ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шести февруари                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2300 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.Д.Ф., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Х., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА – РОНСК БУРГАС при РДНСК- Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и съдът като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по искова молба от С.Д.Ф. *** при РДНСК-Югоизточен, с която е предявен иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 40 153,92 лв., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателното плащане, (лихвата е уточнена с молба от 22.12.2014г.), произтичащи от незаконосъобразни действия на ответника по събаряне на 12.09.2012 г. на негова постройка в м.Ченгене скеле-Параклиса”, в околностите на гр. Бургас. Към исковата молба са приложени описани в нея писмени доказателства.

С молба от 22.12.2014 г., ищецът е уточнил периода на претендираната лихва.

На 05.01.2015 г. е постъпил отговор на исковата молба, препис от който е връчен на ищеца. С отговора са представени 3 бр. съдебни решения.

Съдът изиска за прилагане към настоящото дело на административно дело № 446/2014 г. и административно дело № 1211/2010 г., двете на Административен съд - Бургас. Освен това, съдът задължи ответника да представи административната преписка, която беше представена вчера.

 

АДВ. Х.: Поддържам иска. Моля да ми дадете възможност да се запозная с преписката, която е обемна и не мога да се запозная с нея в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам иска. Моля да приемете административната преписка, като не възразявам по направеното искане от ищцовата страна, като й дадете възможност да се запознае с представените писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде възможност на ищеца да се запознае с административната преписка, като отложите делото за друга дата.

 

С оглед изявлението на страните, съдът намери, че следва да приеме писмените доказателства представени по делото и да приобщи приложените дела, като делото се отложи за друга дата, с оглед на което ищецът поиска възможност да се запознае с материалите приложени по административната преписка, която постъпи в кориците на делото едва вчера.

 

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, представените такива с отговорите на исковата молба от ответника, както и представената вчера административна преписка с приложените към нея писмени доказателства по опис.

ПРИЕМА приложените към настоящето дело административно дело № 446/2014 г. и административно дело № 1211/2010 г. и двете на Административен съд – Бургас.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца в срок до следващо съдебно заседание да вземе отношение по представената административна преписка.

ОТЛАГА делото И НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.02.2015 г. – 10,50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: