ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На дванадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 2305 по описа за 2013 година

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  - И.К.К., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Началник на Пето РУП гр. Бургас, редовно призован, не се явява и представлява.

 

По хода на делото:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.К.К. *** против Решение № 4056/10.04.2013 г. и Решение № 4057/ 10.04.2013 г., издадени от Началник на Пето РУП гр. Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че е постъпила изисканата преписка, която освен подадената жалба и процесните решения съдържа и служебна бележка рег. № 2247/14.03.2013 г. на системен администратор ОСО – ОП-Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата. Освен това подновявам искането за отмяна на предварителното изпълнение на административен акт съгласно чл. 166, ал. 2 от АПК, за което моля да се произнесете в това съдебно заседание преди неговия край, тъй като бих искал да зная, за да мога да предоставя съответно нови доказателства и свидетели при режим на довеждане.

Представям следните доказателства за трудно поправими вреди: ловното оръжие за извършване на моето хоби, което за мен има здравословен и релаксиращ ефект, тъй като преди 9 г. погребах сина си. Преживях тежка травма - физическа и психическа. Ловният сезон започва на 15.08. и завършва на 31.12. за едър дивеч и на 28.02. за пернати, което предварително изпълнение осуетява целия ловен сезон. Личен пистолет ми е предоставен за охрана на парични пратки във връзка със занятието ми като собственик на бензино-газ-станция. Във връзка с това мое искане предоставям копия от разрешения за носене на ловно и лично оръжие за периода от 2004-2013 г.

Освен това, предоставям копие от доказателствата за хулигански нападения на бензиностанцията ми регистрирани в РПУ - Поморие, понеже обекта се намира там, последното което е от 12.02.2012г. над моята собственост – бензиностанцията, което по оспорим начин доказва респектиращия характер на личното оръжие. За периода от 2004-2013 г. нямам никакво нарушение, което да постави под съмнение издадените решения за носене на ловно и лично оръжие. През целия този период от 9г. се е водило досъдебно производство, както е и в момента, след няколкократно връщане от съда за груби професионални решения. Моля, да отмените административните актове, поради грубо несъответствие с материалния закон и несъответствие с целта на закона.

Представям разрешение за носене на ловно оръжие и лично оръжие,  както и съответното разрешение за носене. Представям обяснения и от Х.К.Г..

Свидетелите ги искам, за да установявам обстоятелства във връзка с психическото и физическо състояние, както и това, че ловът ми служи за релаксация и здравословен ефект.

Моля, първо да се произнесете по искането за спиране на предварителното изпълнение, като евентуално свидетелите ги искам за следващо съдебно заседание при режим на довеждане след като се произнесете.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

По направеното искане за спиране, съдът взе в предвид следното:

Съгласно чл. 166, ал. 2 от АПК при всяко положение на делото до влизане в сила на решението по искане на оспорващия, съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа издал акта по чл.60, ал.1 ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. В случая по реда на чл. 60, ал. 1 от административния орган е допуснато предварително изпълнение на оспорените решения, като по веднъж направеното искане за спиране, съдът се е произнесъл с влязло в сила определение № 2135/18.10.2013 г. В случая се прави ново искане без да се сочат нови обстоятелства, поради което не са налице основанията по чл.166, ал.2 от АПК за спиране на изпълнението, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на предварителното изпълнение на процесните решения № 4056 и 4057 от 10.04.2013 г. на началника на Пето РУП гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за ответника от уведомяването му.

 

                                               СЪДИЯ:

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Окръжна прокуратура гр. Бургас, в 7-дневен срок от уведомяването да посочи на какъв етап е досъдебно производство по следствено дело № 863/2004 г. по описа на ОСС - Бургас по отношение на което е повдигнато обвинение от 29.06.2011 г.

Да се изпрати копие от служебна бележка № 2247/14.03.2013 г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Нямам други доказателствени искания в днешно съдебно заседание.

 

Съдът с оглед направеното изявление и поради това, че следва да бъдат събрани допълнителни доказателства ОТЛАГА делото за 03.12.2013г. от 11,20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: