О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 521

 

гр.Бургас, 5 март 2013 г.

 

 

            Административен съд гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на  пети март  две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 230 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по искова молба, подадена от М.С.Д., ЕГН ********** против Медицински център „Д-р Димитър Пеев” в к.к. „Слънчев бряг”. Претендира се присъждане на обезщетение за нанесени „морални щети, психически тормоз, напрежение, стрес от държавни служители, безхаберие от съдии от НРС и БОС, икономическа полиция, прокурори от Несебър и Бургас, ходене по мъките за нещо, което и принадлежи по закон и по право в размер на 22 000 лева”.

С разпореждане от 08.02.2013 г. съдът е дал указание на ищцата в 7 дневен срок от получаване на съобщението, да внесе държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – гр. Бургас и представи като доказателство по делото документ за това. Да посочи какви са незаконосъобразните действия и от кои длъжностни лица са извършени, в резултат на което са причинени вреди и да се посочи характера на претърпените вреди и техния размер, както и да обоснове причинната връзка между конкретните твърдяни незаконосъобразни действия и причинените вреди. Указал е, че при неизпълнение исковата молба ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

На 26.02.2013 г. е депозирана уточняваща молба от ищцата, с която е посочено, че се касае за неизпълнено задължение за трудоустрояване й в резултат на решение на ТЕЛК, с което се забранява да изпълнява длъжността клиничен лаборант. М. Д. заявява, че като трудоустроена трябва да получава възнаграждение за длъжност клиничен лаборант, които плащания са започнали от 01.10.1990 г., но са били изплатени само за месец и половина. Претендира тези неплатени брутни възнаграждения, които твърди, че са се променяли през времето. Същите,  определя като обезщетения.

Исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

Според чл. 128 ал.1 т.5 във вр. с чл. 203 ал.1 АПК, административният съд разглежда и решава дела по искания за обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица. Нормата на чл. 204 АПК регламентира предпоставките за допустимост на такива искове. Една от тези предпоставки, е заявено незаконосъобразно действие или бездействие на административен орган или длъжностно лице.

В случая се претендира присъждане на дължимо трудово възнаграждение, като в тази връзка се сочи, че неплащането му е в резултат на бездействие от страна на управителите на  “Медицински център д-р “Димитър Пеев” ЕООД, определено като ответник по иска.

Според обстоятелствата, изложени в исковата молба, съдът намира, че отношенията между ищцата и “Медицински център д-р “Димитър Пеев” ЕООД, по повод на които се претендира да са причинени вреди, са такива от трудовоправно естество. Настъпилите вреди, чието обезщетяване се иска, са в резултат на неизплатено трудово възнаграждение. При това положение следва да се приеме, че претенциите за изпълнение на твърдяни задължения, са предявени към  “Медицински център д-р “Димитър Пеев” ЕООД , в качеството му на работодател,  а не на административен орган.

Ответното дружество в случая не е административен орган по смисъла на § 1, т. 1 ДР на АПК, т. к. не принадлежи към системата на изпълнителната власт и не е носител на административни правомощия въз основа на закон.

            Ето защо и на основание чл. 203 ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 1 ал. 2 от ЗОДОВ, чл. 144 от АПК и чл. 130 от ГПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, подадена от М.С.Д., ЕГН ********** против Медицински център „Д-р Димитър Пеев” в к.к. „Слънчев бряг”.

ВРЪЩА исковата молба, подадена от М.С.Д., ЕГН **********, с адрес:***.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело230/2013 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………