ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2309 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ОДИСЕАС-1“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000216007679-091-001/12.05.2017г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 183/31.07.2017г. на директора на дирекция Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

В открито съдебно заседание на 28.11.2017г. съдът допусна извършване на съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице А., която е извършена и приложена по делото в срок.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.В.А. – ** г., български гражданин, омъжена, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 350 лв. на 30.01.2018 г.)

 

АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите жалбата. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана.

Ще представя писмени бележки, в които ще изложа съображенията си по съществото на спора.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на  1028 лв.

Съдът ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

Обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: