ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми януари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2303 по описа за 2012 година

На именното повикване в 16:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, представлява се от юрисконсулт И., с представено по делото пълномощно. 

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник МП „Пристанище Бургас център”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К. и юрисконсулт Т., с представени по делото пълномощни.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че с писмо вх. № 8689/19.11.2014 г. по делото е постъпило становище от юрисконсулт К. по повод формулирано от процесуалния представител на ответника доказателствено искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза.

         Съдът също така ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило с молба вх. № 9608/15.12.2014 г. допълнително становище от процесуалния представител на жалбоподателя, в което са развити доводи против заявеното в становището на ответника по оспорването. Към така цитираното становище, от процесуалния представител на жалбоподателя са приложени и документи, а именно: Резюме относно използване на каменовъглени катрани, както и приети текстове от Европейския парламент от 12.03.2008 г.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам заявеното в предходно съдебно заседание за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза с въпроси така, както сме ги формулирали в част „Доказателствени искания” на жалбата. Поддържаме представената молба-становище и приложените към нея сведения за доказателства. 

Считаме, че допускането на допълнителна съдебно-химическа експертиза ще подпомогне доказване на истината по делото на важни обстоятелства относно тарифното класиране на продукта, като още повече за да се установи произходът и химическите свойства считаме, че следва да бъде извършен химичен анализ по показателите, които сме формулирали в молба-становище и допълнителните такава.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам становището, в което сме изразили мнение, че поисканата допълнителна съдебно-химическа експертиза е неотносима към предмета на спора. Подробни доводи и аргументи по конкретно поставените въпроси, сме заявили в становището.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам заявеното от колегата Т..

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Освен заявеното в цитираните молби искане за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза заявявам, че имам и допълнителни доказателствени искания, а именно: представям и моля да приемете становище с допълнителни доводи и съображения в подкрепа на защитната ни теза. В първоначалната си жалба сме заявили, че обжалваното решение на началника на МП „Пристанище Бургас център” е издадено при съществени процесуални нарушения. Какви точно не сме посочили в жалбата, тъй като същите успяхме да установим подробно по-късно, поради което представям настоящето становище-молба, в което сме формулирали същите. Към молбата има приложено Ръководство за вземане на проби от стоки за целите на митническия контрол и контрола върху акцизните стоки – вътрешен акт на ответника, което представяме за сведение на съда, с оглед на застъпените ни съображения. Също така, моля да приемете за сведение анекс към банкова гаранция. Не правя искане за изрично разпореждане, тъй като то е обвързано с анексите. Считам, че ново определение за спиране не следва да бъде постановявано, тъй като постановеното вече такова е със срок до действието на банковата гаранция. С настоящия анекс се удължава срокът на цитираното в определената банкова гаранция. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с така представеното в днешно съдебно заседание становище-молба, моля същата да не бъде взета предвид, като считам, че изложените в нея мотиви не отговарят на фактическата обстановка и по-конкретно, че в административната преписка се съдържа протокол за вземане на проби, от който по безспорен начин се установява коя е декларацията, по която се взема пробата, дружеството-декларатор на същата изрично е конкретизирал целта на вземане на пробата, а именно тарифното класиране и контрол, посочено е откъде е взета пробата, посочена е идентификация на взетата проба, посочени са митническите пломби, този протокол за вземане на проби е подписан както от митнически служител, така и от представител на дружеството-жалбоподател, който е упълномощен да извършва пряко представителство по ЗМ съгласно пълномощно, депозирано в МП „Пристанище Бургас център”. Считам заявените възражения за допуснати процесуални нарушения при пробовземането за неоснователни. Последно, пробата е взета от независима организация „Saybolt”, за което представител на тази организация също е положил подпис и печат в цитирания протокол. Изрично в протокола от страна на всички присъстващи - митнически служител и представител на дружеството- жалбоподател е отразено, че всички са присъствали, не възразяват срещу начина на вземане на пробата, количеството, маркировката и всички други условия. Няма възражения по така направените вземания на пробата. Неоснователно е възражението на ответната страна относно протокола за вземане на проби, че не може да се приеме, че митническият орган е изпълнил изискванията на чл. 155 от ППЗМ във връзка с осъществения митнически контрол предвид факта, че за стоката е подадена митническа декларация, стоката е общностна и до нейното освобождаване е под митнически контрол и надзор. Моля да ми се даде възможност в писмен вид да изразя становище по приложеното такова от процесуалния представител на жалбоподателя, депозирано в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Поддържам становището на колегата.

 

Съдът, като взе предвид поисканата в предходно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя допълнителна съдебно-химическа експертиза, както и становището на процесуалните представители на ответника заявено в предходно съдебно заседание, както и в писмен вид, а също така и заявените в днешно съдебно заседание доводи и аргументи, намира, че искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза е допустимо, а доколко отговорите на вещото лице по така поставените въпроси са относими към предмета на спора, съдът следва да извърши преценка след депозиране на тези отговори на първо място, а също така и относимостта им следва да бъде кредитирана с крайния съдебен акт. В този смисъл процесуално допустимо е искането за допускане на допълнителна съдебно-химическа експертиза, което следва да бъде уважено.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на допълнителна съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която следва да отговори на въпросите формулирани в особеното искане на първоначалната сезираща съдът жалба (лист 13 и 14 от делото), както и въпросите формулирани в становище с изх. № ПО-18-3770/17.11.2014 г. (лист 276-277 от делото).

ПРИЕМА допълнително представените с цитираните по-горе становища от процесуалния представител на ответника и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза в размер на 250 лв., платими от жалбоподателя, в 14-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ плащането.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д.Л., която следва да бъде уведомена за извършване на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.05.2015 г. от 13,50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: