ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 23.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и трети ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2307 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.П.Д. и А.М.Д., и двамата редовно призовани, не се явяват. Представлява се от адв. В.c пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.М.Д., редовно призована, се явява лично и с адв. В.c пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ  Кмета на община Царево, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.Г.К., редовно призова, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА   М.М.Д., нередовно призова, не се явява и не се представлява.

 

 Видно от наличните в делото разписки за призовки, съдът констатира следното:

-за призовка, изпратена на адрес: гр. Бургас, ***– лицето Т.М.Д. – сестра на М.М.Д.,  на 02.11.2017 г. отказва да получи призовката поради лоши взаимоотношения.

-за призовка, изпратена на адрес: гр. София, община Столична, ***- лицето М.М.Д. не живее на посочения адрес. Призовката е получена в гр. София на 16.11.2017 г., адресът е посетен незабавно. В жилището на адреса се извършват строителни ремонти. Адресатът е непознат на работещите в жилището. По сведение на живущи– М. С. – живуща на ет.3, ап.6 и г-жа Д. – живуща на ет.1, ап.2 – на посочения адрес гр. София, община Столична, ***никога не е живяла М.М.Д..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.М.Д.: Госпожо Съдия, мисля, че понастоящем Ц.Г.К. не е собственик на имота, който е зад нас. Същият е продаден на друго лице, поради което считам, че неправилно е конституирана заинтересованата страна. Що се касае до сестра ми М.М.Д., същата не живее на адреса в гр. Бургас. Знам, че живее в гр. София и мога да Ви предоставя телефон за връзка с нея: ***.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ.В.и ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т. М.Д.: Молим да не бъде даден ход на делото предвид нередовното призоваване на заинтересованите страни.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЗАДЪЛЖАВА ответника  в 7-дневен срок да представи актуален списък на заинтересованите по делото страни с адресите им за призоваване.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ заинтересованата по делото страна М.М.Д. на посочения от жалбоподателката Т.М.Д. мобилен телефон.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   18.01.2018 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: