ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2307 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. В.В. c пълномощно на лист 78 от делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.П.Д. и Т.М.Д., редовно призовани, не се явяват. Представляват се от адв. В.В. c пълномощно на лист 78 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Кмета на община Царево, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.Г.К., редовно призова, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА   М.М.Д., редовно призова, не се явява и не се представлява.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Ж.И..

 

 

По хода на делото:

 

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№3197/19.03.2018 г. в срок заключение на вещото лице И. по назначената съдебно-техническа експертиза.

АДВ. В.: Да се изслуша вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.Ж.И. – 61 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. В.: За имот 4004 - този имот е записан като такъв за алея, нали?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Имот 4004 е записан като собственост на общината, за алея е записан УПИ І.

АДВ. В.: За да бъде записан за алея или озеленяване, каква е предпоставката - първо трябва ли да има подробен план или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Трябва при смяна на предназначението. В случая - от земеделска земя в предвидена за озеленяване, трябва да има ПУП.

АДВ. В.: Този ПУП включен ли е в някакъв подробен устройствен план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Имот 4004 не е включен в ПУП-план за регулация и застрояване, по който са издадените заповеди. Той не е предмет на заповедта, с която е одобрен  подробния устройствен план.

АДВ. В.:  Статутът на терен 4004 какъв е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Земеделска земя. По кадастрална карта е така – статут на трайно ползване, лозе.

АДВ. В.: Следователно без да му е променено предназначението, е записан като УПИ алея за озеленяване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Записан е като поземлен имот по кадастрална карта. Отделно в т.1.5 от заключението съм посочил обърканите квадратури.

 АДВ. В.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ след изслушване на становища на адв. В. и предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.И. по възложената  и изготвена съдебно-техническа експертиза.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (300 лева).

(Изд. РКО 29.03.2018 г., сума 300 лева).

Съдът констатира, че съобразно справка-декларация  (350 лева) вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Затова съдът намира, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

За това СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице И. в размер на 50 лева, вносими от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателите, че при неизпълнение на задължението за внасяне на допълнителен депозит, ще бъде постановено осъдителен диспозитив в тази насока.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата, както и да направят доказателствени искания:

 

АДВ.В.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът  ПРЕДОСТАВЯ възможност на неявилите се страни в 14-дневен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания.

 

За събирането на доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.05.2018 г. от 14.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: