ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2308 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:35 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Константинос Анастасиу 98“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като управителят на дружеството е лично уведомен за днешно съдебно заседание

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Акт за прихващане или възстановяване № П-02002017080697-004-001/06.06.2017г. на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 186/01.08.2017г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

Предходното открито съдебно заседание на 31.10.2017г. беше отложено, поради несвоевременното уведомяване на жалбоподателя. За настоящото съдебно заседание той е редовно уведомен на посочения от него съдебен адрес. Ответникът е представил административната преписка по която е издаден оспорения акт, както и изрично изисканите от него преписи от Ревизионен акт № Р-02002016008645-091-001/22.05.2017г. и Решение № 184/31.07.2017г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас при ЦУ на НАП. Не са представени удостоверенията по чл.24 от ЗЕДЕП, удостоверяващи правото на посочените в тези електронни документи (резолюция за извършване на проверка и акт за прихващане или възстановяване) длъжностни лица от ТД на НАП - Бургас да подписват същите с квалифициран електронен подпис.

На 12.01.2018г. е постъпила молба от жалбоподателя, чрез пълномощник, с искане да се даде ход на делото, да се приемат представените доказателства, направени са твърдения по съществото на спора и е представен списък за разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Няма да сочим други доказателства.

Представям във връзка със законосъобразността на обжалвания АПВ като доказателства по делото получените от „Борика“ АД писма и приложени към тях сертификати за валидност на квалифицираните електронни подписи на служителите на НАП, които са издали и процесния административен акт.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по преписката писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да потвърдите обжалвания АПВ. Считам, че същият е законосъобразен и правилно са прихванати установените задължения за корпоративен данък за 2012 г. на дружеството, които са установени с ревизионен акт от 2017 г. Извършеното прихващане е законосъобразно, като отговорите по всички повдигнати от лицето възражения са посочени в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Бургас. Моля при постановяване на решението, същите да бъдат съобразени.

В случай, че жалбата бъде отхвърлена, претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 405 лв., съгласно Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения. 

Съдът ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: