ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 15 март 2011 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 15 март 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело №  230 по описа за 2011 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от А.А.Ж. *** против Заповед № 08-2554/28.12.2010 год., издадена от директора на ДСП – Бургас, с която е постановен отказ за изплащане на семейни помощи за деца за минал тригодишен период.

         Към настоящото дело е присъединено на основание чл.159, т.7 от АПК и адм. дело № 360/2011 год. със същия предмет  и страни, видно от което, постъпило е становище на административния орган, придружено с последващо издадена Заповед № 08-2554/31.01.2011 год., съгласно която, в резултат на настъпили законодателни промени, на жалбоподателката е отпусната претендираната от нея помощ за минал период, а именно – от 01.11.2007 год. до 31.10.2010 год. Видно от последващо писмо на административния орган вх. № 2232/14.03.2011 год. тази заповед е редовно връчена на жалбоподателката и в предвидения от закона срок против нея не е постъпила жалба, поради което, към настоящия момент е влязла в сила.

         С разпореждане на съда от 18.02.2011 год. на жалбоподателката е изпратено копие от постъпилото становище на административния орган и последващо издадения от него административен акт – Заповед № 08-2554/31.01.2011 год., с указания да посочи дали поддържа оспорването на първоначално издадената Заповед № 08-2554/28.12.2010 год. В предоставения срок, становище не е постъпило.

         С оглед на горните данни, следва да се приеме, че правният интерес на жалбоподателката от воденото от нея оспорване на Заповед № 08-2554/28.12.2010 год. на директора на ДСП – Бургас е отпаднал в хода на процеса, поради наличие на последващо издаден административен акт – Заповед № 08-2554/31.01.2001 год. на същия орган, влязла в сила, с който изцяло е удовлетворено искането на жалбоподателката за отпускане на семейни помощи за деца за минал период от три години.

         Поради отпадане на правния интерес, чието наличие е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.А.Ж. ***, против Заповед № 08-2554/28.12.2010 год., издадена от директора на ДСП – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 230/2011 год. на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: