ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2308 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Константинос Анастасиу 98“ ЕООД, нередовно уведомен, не изпраща представител. Същият е уведомен на 24.10.2017 г. видно от изпратената призовка по електронната поща. Освен това е постъпила молба от дружеството, в което се твърди, че то е било уведомено на 27.10.2017 г. от кмета на с. Млекарево и заявява, че не е имал възможност да организира адвокатската защита. Посочил е и адрес за уведомяване – с. Изворово, Община Антоново, област Търговище и иска занапред да бъде уведомяван на този адрес. Прави твърдения, че поддържа жалбата си, както и по съществото на спора.

 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма как да се даде ход на делото. Налице е процесуална пречка.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт. Във връзка с дадените му указания от съда, с писмо от 25.10.2017г. ответникът е представил преписи от Ревизионен акт № Р-02002016008645-091-001/22.05.2017г. и Решение № 184/31.07.2017г. на директора на Дирекция ОДОП-Бургас при ЦУ на НАП. Не са представени изисканите от съда съответни удостоверения по чл.24 от ЗЕДЕП, удостоверяващи правото на посочените в тези електронни документи (резолюция за извършване на проверка и акт за прихващане или възстановяване) длъжностни лица от ТД на НАП Бургас да подписват същите с квалифициран електронен подпис.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изискала съм необходимата информация, но все още от „Борика“ АД не са ми представили отговор. Ако делото се отложи, ще представя такава информация.

 

Съдът предвид неуведомяването на жалбоподателя в законоустановения срок преди началото на днешно съдебно заседание намери, че ход на делото не следва да бъде даден и същото бъде отложено за друга дата, като бъде дадена и възможност на ответника да представи доказателствата, представляващи удостоверения по чл. 24 от ЗЕДЕП.

 

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 16.01.2018 г. от 10.20 часа, за която дата страните да се считат за уведомени. Занапред жалбоподателят да бъде уведомяван на посочения от него съдебен адрес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: