ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 09.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На девети октомври                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2308 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 8504/02.10.2013 г. процесуалният представител на ответника юрисконсулт Л. представя доказателства за сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи на документи и други книжа от „Бюро преводи Варна” ЕООД; доказателства относно акредитация на Изследователска лаборатория номер АВ 656, Полша, както и такива относно сумите, необходими за заплащане на исканото от ответника изследване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям и моля да приемете Справка за доставения по танкери и преработен мазут през периода 01.01.2012г.-31.12.2012 г. и Информация относно произведено количество продукти при преработването на вносен пряко дестилатен мазут в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за същия период.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Представям и моля да приемете Банкова гаранция под № 961DGI1132662602 и Служебна бележка, според която изтича срокът на действие на предходната банкова гаранция, въз основа на която е постановено спиране на изпълнението на оспорения акт.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с представената банкова гаранция, моля да постановите спиране на изпълнението на оспорения акт, като вземете предвид новото обезпечение, което изцяло гарантира възможността сумите по акта да бъдат събрани.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, че искането за спиране е основателно, тъй като новопредставената банкова гаранция обезпечава изцяло задълженията по оспорения акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника с молба вх. № 8504/02.10.2013 г., както и тези, представени от процесуалните представители на страните в днешно съдебно заседание.

Искането за спиране изпълнението на оспорения акт съдът намира за допустимо и основателно.

Като обезпечение е представена банкова гаранция №961DGI1132662602, издадена на 23.09.2013 г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, София за сумата от 9 162 401,00лв. и валидност до 31.03.2014г. В служебна бележка № 5809/27.09.2013 г., издателят на оспорения акт е посочил, че задълженията, установени с последния, попадат в обхвата на предоставеното от жалбоподателя обезпечение.

В случая е налице, допуснато по силата на закон предварително изпълнение на решение на митнически орган, по арг. на чл. 221 ЗМ и чл. 90 ал.3 ЗДДС. Последните разпоредби, дерогират общия принцип, възведен с нормата на чл. 166, ал.1 АПК, приложима съобразно чл. 220 ЗМ, като същевременно регламентират и материалноправни предпоставки, различни от указаните в чл. 166, ал.4 във вр. с ал.2 АПК. Поради това, съдът е задължен да разгледа искането за спиране при условията на чл. 166, ал.3 АПК, като провери обезпечен ли е размерът, на определените с решението задължения /митнически и за ДДС/. Отговорът на тази въпрос е положителен, тъй като е налице съгласие на митнически орган, дадено по определен от закона ред за общо обезпечаване на задължения с банкова гаранция, представена валидна такава и изрично изявление, че тази гаранция обезпечава, определените с оспореното решение задължения.

Ето защо и на основание чл. 220, чл. 221 ЗМ във връзка с чл. 166, ал.3 и ал. 4 АПК съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРИЕМА представените с молба вх. № 8504/02.10.2013 г. от процесуалният представител на ответника юрисконсулт Л.  и подробно описани в същата (л.274-275 от делото) писмени доказателства, както и тези представени в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните, а именно Справка за доставения по танкери и преработен мазут през периода 01.01.2012г.-31.12.2012 г.; Информация относно произведено количество продукти при преработването на вносен пряко дестилатен мазут в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за същия период; Банкова гаранция под № 961DGI1132662602 и Служебна бележка №5809/27.09.2013 г., издадена от Началник Митнически пункт „Пристанище Бургас център”.

СПИРА допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на Решение № 5767/24.09.2012 г. на Началник Митнически пункт „Пристанище Бургас Център, за срока на действие на Банкова гаранция № 961DGI1132662602, издадена на 23.09.2013 г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД София и анексите към нея.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от днес.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключението на вещото лице Д.В.Л., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание, и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В заключението си, по-специално в Приложение № 1, казвате  че физико-химичните свойства на процесния  продукт – пряко дестилиран мазут, не позволяват класирането му в нито една от подпозициите на код 2707, с изключение на подпозиции 2707 99 11 и 2707 99 19. Ако това е така, защо тогава позиция 2710 описва по-детайлно процесния продукт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Изхождайки от факта, че съгласно Обяснителните бележки на Хармонизираната система за класирането на продукта са от значение ароматните съединения и при това положение, че процесният продукт има повече от 50% ароматика, по тази логика той  би трябвало да попадне в код 2707 по Хармонизираната система. В кой от подкодовете би могъл да попадне продуктът, информация може да почерпим от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, защото в нея най-подробно във всеки от подкодовете на 2707 са изредени продуктите, които могат да бъдат класиране във всеки подкод според техните характеристики, затова представих анализа, приложен към заключението, в който съм проследила свойствата на продуктите във всеки от подкодовете на клас 2707 и сравнявам процесния продукт дали има тези характеристики, за да попадне в съответния подкод. Проследявайки всеки един от подкодовете се вижда, че процесният продукт не съответства на нито едно от изискванията, с изключение на 2707 – обобщения код – сурови масла, и то заради това, че ароматиката е повече. Посочените в код 2707 9999 характеристики на продукта, на които той трябва да съответства, за да е в този клас, аз съм проследила това са четирите изисквания: продуктът да дестилира до 250о по-малко от 65%, да има плътност при 15о по-голяма от единица, да има иглена пенетрация при 25о по-голяма или равна на 400 единици и да има характеристики, различни от тези на продуктите в код 2715. В него попадат продукти от типа на битумите и битумни смески и замазки. Сравнявайки тези изисквания, на които да отговаря продуктът, за да бъде класиран в подпозиция 2707 9999, се вижда, че той не отговаря на три от тях. Единствено дестилацията съответства като изискване. На всички останали точки продуктът не съответства, за да бъде класиран в този код.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: От това, което казвате, може да се направи извод, че има някаква специфичност на продуктите в код 2707 9911 и 2707 9919 и тази единствена подпозиция, по която може да се класира продуктът – позиция 2707, и класирането от страна на дружеството-жалбоподател в подпозиция 2710 19 71, кое е преобладаващото, т. е. коя е главната характеристика, която дава основание за класиране на продукта в една или друга подпозиция – съдържание на ароматни съставки, произход и др.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно Обяснителните бележки на Хармонизираната система, за да бъде класиран един продукт в 2707 трябва да притежава повече от 50% ароматни съставки. В същото време обаче, както се вижда от анализа в код 2707 процесният продукт не може да се класира, защото не съответства на тези характеристики във всеки един от подкодовете. За код 2710 там няма съмнение – процесният продукт е от нефтен произход. 2710 е кодът за продукти от нефтен произход така, както е в пояснението в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура. В код 2710 се класифицират продукти от нефтен произход. Всичките характеристики на процесния продукт показват, че той  е от нефтен произход. За какво се използва, съм дала допълнителна схема, онагледяваща приложението на този продукт.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Въпросът ми е: Кой показател е водещ за определяне класирането на продукта по дадена подпозиция или кой придава главния му характер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Според мен продуктът се класира според свойството и предназначение на същия и неговия произход.

В нефтопреработката няма място за използване на продукти от каменовъглен произход, а този код 2707 касае именно продукти от каменовъглен произход. Дала съм достатъчно данни илюстрирайки какви са продуктите от каменовъглен произход. Те просто не могат да се използват за това предназначение, за което е въпросният мазут, защото при последващата му преработка се подлага на въздействието на катализатори, които биха се отровили и процесът няма да може да протече и при използване на тези катализатори не би могъл да протече нормално ако продуктът е от каменовъглен произход. В този случай не само няма да протече нормално процесът, той ще бъде напълно блокиран.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Съобразно качеството на продукта, който сте изследвали, приложим ли е методът по Приложение А към Комбинираната номенклатура на Обяснителните бележки, съобразно свойствата на продукта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Методът, посочен в Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура за определяне на ароматните съставки, аз съм дала в първото заключение. Противоречията в него са, че е приложим за нефтени продукти, имащи крайна температура на кипене над 315о. Процесният продукт също има такава температура на кипене, но в него съдържанието на асфалтени е значително. Приложение А не регламентира отделянето и определянето на асфалтените и присъствайки в тази смес, която се подлага на разделяне само на неароматни и по разликата се съди за количеството на ароматните, не може да бъде отделена тази група асфалтени, а те от своя страна присъствайки в общата смес, те пречат за по-точното разделяне на неароматните и ароматните съставки. Затова съм посочила по-коректния метод ASTM.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Говорите за ароматни съставки, а методът определя ароматни въглеводороди. Какво определяме ако трябва да сме точни в терминологията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В предходния протокол точно това разисквахме.

Самото заглавие на метода по Приложение А противоречи на формулата, която е дадена за определяне на неароматни въглеводороди. По презумпция се счита, че остатъкът е ароматни въглеводороди.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Лабораториите, които сте ползвали, акредитирани ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Самите лаборатории са акредитирани. Лабораторията към Строителния институт – НИСИ, е определена да работи по БДС, който е аналогичен на ASTM, стандартът, по който съгласно код 2707 9999 трябва да се определи иглената пенетрация. Двата стандарта са напълно идентични. В Правилата за акредитиране на лаборатории е казано, че те могат да работят по международни стандарти и приравнени към тях български стандарти.

Самата лабораторията във ВХТИ е акредитирана. Приложени са два протокола за изпитване на продукта. В първия протокол, който е в обхвата на акредитация на лабораторията, са изпитвани показателите плътност и пепел. Във втория протокол са изпитвани показателите дестилационни характеристики, външен вид и коксов остатък. Това са показатели извън акредитацията, но лабораторията ги ползва.

Тези показатели не са в обхвата на акредитацията, защото изпитваният продукт не е краен, а е суровина, подлежаща на преработка и като некраен продукт тези показатели не са регламентирани в Наредбата за контрол на качеството на горивата. В Приложение 7 към наредбата са дадени само кои показатели са акредитирани при изпитване на качеството на крайни продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси.

Считам, че експертизата е неоснователна и неотносима към предмета на делото по причина, че за тарифното класиране за даден продукт не са от значение неговите физико-химични характеристики, а именно съотношението между ароматните и неароматните съставки, а именно след като в експертизата са определени дестилационните характеристики на продукта считам, че правилно и законосъобразно е приет методът по Приложение А.

Възразявам по приемане на експертизата. Считам, че е неотносима с оглед характеристиките на изследвания продукт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приема заключението на вещото лице, което е компетентно и добросъвестно изготвено, т. е. съдържа отговор на всички поставени въпроси. Що се касае до неговата относимост към предмета на спора, съдът по това обстоятелство ще се произнесе с окончателния си акт, затова,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 450 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

С молба вх. № 5674/07.06.2013 г. процесуалният представител на ответника юрисконсулт Л. моли на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 АПК във връзка чл. 144 от АПК съдът да  постанови спиране на производството по делото до произнасяне на Съда на Европейския съюз по отправеното преюдициално запитване по административно дело № 2498/2012 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Поддържам искането си, което съм формулирал в нарочна молба, за спиране на настоящото производство до произнасяне с окончателен акт на Съда на Европейския съюз по отправеното от Административен съд Бургас преюдициално питане.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Аз възразявам срещу така направеното искане. Считам, че настоящото делото по никакъв начин не е обвързано с доказателствата по това дело № 2498/2012 г. Касае се за различен продукт, с различни физико-химични свойства. Не е налице и противоречие и различна практика по прилагане на европейска правна норма, за да е налице основание за спиране на настоящото производство.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страните, намира, че искането за спиране на настоящото производство е основателно. На съда е служебно известно, че са висящи пред Административен съд Бургас редица административни производства със сходен или идентичен предмет и с идентични страни – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”. По едно от тези дела състав на Административен съд Бургас, е отправил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз относно приложимостта на норми, които пряко касаят разглеждането и разрешаването на спора. По това запитване е образувано и дело С-330/2013г. пред Съда на Европейския съюз, което означава, че запитването е допуснато до разглеждане по същество. Тъй като актовете, постановени от Съда на Европейския съюз са задължителни за националните съдилища на страните-членки в Европейския съюз, то решението по това дело е преюдициално за разрешаване на спора по настоящото производство, тъй като има пряко отношение към преценката, която съдът дължи, за законосъобразност на оспорения акт, с оглед спецификата на предмета на делото и съответните приложими норми. Затова и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл.229, ал. 1, т.4 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 2308/2012 г. по описа на Административен съд Бургас до приключване с окончателен съдебен акт на дело С-330/2013 г. на Съда на Европейския съюз.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд с частна жалба.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: