ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 18.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осемнадесети ноември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2304 по описа за 2012 година.                     

         На именното повикване в 16,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  - редовно призован, се представлява от юк. М.-представя пълномощно.

За ответника Началник на МП „Пристанище Бургас център” - редовно призован, юк.Т. с пълномощно по делото.

         Явява се вещо лице инж. Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк.М.: Моля да приемете гаранция от БНП ПАРИБА – клон София, като моля да спрете предварителното изпълнение на оспорения акт до приключването на срока на гаранцията.

 

Юк. Т.: Не възразявам да бъде спряно предварителното изпълнение до срока на гаранцията, тъй като размерът на митническото задължение е покрит с банковата гаранция.

 

Предвид изпълнението на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото предварително изпълнение на оспорения акт за срока на действие на гаранцията, представена в днешното съдебно заседание – Банкова гаранция № 13997/14.03.2014г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба от страните пред ВАС.

 

                                                        СЪДИЯ:

 

СЪДЪТ към страните: Колеги, предмет на настоящото производство е внос на продукт, който е деклариран в група 2710-1971 като”мазут”, съгласно документите представени от вносителя пред митническата администрация.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА становище-молба вх. № 7928/27.10.2014г, с която жалбоподателят е направил искане за допускане на допълнителна експертиза с въпроси формулирани на л.206-210 по делото.

 

Юк. М.: Поддържам депозираната на 27.10.2014 г. молба- становище с искане за допускане на допълнителна СХЕ, като моля втората част на въпрос № 4 относно хроматографската колона да се чете по следния начин: „Ако отговорът е „ДА”, съответства ли същата на параметрите посочени в Приложение А към ОБ на КН Глава 27?”

Моля към формулираните в молбата въпроси да бъде добавен още един въпрос посочен в нарочна молба, която представям в днешното съдебно заседание  с копие за ответника, за да се изясни начина по който е приложен метода по Приложение А.

 

Юк. Т.: Моля да ми дадете възможност да взема отношение по искането за извършено на допълнителна експертиза. Не разполагам в момента със становище, но такова е изготвено от администрацията на Митница Бургас.

 

         Предвид изявленията на страните, съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза с изключение на въпрос № 2, формулиран на лист 210 от делото.

Съдът счита, че вещото лице в настоящото производство е изложило мотиви, които съответстват на зададения въпрос. В този смисъл експертизата следва да бъде допусната с въпроси 1, 3 и 4, при уточнението направено от юк. М. в днешното съдебно заседание  за подвъпрос 2 от въпрос № 4.

Съдът счита, че въпрос № 4, във вида в който е формулиран, следва да претърпи промяна и по отношение на подвъпрос 1. Въпросът следва да бъде зададен така „Притежавала ли е Митническа лаборатория Русе хроматографска колона за извършването на анализ по Приложение А към ОБ на КН към датата на извършване на МЛЕ?”.

 

По отношение на допълнителния въпрос, представен в писмена молба в днешното съдебно заседание, съдът счита за необходимо да внесе следното уточнение: „Вещото лице следва да установи какъв е бил селикагелът, използван за извършване на анализа към датата на извършване на МЛЕ, да установи каква е едрината на зърната на същия и каква марка е същият?”

 

Предвид изложените съображения и направените уточнения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна съдебно-химическа експертиза  със задачите формулирани в становище-молба вх.№ 7928/27.10.2014г. – лист 206-210 от делото, с изключение на въпрос № 2, при уточнението на въпрос № 4 извършено в днешното съдебно заседание  по искане на процесуалния представител   на жалбоподателя и по инициатива на Съда, както и допълнителният въпрос съдържащ се в молба от жалбоподателя, представена в днешното съдебно заседание,  при уточнението направено от Съда в мотивите преди настоящия диспозитив.

ОПРЕДЕЛЯ вещо лице инж.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице вносим от жалбоподателя в 10- дневен срок от днес в размер на 400,00 лева.

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

По делото е представена в срок съдебно химична експертиза на л. 238-260.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещо лице инж. Л..

 

Вещото лице е с установена самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС: Може ли продукт, на който не е анализирана пенетрацията, да бъде  класиран с тарифен № 27079999?

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. М.: Въпросът е правен и от компетентността на съда, изискването за изследване на пенетрация на продукта е заложен в текста на КН и съдът е в състояние да отговори на този въпрос при липсата на такова изследване. Задайте следващ въпрос.

 

ВЪПРОС: Има ли данни по делото, че за определяне на съотношението на ароматните и неароматни въглеводороди е приложен  метода по Приложение А към Глава 27 на ОБ на КН?

 

ОТГОВОР: Междинни записки за определяне на ароматни въглеводороди по Приложение А нямам предоставени. Посочени са само крайните резултати - ароматни, неароматни въглеводороди.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В МЛЕ се съдържа в табличен вид посочване на съставки, но в едната част са посочени ароматни съставки, а в другата ароматни въглеводороди.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  В конкретната експертиза дори не е посочено какво е съотношението на ароматни и неароматни съставки и въглеводороди, във формулата по Приложение А, единствено е посочено числото 58,1.

 

Продължават въпросите на юк.М.:

 

ВЪПРОС: Има ли данни за определяне съдържанието на асфалтените и начина по който е определено това съдържание?

 

ОТГОВОР:  В същата МЛЕ липсват такива данни.

 

ВЪПРОС: В заключението си посочвате, че мазутът представлява сложна смес от въглеводороди, съдържа парафинови, асфалтенови и ароматни състави, може ли да изясните предвид, че ароматиката по метода на Приложение А от ОБ на КН използва нормален пентан, а нормалният пентан не може да разтвори асфалтени, означава ли това, че част от пробата винаги ще остане неразтворена?

 

Юк.Т.: Възразявам срещу въпроса. В Приложение А, на база на което е извършено изследването, се говори за N-пентан.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  С буквата „N” се говори, че пентанът е нормален – с права верига.

 

ОТГОВОР:  В Приложение А съм посочила характеристика на тежки продукти и нефтени масла и методите по които те се изпитват. Съгласно Приложение А следва да бъде нормален пентан – N-пентан означава нормален пентан.

 

ВЪПРОС: Означава ли, че при използване на нормален пентан част от пробата остава неразтворена?

 

ОТГОВОР: Да, асфалтените са и високомолекулни съединения съдържащи се в тежките нефтени фракции и те не се разтварят в нормален пентан, а се разтварят в нормален хептан. Асфалтените са високомолекулни съединения, които имат хибридна структура и са изградени както от ароматни ядра, така и от ядра на нафтенови въглеводороди и странични парафинови вериги. Съотношението между тези групи ароматно ядро, парафинова част и нафтенова част може да е различно, което обуславя различните свойства на крайния продукт.

 

ВЪПРОС: Каква е разликата между ароматни съставки и ароматни въглеводороди.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. М.: Вещото лице изключително подробно е обяснило в заключението си установените разлики В тази насока съдът използва и отговора на отправеното преюдициално запитване, съдържащо се в решение по дело № С-330/2013 г. на СЕС.

 

Съдът към инж. Л. отговорете съвсем накратко.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: „Ароматни въглеводороди” съгласно Комбинираната номенклатура е различно от понятието „ароматни съставки”, въведено от ОБ на ХС, съгласно последните за „ароматни съставки” се считат тези вещества, в които има едно ароматно ядро – тук не се коментират страничните вериги или наличието на нафтенови структури. При наличие на такива, тогава веществото се класира в класа „хибридни въглеводороди”. Ароматните въглеводороди са тези съединения които съдържат ароматни цикли.

 

ВЪПРОС: Предвид заключението Ви, че продуктът не позволява класиране в нито една позиция на код 2707 с изключение на позиция 2707 9911 и 2707 9919 – „сурови масла”, ако бъде доказано, че ароматните съставки преобладават над неароматните, можете ли да кажете кои от характеристиките на продукта дават основание същият да се отнесе към термина „сурово масло”?

 

ОТГОВОР:  От характеристиките на продукта, изследвани в рамките на МЛЕ, и допълнително анализираните за съответствие с изискванията на подточки от а/ до г/ на позиция 27079999 – т.е това е пенетрацията, защото изследване за плътност и дестилация е правено в митническа лаборатория, може да се каже, че освен съдържанието на ароматни и неароматни, други показатели в тези две изследвания няма, но в сертификата на производителя и в протокола за изпитване в „Сейболт” има данни, които характеризират продукта като „сурово масло”. Мазута е нефтена фракция, която се получава при първична преработка на нефта, включваща атмосферна дестилация, при която нефта се разделя на фракции само въз основа на температурата на кипене без въглеводородите да претърпяват химични промени, остатъка от атмосферната дестилация е мазут и в състава си той не съдържа компоненти от вторична преработка на нефта, която представлява деструктивно разлагане на молекулите на високомолекулните съединения от нефта и участие в химични реакции. В състава си мазута няма такива продукти.

 

ВЪПРОС: можете ли да кажете какви са качествените показатели и какви техни стойности позволяват да се направи извод, че даден продукт е получен от първична дестилация на нефт?

 

ОТГОВОР: В мазута няма продукти от първична преработка и има показатели, които дават доказателството дали един продукт е от първична или вторична преработка – като тези показатели са бромно число, което дава информация за съдържанието на олефинови въглеводороди, същите въглеводороди в продукти от първичен произход отсъстват или се съдържат в нищожни количества, докато олефиновите въглеводороди в по-големите си количества са продукти от вторичните деструктивни процеси и се съдържат в продукти, които са получени от вторична деструктивна преработка. Стойността на показателя „бромно число”, която дава границата на продукти от първичен произход и тези от вторична преработка е 8 грама бром на 100 грама анализиран продукт. Над 8 грама е указание за съдържание на олефинови /ненаситени/ въглеводороди, които са резултат от деструктивното преработване на високомолекулните въглеводороди при вторичната преработка.  Други показатели които характеризират дали един продукт е получен от първично преработване са тулуенов еквивалент, кселенов еквивалент и число на пептизация. Те  характеризират присъствието на високомолекулните въглеводороди от групата на асфалто-смолистите вещества. Стойностите, които са указани са следните: за тулуенов еквивалент за първични продукти максимум 32; за кселенов еквивалент максумум 32/35; а числото на пептизация е минимум 1,9.

ВЪПРОС: Стойностите на описаните от Вас показатели на процесния продукт, дават ли основание същият да се счита за получен при първична дестилация на нефт?

 

ОТГОВОР: Тези стойности можем да вземем от сертификата на производителя и от протокола за анализ от лабораторията на Сейбелт. Същите показатели не са включени в МЛЕ и аз не съм давала заявка за такива изследвания. Разглеждайки тези два документа – сертификат и протокол, се вижда че показателите са в нормите, доказващи че продуктите са получени при първична преработка.

 

ВЪПРОС: Предвид изложеното в таблицата на Приложение А и съдържанието на хетероатоми и груповия въглеводороден състав, може ли да се направи извода, че продуктите, получени при първична дестилация на каменовъглени катрани и процесният продукт имат подобен или аналогичен качествен състав?

 

ОТГОВОР:  Качеството на един продукт се определя като съвкупност от неговите характеристики, които удовлетворяват определени изисквания. Качествените характеристики на даден продукт могат да бъдат определени чрез набор от методи на изпитване като определяне на елементния състав – качествен и количествен; определяне съдържанието на хетероатоми; тоест съдържанието на ядра азот, кислород и други; определяне на груповия въглеводороден състав, при който се определя съдържанието на парафинови, нафтенови, ароматни  и други съединения посочени в таблицата към Приложение 1. Направена е съпоставка на показателите определени чрез тези методи за изпитване за продукти от нефтен произход - тежките масла и продукти от каменовъглен произход. Самото приложение във втори раздел са цитирани научни изследвания и публикации за изследвани свойствата, състава и структурата на продуктите от каменовъглен произход. От тези данни се вижда, че и продуктите от нефтен произход и тези от каменовъглени катрани, имат еднакъв качествен елементен състав и съдържат еднакви характеристични групи като нафтенови, парафинови и ароматни въглеводороди и други групи. Съотношението между тези химически елементи и посочените групи въглеводороди в едните и другите продукти от нефтен и каменовъглен катран е различно. Като обобщение относно аналогичните свойства  за двата вида продукти, може да се посочи качествения елементен състав и вида на групите въглеводороди, които се съдържат, при процесния продукт съдържанието на ароматика е повече от 50 %, каквото е съдържанието при продукти от каменовъглен произход. Разликата е във всички останали показатели по таблицата.

 

Юк. М.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Т.: Във връзка с представеното от Вас заключение, моля, да изясните изследванията извършени в трите лаборатории - същите акредитирани ли са, имат ли акредитация точно за тези методи?

 

ОТГОВОР: Лабораторията на „Сейболт” е акредитирана използвани са три метода за анализ, които са в обхвата на акредитацията и показателят „външен вид” е извън обхвата на акредитацията. Лабораторията на „НИСИ”ЕООД е акредитирана в обхвата на акредитацията й е включен метод за определяне на пенетрация, но по стандарта, който не е посочен в метода за изпитване в изисквания от подточки от а/ до г/. Този метод, по който е изпитан процесният продукт е посочения в подклас 27079999-метод за изпитване там е посочен. По същество двата метода за определяне на пенетрацията не се различават съществено по отношение на използвана апаратура, но условията за изпитване са различни, тъй като методът, който е включен в обхвата на акредитация на лабораторията на НИСИ е приложим за битуми, а ние сме дали заявка да се изпита продукта по ОБ на КН. Последната лаборатория, в която са изпитани продуктите е лабораторията в Университет „Проф.д.р Асен Златаров” - в момента тя е в процес на подновяване на акредитацията си. Тази лаборатория има акредитация от 20 години. Документите за подновяване са приети от Българската служба по акредитация, но чакат дата за извършване на ОДИТ за преакредитация. Използвали сме тази лаборатория, защото в другите лаборатории в България, където се изпитват нефтопродукти, не се прави дестилация на котелно гориво, тъй като то не е заложено като показател за изпитване на стоковия продукт, съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.  Нито една от другите лаборатории не пожела да анализира този анализ.

 

 

ВЪПРОС: В лабораторната експертиза са дадени само ароматни съставки – ако бъдат изкарани асфалтените, би ли се променило съотношението между ароматни и неароматни съставки?

 

ОТГОВОР:  Тук не става въпрос за количествено сумиране или изваждане на асфалтените, а за предварителното отделяне на асфалтените с нормален хептан, в който те не са разтворими и след това разделяне на остатъка от пробата на компоненти, където са ароматни, неароматни, полярни съединения и т.н., като високомолекулни съединения, ако не бъдат отделени асфалтените, те задръстват хроматографската колона и пречат за по-точното разделяне на останалите компоненти в пробата. Метод, в който е регламентирано отделянето на асфалтените и след това разделянето на пробата на нейните компоненти е международният стандарт ASTM D-2007 за този вид продукти.

 

ВЪПРОС: Предвид факта, че за тарифното класиране на стоката методът е изрично посочен и това е методът по Приложение А, в него изрично цитирано ли е, че следва асфалтените да бъдат отделени след като същите са ароматни?

 

ОТГОВОР: Методът по Приложение А не изисква предварителното отделяне на асфалтените, затова казвам каква е разликата между единия и другия метод и защо се препоръчва използването на метода, който цитирах ASTM D-2007.

ВЪПРОС: Асфалтените ароматни ли са или не?

 

ОТГОВОР:  По определението на ОБ на ХС, те имат ароматен цикъл.

 

ВЪПРОС: Има ли в КН и ОБ към ХС изискване по отношение правилното тарифно класиране, изискване да се посочи начина на получаване на продукта или неговия произход, с цел тарифното му класиране на определена позиция?

 

ОТГОВОР:  В КН и ОБ, към нея има създадени два класа, в които се включват продукти от каменовъглен произход 2707 и продукти от нефтен произход – мазута. По произход имаме разделяне на два класа. В ОБ към ХС обаче, е казано, че ако ароматните съставки преобладават над неароматните, продуктът се класира в клас 2707,  независимо от произхода. Въпроса е да се докаже, че характеристиките на продукта съответстват на подкласовете от група 2707. Да разгледаме последния клас – ако продуктът не отговаря на четирите изисквания на подточка от а/ до г/, тогава има абзац към същите ОБ към КН, че може да бъде класиран в няколко групи, според характеристиките му, като един от тези класове е „2710”.

ВЪПРОС: Процесният продукт и каменовъглените катрани са ли смес от въглеводороди?

 

ОТГОВОР:  Да, и едните и другите съдържат въглеводороди.

ВЪПРОС: Качественият състав на каменовъглените катрани и процесния продукт еднакъв ли е?

 

ОТГОВОР:  Елементният качествен състав е еднакъв – и едните и другите продукти са изградени от химични елементи – въглерод, водород, сяра, кислород и азот.

 

ВЪПРОС: Има ли легална дефиниция за понятието „сурово масло”?

 

ОТГОВОР:  В разпоредба не, но в определението на бизнес-речника на Оксфорд е дадено такова понятие – „продукти, които не са претърпели промени, не са обработвани, не са третирани”.

ВЪПРОС: Това са продукти, придобити от земните недра, без да се претърпели каквато и да е обработка?

 

ОТГОВОР:  Нефтените продукти се подлагат на първична и вторична преработка, като първичната е чисто физично разделяне, а вторичната преработка е химично разделяне и превръщане.

ВЪПРОС: Как продуктите за износ като „тежки горива” кореспондират с продукта, описан в молбата-становище, че е предназначен за първична преработка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не мога да отговоря  на този въпрос, тъй като не съм изследвала тези обстоятелства към момента, тъй като са допуснати тези въпроси за допълнителната експертиза.

 

ВЪПРОС: Разлика между сурово масло, минерално масло и тежки масло?

 

ОТГОВОР:  Визирайки вече определения ползвани от речници и указанията относно каменовъглените масла, които подлежат на следваща преработка, те подлежат на преработка, която само физически разделя продукта. „Тежко” е по отношение на дестилационни характеристики или плътност – посочено в ОБ към КН  - л. 298 от делото, абзац последен. „Минерално масло” е това което е придобито като природна суровина, извлечено е директно от земните недра за разлика от синтетичните, които са синтезирани по химичен път. В светлината на това и каменовъглените катрани и нефтените продукти са от минерален произход. „Сурово масло” е това което не е преработено , което не е претърпяло химично промени, не може да се използва в този си вид, а трябва да бъде допълнително преработено. И мазута е такъв продукт – той не може да се използва в този си вид, а трябва да бъде допълнително преработен.

 

ВЪПРОС: Има ли определение за последваща – вторична и третична дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани?

 

ОТГОВОР:  В Приложение 1 след текста „продукти получени на база каменовъглени катрани” съм посочила как се получават тези вещества.  „Последваща дестилация” е дейността, която следва първоначалната преработка, при която продуктите от вторична, дълбочинна преработка се разделят. Всяка една последваща преработка, ако има продуктите от тази преработка, ще имат третична дестилация.

 

ВЪПРОС: Може ли да се приеме, че дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани е процес на деструктивна дестилация при която се осъществява нагряване на твърда субстанция с цел нейното разлагане и резултата е пълна деструкция на изходната суровина и формиране на нов продукт.

ВЪПРОС: Има ли възможност  за последваща повторна дестилация на каменовъглени катрани?

 

ОТГОВОР: От твърдата фаза, каквато са каменните въглища – изходна суровина, се получават катраните, които са високовискозни течности. Вискозната течност се получава след деструкцията на твърди органични материали. Те се нагряват при висока температура без достъп на кислород.

 

ВЪПРОС: Получените масла подлежат ли на последваща дестилация?

 

ОТГОВОР: Ако тези масла се подложат на последваща обработка, те могат да бъдат разделени на химични съединения.

 

ВЪПРОС: Искам да изясним още малко за процеса на дестилация на нефта, при която разделянето на течностите се осъществява на база  разлика в температурата на кипене и дестилацията може да се провежда многократно до пълно разделяне на първоначалната суровина. Може ли да се прави сравнимост и аналогия на маслата, получени при преработка на нефта и такива получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани, основаващи се на кратност на извършваните дестилации?

 

ОТГОВОР:  Всички характеристики на крайните продукти, получени от разлагането на високотемпературни каменовъглени катрани и от разлагането на мазут не са идентични.

 

ВЪПРОС: Бромно число и еквивалентите, които посочихте като разделителни признаци, релевантни ли са към тарифното класиране на стоката или имат само значение за разликата в продуктите от научна гледна точка?

 

ОТГОВОР:  Тези показатели и нормите им характеризират продукти, получени при първична преработка, каквито са суровите масла и продукти, които съдържат компоненти от дълбочинна вторична преработка.

 

ВЪПРОС: Вие сте вещо лице по много дела, към настоящият момент „Лукойл Нефтохим Бургас” АД декларира стоката като тежки масла, към настоящият момент променен ли е качественият състав на продукта, който „Лукойл Нефтохим Бургас” АД внася и какво налага промяната на тарифния номер към днешна дата, а именно: моля да приемете митническа декларация за внос на идентичен продукт, който след влизане в сила на Регламент № 1387 от 2013г. за субсидиране на автономните мита за обща митническа тарифа, продуктът  към днешна дата е с нулева ставка.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. Т.: Съдът ще зададе този въпрос към юк. М..

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. М.: Запознайте се с представения ЕАД?

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. М.: По представено доказателство можете ли на основание чл.176 ГПК да отговорите на въпроса на ответника.

 

Юк. М.: Считам представеното доказателство за неотносимо тъй като не касае процесния продукт и не са представени доказателства, че процесният продукт и декларирания в представената в днешното съдебно заседание митническа декларация са едни и същи. Не съм запозната в подробности с конкретния внос. Моля да ми предоставите възможност за изразяване на писмено становище.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА ЕАД с № 14 BG 001013Н0000315 по процесуалната стойност на доказателството съдът ще се произнесе със съдебния си акт.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да отговори на поставения въпрос по реда на чл.176 ГПК в следващото съдебно заседание.

 

Юк. Т.: Нямам други въпроси.Оспорвам експертизата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./изд. РКО 300,00 лв. на 18.11.2014г./

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя и на процесуалния представител на ответника да формулират допълнителни въпроси към вещото лице.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.02.2015 година от 13,50 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: