ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети юни                                            две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2305 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 16:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпилото в срока по чл.199 от ГПК за днешно съдебно заседание допълнително заключение на допуснатата по делото съдебно-химическа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да не се допуска вещото лице да даде заключение по допуснатата експертиза. Мотивите ми за това са следните: съдебно-химическата експертиза е допусната на 15.04.2013 г. по протокол от съдебно заседание, докато самите изследвания на продукта, въз основа на които се прави заключението, са извършени много преди 15.04.2013 г., а именно март месец 2013, като самият продукт е предаден с приемо-предавателен протокол на 18.02.2013 г. Считам, че е налице съществено процесуално нарушение.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражение по изслушването на заключението на вещото лице. Действително съдът е издал разпореждане за вземане на продукта от м. февруари. Може би вещото лице ще обясни каква е причината за това, но считам, че няма допуснати процесуални нарушения и моля експертизата да бъде изслушана. От друга страна, поддържам молбата-становище, представена по делото във връзка с искането на ответника за допускане на допълнителна задача.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Въпросната проба, която е иззета по-рано, за нея ли е следвало да се изготви допълнителното заключение от вещото лице?

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да, същата проба, въз основа на която е следвало да бъде изготвено заключението и въз основа на нея са изградени изводите на допълнителното заключение, като самото изпитване на продукта е направено преди 15.04.2013 г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, така е, просто заблуждението е мое, поради факта, че по други дела, протичащи малко по-напред, взехме пробите и аз съм се заблудила, че и по това дело трябва да взема пробата. Това е заблудата ми, иначе по същество пробата е взета с искане за съдебно разрешение, искане от шефа на митницата, в присъствие на представители на двете страни, анализирана в акредитирани лаборатории, т.е. спазени са всички правила, както по всички дела преди това.

 

СЪДЪТ намира, че посочената от процесуалния представител на ответника пречка не обосновава недопускане до разпит на вещото лице в днешно съдебно заседание и обсъждане на допълнителното му заключение, тъй като се касае за изследване на една и съща проба, в акредитирана лаборатория и времево по никакъв начин не би променило допълнителното заключение на вещото лице. Поради това съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за недопускане до разпит в днешно съдебно заседание на вещото лице Л..

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Д.В.Л., която е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и компетентно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: С оглед на отговора на въпрос № 1, че процесният продукт е съставен от смесени въглеводороди, бихте ли посочили има ли разлика между въглеводороден и въглероден състав на продукта и каква е тя ако има, тъй като в обжалвания акт е посочено, че е с въглероден състав?

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Възразявам! Касае за технически грешка в решението. В оспореното решение, навсякъде, където е посочено въглероден състав, се е имало предвид въглеводороден състав. Нещо повече, по-надолу са посочени ароматни въглеводороди, където очевидно се касае за техническа грешка.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Има ли решение, с което е поправено оспореното решение по реда чл. 62 АПК за поправка на очевидна техническа грешка

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам информация.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не си оттеглям въпроса. Държа вещото лице да отговори.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, има разлика между двете понятия  въглеводороден и въглероден състав. Въглероден състав означава процентното съдържание на химическия елемент въглерод в състава на дадено химично съединение. Определя се по време на метода елементарен състав на химичните съединения, по който метод се определя съдържанието на въглеводорода, водорода, кислорода, азота и други химични елементи в дадено химично съединение, а въглеводородният състав и методът му за определяне регламентира съдържанието. Това е метод за изследване на съдържанието на различните групи въглеводороди в един нефтен продукт. Нефтопродуктите са смес от следните групи въглеводороди: парафинови въглеводороди, нафтенови въглеводороди, ненаситени въглеводороди, ароматни въглеводороди и голямата група асфалто-смолисти вещества. Това е по същество разликата между двете понятия въглероден и въглеводороден състав.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Има ли данни в административната преписка, от които да е видно, че ответникът е извършил изследване на продукта по показателя „иглена пенетрация”, тъй като сте посочили, че лабораторията не е използвала метода за определяне на този метод? Интересуваме дали изобщо е правен такъв?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не, в материалите по делото няма данни да е извършен анализа „определяне на иглена пенетрация” при 25оС и в митническата лабораторна експертиза липсват данни за това.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Има ли данни в административната преписка по какъв начин и вследствие на какви изследвания в Митническа лаборатория Русе са направили изводите си за показателите на изпитване, отразени в митническата лабораторна експертиза? Този въпрос задавам с оглед на констатациите в самата експертиза, а именно в т. 2, например, резултат дестилация до 350о С е посочено нула, а при изследване на продукта  е отразено, че дестилира 4,4%. Касае се за съществена разлика според мен. Има ли данни вследствие на какви  данни са направили анализ в лабораторията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В митническата лабораторна експертиза е направен показателят дестилация по метода ЕN ISO 3405, като за резултат е посочен, че до 350о С дестилират 0 % от продукта.

При изпитване на продукта в комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива, дестилационните характеристики са направени по същия метод, но при засичане процента дестилиран продукт до 250о С и до 350о С, като резултатите са съответно 0 % изкипял продукт до 250 о С и съответно 4,4 %  до 350 о С.

Съгласно Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, за да отговаря продуктът на кода, в който е класиран – 2707 9999, той трябва да дестилира по-малко от 65% от обема си до 250о С. В едната лаборатория – в лабораторията в Русе, не е прочетен процентът на дестилирал продукт, но очевидно той е нула, тъй като и до 350о С не е дестилирал никакъв продукт, т. е. в митническата лаборатория продуктът е засечен на 350о С и е показал 0 %. По презумпция до 250о С процентът дестилирал продукт също е нула, но съгласно Комбинираната номенклатура трябва да се засече и при 250о С.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Има ли данни по делото, че за определяне на съотношението на ароматните и неароматните въглеводороди е приложена формулата по Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура и не следва ли, прилагайки тази формула в митническата  лабораторна експертиза да е посочено тегловно процентно съдържание на неароматните въглеводороди?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В част първа на експертизата коментирахме относно Приложение А, че не е коректно. В заглавието си то посочва, че се определя съдържанието на ароматните съставки. Начинът, по който се провежда изследването и приложената формула, показват съдържанието на неароматните въглеводороди, като се счита, че до 100% разликата са ароматни въглеводороди. Съгласно така изложеният резултат не може да се каже ясно формулата какво е изчислила – неароматни или ароматни въглеводороди, имам предвид митническата лабораторна експертиза?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Техническа грешка ли е посочването на два пъти отговор на въпрос № 4 на л. 5 от заключението, като номерация уточнявам?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, за техническа грешка става въпрос. Да се счита вторият отговор на въпрос № 4 като такъв на въпрос №5.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Към заключението сте посочили схема за преработка на нефта. Считате ли, че процесният продукт, съгласно представената схема, също е претърпял този вид специфична преработка, за която става въпрос в Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, процесният продукт се внася, за да претърпи последваща химическа преработка, специфична, като основните процеси, на които се подлага, е вакуум дестилация, като получената широка маслена фракция се подлага на процес хидроочистване и каталитичен крекинг.  Това е продуктът, който захранва големия процес  „Каталитичен крекинг” и всеки един нефтопреработвателен комбинат е ориентиран по горивен вариант, а не за производство на масла, т. е. за производство на горива, като крайна цел е да се повиши добивът на светли горива. Под „светли горива” се разбират бензиновите, дизеловите. Продуктът претърпява тази, посочената в Комбинираната номенклатура специфична преработка.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Асфалтените, които вещото лице счита, че не се отделят при приложение на метода по Приложение А, въпросът ми е как е определено съдържание им и дали като е отразено, че ароматните съставки са изчислени по метода по Приложение А съдържанието на асфалтените в продукта е отделено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В митническата лабораторна експертиза е включен показател „определяне съдържание на асфалтени с резултат 2,4 тегловни процента”. Методът, по който е определено съдържанието на асфалтени е ASTM D 6560. В Приложение А към Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура не е регламентирано отделянето на асфалтени и последващо вече разделяне на пробите на съставните му части в първата част на експертизата по кой метод се извършва отделянето на асфалтените и след последващо разделяне на пробата на нейните съставки. Това е ASTM D 2007-98, но тук е видно, че е използван друг метод за определяне на асфалтените. В някои от митническите лабораторни експертизи има данни за асфалтени, но не и във всички. Аз не мога да кажа защо са посочили тези данни за съдържание на асфалтени и как по-нататък пробата е манипулирана или обработена, най-общо казано.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Налице ли е проба от процесния продукт или е изчерпана, с оглед направените анализи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: След извършените анализи в Комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и лабораторията в Научноизследователски строителен институт” ЕООД в София на база на официално запитване ми отговориха, че проби не са останали.

Тук е моментът да коментирам, че в някои от делата количеството проба, въпреки, че в протокола е отбелязано, че е един литър, това количество не отговаря на посоченото в протокола и предвид, че пробата се разделя за анализ в две лаборатории, както и по-малко количество на пробата, ние обърнахме внимание и сега по едно от делата ще мерим количеството проба. Количеството е по-малко.

По настоящото дело официално имам отговор, че няма проба за допълнително изследване.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Продуктът има ли крайна точка на дестилация над 315оС, видно от заключението на лабораторията в университета, както и митническата лабораторна експертиза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, видно от митническата лабораторна експертиза, от анализа в комплексната лаборатория, както и от приложените към делото сертификат за качество и протокол за изпитване, краят на кипене на продукта е над 315оС.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Кой е приложимият метод за продукти, които дестилират над 315оС съгласно Комбинираната номенклатура за определяне на ароматиката им?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура е посочено, че за определяне на съдържанието на ароматните съставки в продукти, чийто край на кипене е 315оС, приложимият метод е по Приложение А от Комбинираната номенклатура, но в първата част на експертизата по настоящото дело коментирахме, че това Приложение А и методът, който регламентира, не е  коректен. А също и предвид, че краят на кипене на мазута е много повече от 315оС и в състава си той съдържа асфалтени, това също допълнително е предпоставка Приложение А да не е коректно при определяне съдържание на ароматни съставки.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Методът по Приложение А се използва именно за нуждите на тарифното класиране на стоките и той е приет с акт на Европейския съюз. Същият е верифициран и се ползва с данни за повторяемост. Той е тестван многократно и съответно продължава да бъде използван за тарифно класиране на продуктите.

Казвате, че продуктът не отговаря на условията съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура за позиция 2707 от подточки „а” до „г”. Може ли да обясните точно по кои критерии продуктът не отговаря, защото видно от стр. 3 на заключението, втори и трети абзац, не отговаря по показатели пенетрация, плътност и дестилационни характеристики, а по-долу, че не отговаря на три от тях – плътност и пенетрация, както и не притежава характеристиките на продуктите, посочени в подточка „г”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Вторият абзац касае сравняване на процесния продукт с продукти с код 2715 0000, а това са продукти битумни смеси на базата на природни асфалти и битум, нефтен битум, минерален катран или пек минерален катран. Това са продукти, които се използват за бутимни покрития, битумни замазки, продукти за пътни настилки и други битумни препарати, докато в абзац трети се касае като цяло обобщение характеристиките на процесния продукт и дали той съответства на тези четири подточки като цяло.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: В подточка „г” на въпрос № 4 към експертизата трябва да отговорите продуктът има ли характеристики, различни от тези на продуктите от 2715 0000. Въпросът ми е: Защо е посочено в констатациите, че продуктът не отговаря на изискванията, тъй като в констатациите на експертизата е посочено, че процесният продукт не отговаря на три от тях, а именно: плътност, пенетрация и не притежава характеристиките, посочени в подточка „г”, поради което не следва да бъде определен като аналогичен продукт? Питам съгласно Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура и подточка „г” по-специално не трябва ли същият да има характеристики различни от тези на продуктите от 2715?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура, за да бъде класиран продуктът в код 2707 9999, той трябва да има характеристиките, които съм посочила в заключението на л. 2, точка А, подточки от „а” до „г”. За тези изисквания аз съм сравнявала резултатите от изследване на процесния продукт и неговите характеристики с тези изисквания и на втора страница съм коментирала дестилационните характеристики, че на това изискване продуктът съответства. Коментирала съм данните за линия на пенетрация, че по това изискване продуктът не съответства да бъде класиран в посочения код. Коментирала съм плътността също на стр. 2 с извода, че е значително по-ниска от 1 и продуктът по този показател не отговаря за класиране по този код и на стр. 3 втори абзац съм коментирала по какво той не отговаря за класиране в код 2715, т. е. има характеристики, различни от класираните продуктите, класирани под № 2715. Това са показателите дестилационни характеристики, защото битумите имат температура на начало на дестилация много над 500оС. Плътността също за битумите е над 1, пенетрацията също е различна на процесния продукт от тази на битумите, които се класират в 2715. С други думи, в третия абзац  като цяло коментирам по кои от подточките от „а” до „г” процесният продукт не отговаря, за да бъде класиран в код 2707 9999. Единствено по дестилационни характеристики съответства. По подточки б), в) и д) той не съответства. Поради това той не може да бъде определен като аналогичен продукт на тежки масла, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани и съм посочила в Приложение № 1 допълнителни данни на продуктите от каменовъглен произход в сравнение с тези продукти от нефтен произход.

 В Приложение № 2 е анализът в кой от подкодовете на 2707 прилича или се различава процесният продукт от характеристиките на продуктите във всички подкодове на 2707.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Казвате, че продуктът има характеристики, различни от 2715. Дали следва или не да има характеристики, еднакви с тези на 2715?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, различни са продуктите, но това не е аналогичността, която Вие търсите.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.:  Когато дадохте продукта за анализ в комплексната лаборатория към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, както и в „Научноизследователски строителен институт” ЕООД гр. София направихте ли справка дали са акредитирани, по кои методи и по кои признаци са акредитирани да изследват продуктите, примерно дестилационни характеристики, пенетрация, плътност и др.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно приемо-предавателен протокол пробата е предоставена в комплексната лаборатория в Университет „Проф.д-р Асен Златаров” на 18.02.2013 г. Малко по-късно и в НИСИ София. Към тази дата и двете имат акредитация да извършват съответно: лабораторията в университета – на петролни продукти и тежки горива, а лабораторията в НИСИ – на пътни битуми. Там дадохме за пенетрация.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: НИСИ акредитирана ли е да прави изпитване на пенетрация на тежки горива?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Това не е характеристика за горива.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Продуктът казвате, че не е битум, защо го дадохте в НИСИ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Защото само там се прави пенетрация на битуми, за да установим дали продуктът съответства на изискване в подточка в) от код 2707 9999.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Имахте ли за задача да изследвате процентното съдържание на кокс и на пепел на продукта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Кокса и пепелта на нефтопродукта съм изпитвала като още едно доказателство за произхода на продукта. Това е въпрос № 2 от задачата. Тези два показателя, както и останалите на изпитвания продукт, потвърждават неговия нефтен произход.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Компетентна ли сте да извършвате тарифно класиране?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Възразявам!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Отговорила съм на поставения въпрос, че по характеристики продуктът не притежава свойства да бъде класиран в код 2707 9999.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Запозната ли сте с правило 1 от Комбинираната номенклатура?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Отговор на този въпрос се дава от експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Принципно задавам въпроса.

СЪДЪТ не допуска отговор на така поставения въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Относно асфалтените, които вещото лице счита, че не се отделят при приложение на метода по Приложение А, същите съдържат ли ароматни пръстени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Асфалтените са част от най-тежките високомолекулни кондензирани съставки на нефтопродуктите, съдържащи в състава си ароматни ядра – нафтенови ядра, дълги парафинови вериги като заместители. Относно техните характеристични данни съм дала обяснения в Приложение А към втора част на заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Съгласно  дефиницията за ароматни съставки съгласно Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоката, същите ароматни съставки ли са или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно тази дефиниция ароматните съставки са тези въглеводороди, които съдържат ароматен цикъл. Асфалтените са част от голямата група асфалто-смолисти вещества, които в химичната класификация на нефта се отделят в отделна група. При провеждане на анализа за определяне на въглеводороден състав те се докладват като отделна група въглеводороди, а се отделят предварително, защото пречат за разделянето на пробата от нефтопродукт чрез адсорбционна колонна хроматография, на която почива методът, описан в Приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице по допусната по делото съдебно-химическа експертиза, при възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето и.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям и моля да приемете, с копие за ответника, молба с две изходящи справки от жалбоподателя, относно доставени  по танкери през 2012 г. количества мазут и съответно произведеното количество продукт през тази година от този продукт. Това е във връзка с твърдението ни, че продуктът търпи специфична преработка.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, на първо място, че представените писмени доказателства от ответната страна са неотносими към предмета на спора.

Моля да задължите ответната страна да представи справка, съхранява ли и в случай, че съхранява, да предостави проба от процесния продукт, съгласно разпоредбата на чл. 10, т. 3 от Наредба за взимане на проби за целите и нуждите на акцизния контрол.

Правя искане и за спиране на производството. Прилагам и определение, с което от друг състав на Административен съд Бургас е направено преюдициално запитване. В конкретния случай се касае за правен спор между едни и същи страни, с един и същ предмет, като неговото решаване е от значение за решаване на спора по настоящото дело.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Във връзка с искането за задължаването на жалбоподателя, съгласно текста на Наредба № 3/2006г. заявявам, че на първо място жалбоподателят няма задължение да формира или съхранява крайна проба от продукт, каквото задължение съществува единствено за митническите органи по чл. 20 от наредбата. Митническият орган е този, който трябва да съхрани контролна проба до приключване на съдебното производство във връзка с издадения административен акт.

Във връзка с искането за спиране считам, че към настоящия момент не са налице предвидените в чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК основания за спиране на производството по настоящото дело, предвид липсата към настоящия момент на достатъчно доказателства за висящност на производството по друго дело по повод преюдициално запитване.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от процесуалните представители на жалбоподателя и ответника в днешно съдебно заседание, описани по-горе в протокола.

 

СЪДЪТ, по направеното от процесуалния представител на ответника искане, с правно основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, след като констатира, че предметът на оспорване в настоящото съдебно производство относно определяне на правилния тарифен номер на процесната стока е идентичен с оспорването по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас, и съобрази обстоятелството, че по административно дело № 2498/2012г. е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, като част от формулираните въпроси имат връзка с настоящия правен спор, намира, че решението на СЕС ще има значение за правилното разрешаване на настоящия съдебен спор, поради което производството по настоящото дело следва да бъде спряно до приключване на производството пред Съда на Европейския съюз.

Воден от горното и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 2305/2012 г. по описа на Административен съд – гр.Бургас до произнасяне на Съда на Европейския съюз по преюдициалното запитване по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас, отправено с определение № 1148/28.05.2013г. по административно дело № 2498/2012г. на Административен съд – гр.Бургас.

Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: