклад, тъй като жалбоподателя е представил хронологична ведомост, от която се установява както покупката на универсалната редосеялка и пневматичната сеялка с торовнасяне, така и покупката на зърнокомбайна. Независимо от това ревизиращия орган в ревизионния доклад не е засегнал въпроса със закупения зърнокомбайн. Въпреки възражението на жалбоподателя в тази насока (л.46) депозирано след връчване на ревизионния доклад, в ревизионния акт въпросът със зърнокомбайна и статута му на инвестиция по смисъла на чл.189б от ЗКПО, отново не е бил обсъден. Едва решаващия орган в решение № 5/07.01.2015г. е обсъдил възражението, като го е отхвърлил с мотива, че понятието „нова земеделска техника” означава неупотребявана, фабрично нова техника.

Съдът счита тези изводи за неправилни, поради което стойността на която е закупен зърнокомбайна – 323 049,15лв. следва да бъде прибавена към стойността на другите два дълготрайни актива – универсална редосеялка ИРТЕМ на стойност 11 900лв. и пневматична сеялка с торовнасяне на стойност 13 333,33лв. Така общата стойност на направените инвестиции в размер на 348 282,48 лв. съотнесена спрямо размера на преотстъпения данък отговаря на изискванията на чл.189б, ал.2, т.4 от ЗКПО.

По изложените съображения обжалвания ревизионен акт следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

Мотивиран от горното и на основание чл.160 от ДОПК, съдът,

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-28-1401223-091-01/10.11.2014г. на органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 5/07.01.2015г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП, с който на Кооперация „Производствено-търговска кооперация Съгласие”, ЕИК 838122938 е определен корпоративен данък по ЗКПО за данъчен период 2011г. в размер на 34 844,21 лв. главница и 10 896 лв. лихви.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му.                                                 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: