ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2307 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. В.В. c пълномощно на лист 78 от делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.П.Д. и Т.М.Д., редовно призовани, не се явяват. Представляват се от адв. В.В. c пълномощно на лист 78 от делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Кмета на община Царево, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.Г.К., редовно призова, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА   М.М.Д., редовно призова, не се явява и не се представлява.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на М.П.Д., ЕГН **********, А.М.Д., ЕГН **********  и Т.М.Д., ЕГН **********, всички с адрес: ***, против Заповед № РД-01-280/27.04.2016 г. на кмета на община Царево, с която, на основание чл.62, ал.2 от АПК и чл.44,  ал.2 от ЗМСМА е поправена допусната непълнота в Заповед № РД-01-669/30.08.2006г.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 8699/17.08.2017 г. в цялост административната преписка по делото, предоставена от ответника кмет на община Царево /л. 2 – л. 48 от делото/.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 12262/16.11.2017 г. молба от жалбоподателите по делото /л. 75/, с която молят да бъде назначена съдебно-техническа експертиза с конкретно посочени в нея въпроси към вещото лице. В същата молба молят да им бъде дадена възможност да поставят и допълнителни задачи към вещото лице.

         ДОКЛАДВА постъпил с вх. № 12939/01.12.2017 г. списък на заинтересованите лица /л. 81/, изготвен от гл. архитект на Община Царево.

         ДОКЛАДВА постъпили материали с вх.№ 13553/15.12.2017г. /л. 89 – л. 95/ от  „Служба по вписванията“ - гр. Царево, касаещи заинтересованата страна Ц. Г.К., ЕГН: **********.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.В.: Поддържаме жалбата. Да се приеме като доказателство постъпилата административна преписка, както и допълнително постъпилите материали. Поддържам направеното от нас с молба искане да бъде назначена съдебно-техническа експертиза с конкретно посочени в молбата въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилата с вх.№ 8699/17.08.2017 г. административна преписка в цялост, постъпилият с вх.№ 12939/01.12.2017 г. списък на заинтересованите лица, както и постъпилата с молба вх.№ 13553/15.12.2017г.  документи от „Служба по вписванията“ – гр. Царево.

Относно постъпилата с вх. № 12262/16.11.2017 г. молба от жалбоподателите по делото, съдът СЧИТА искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза за допустимо и относимо  към  предмета на спора и  необходимо за изясняване на фактите по делото. Поради  това, съдът намира, че следва да допусне съдебно-техническа експертиза, изпълнена от вещо лице, което след като се запознае с всички налични по делото документи да отговори на въпросите, поставени в молбата.

 

С оглед на гореизложеното съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да се извърши вещо лице – строителен инженер, което след като се запознае с всички налични по делото документи да отговори на въпросите, поставен в молбата от жалбоподателите с вх. № 12262/16.11.2017 г. /л. 75 по делото/.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер от 300 /триста лева/, вносими от жалбоподателите М.П.Д., А.М.Д. и Т.М.Д., в едноседмичен срок от съобщението по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок следва да се представи по делото документ за изцяло внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И..

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  29.03.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице след внасянето на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в14:03 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: