ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2304 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Балкан Сървиз Къмпани“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Е, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Е: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Балкан Сървиз Къмпани“ ЕООД против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №ФК-550-0362162/06.08.2018г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“-Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – пицария, находящ се в гр. Китен, ул. „Атлиман“, стопанисван от „Балкан Сървиз Къмпани“ ЕООД и забрана за  достъп до него за срок от 12 месеца, на основание чл. 186, ал. 1, т. 1 буква „а“ и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна, издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби  и при несъответствие с целта на закона.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е: Оспорвам жалбата. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда, както и тези, представени като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

 

Поради липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е: Уважаема госпожо Председател, при извършената проверка в търговския обект пицария в КК „Китен“ е констатирано, че в обекта не се издават редовно касови бележки за извършените покупки. В случая на проверяващия екип не е издадена касова бележки за сумата от 8 лв. За налагането на тази принудителна административна мярка „запечатване на обект“ административният орган е стигнал да извода, че трябва да бъде наложена, тъй като при разглеждане на данните, регистрирани в НАП, е видно, че среднодневният оборот е 337,04 лева. Отчетено е, че обектът се намира на оживена главна улица в гр.Китен и там потокът е много голям. В същото време се наслагва и това, че за предходни години дружеството не е регистрирало печалби. За 2015, 2016 и 2017 години данъчната печалба е нула, при положение, че обектът се намира в оживен курортен комплекс. Все пак административният орган е счел, за да не затруднява работата на дружеството, макар че с тази дейност той ощетява фиска, и е запечатал търговския обект не за максималния предвиден срок, а за срок от 12 дни.

Въз основа на посоченото, моля да постановите Ваше решението, с което да бъде потвърдена издадената от дирекция „Контрол“ на ТД на НАП – гр. Бургас заповед за налагане на принудителна административна мярка „запечатване на обект“ като законосъобразна и обоснована.

Моля да ми бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: