ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 14.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети април                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 230 по описа за 2015година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Производствено-търговска кооперация „Съгласие”, редовно призован не изпраща законен представител. Представлява се от процесуален представител адвокат П.П., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на л.10.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против РА № Р-28-1401223-091-01/10.11.2014г. издаден от органи по приходите, който е потвърден изцяло с решение № 5/07.01.2015г. на директор на Дирекция „ОДОП” Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ П. Поддържам жалбата по съображенията, подробно изложени в нея. Нямам искане за събиране на други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката писмени доказателства.

Също нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, съгласно опис на л.8 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от ревизионната преписка.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля да имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло и да поставите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт.

Моля да присъдите на доверителят ми направени по делото разноски, съгласно списък, който ви представя.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите оспорения ревизионен акт, като моля да съобразите потвърдителните мотиви на Директора на Дирекция „ОДОП” в неговото решение.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: