ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На десети ноември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2300 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т. и юрисконсулт И.  с приложени по делото пълномощни, находящи се на лист 147 и лист 165 от делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт И.: Представям и моля да приемете банкова гаранция и анекс към нея и правя искане отново изрично за спиране на предварителното изпълнение, защото определението на съда, с което е спряно предварителното изпълнение е обвързано с друга банкова гаранция.

         Във връзка с обстоятелството, че междувременно, от спирането до възобновяването на делото е постановено решение на СЕС от 12.06.2014г. и същото е приобщено към делото, представям и моля да приемете допълнително становище и молба за допускане на съдебно-химическа експертиза с въпроси формулирани в молбата.

         Предвид обстоятелството, че по делото не е депозирано заключение от вещото лице по допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза, моля да се предостави възможност на същото за изготвяне на експертизата, като моля да допуснете допълнително тук съдържащите въпроси.

         Юрисконсулт Т.: Не възразявам по представената банкова гаранция. В митницата има депозирана банкова гаранция. По отношение представеното становище и молба, моля да ми се даде възможност да се запозная със същото и предвид фактическата и правна сложност, да ни се даде възможност да изразим писмено становище. 

Поддържаме и доказателственото ни искане за разпит на служителя, който е изготвил експертизата, за да се установи по кой метод е работил този експерт при направеното от него изследване.

Юрисконсулт И.: Категорично се противопоставям срещу разпита на свидетеля, тъй като считам, че не може със свидетелски показания да се установява кой е ползваният метод от страна на Митническа лаборатория-Русе. Това става със съответния сертификат за метода, за който митническата лаборатория съответно следва да бъде акредитирана. От заключението на вещото лице по първоначалната съдебно-химическа експертиза се установи, че Митническа лаборатория-Русе не притежава акредитация, т.е. не притежава акредитация за метода, който е посочен в митническото лабораторно заключение. Поради което отново се противопоставям, че не може със свидетелски показания да се установява дали е ползван същият метод и че ползваният метод изцяло покрива обхвата на метода по Приложение А на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура.

         Юрисконсулт Т.: Във връзка с констатациите на вещото лице, записани на стр.5 от експертизата, абзац втори, аз посочих, че не мога да установя, поради липса на специални познания, какво точно са изследвали показателите, визирани в експертизата на митническата лаборатория, какво посочват тези показатели по таблицата. В този смисъл бихме желали експертът, който водим в днешно съдебно заседание да уточни това.

          Юрисконсулт И.: В експертизата на стр.1, т.5, (Митническа лабораторна експертиза № 23) изрично е посочено, че са изследвани ароматните съставки и е дадено процентно съотношение 59. В Приложение А, което е приложено по делото и е част от Обяснителните бележки, изрично е описан какъв е методът. Ако вещото лице, на стр.2 твърди, че има разлика между съдържание на ароматните въглеводороди и ароматните съставки от Приложение А, на стр.1, абзац последен, където е дадена формулата за изчисляване на тегловното процентно съдържание на неароматни въглеводороди и разликата до 100 представлява процентното съдържание на ароматни въглеводороди. Ако спорим дали ароматният въглеводород е аналогично понятие на ароматни съставки, това не може да се установява със свидетелски показания. В Приложение А е подробно описан какъв е методът, който се използва за определяне на ароматния въглеводород. Никъде няма посочено отделяне на асфалтени и каквито и да е други, които са част от асфалтеносмолисти вещества, както и за отделянето на нафтенови въглеводороди, които са част от неароматните съставки. В този смисъл недоумение буди искането за разпит на свидетел, който следва според ответника да установи относимост или съвпадение на ползвания от тях метод с метода по Приложение А, дотолкова, доколкото е безспорно между страните, че Митническата лаборатория-Русе не притежава акредитация да ползва този метод. Дали методът е идентичен и съответен, може да бъде установено само по пътя на извършен анализ, като част от експертизата, но не и със свидетелски показания.

         Юрисконсулт Т.: Възразявам срещу така направеното възражение от жалбоподателя. Вещото лице, което е назначено по искане на „Лукойл Нефтохим”, прави изчерпателно разяснение, че Митническата лаборатория не е кредитирана, но това не е основание същата да не използва и да не прави изследвания по Приложение А. Пак твърдя, че Митническата лабораторна експертиза е единствена и само за митнически цели, с цел определяне на тарифно класиране на стоката и на база на изготвената експертиза от същото вещото лице, тя счита, че начинът, по който е определен резултатът, е неточен и това е написано на стр.5 и същата  посочва мотивите си за това, от какво е породена неточността.

 

Доказателственото искане за разпит на служителя на Митническа лаборатория-Русе, изготвил процесното изследване на продукта, за което е съставена митническа лабораторна експертиза № 23/06.01.2012г., съдът намира за основателно, като в тази връзка съобрази фактическата сложност на спора, както и неговата изключителна специфичност, поради което и доколкото посредством разпита на този свидетел биха се установили правнозначими за делото факти, намира, че не е налице процесуална пречка да бъде изслушан служителят, изготвил митническата експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

 

М.Л.Т.К. – 48г., българска гражданка, семейна, неосъждана, служител в Митница-Русе, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Разпит на свидетеля ТТ.К.:

Въпрос на СЪДА: Дали с Вашата експертиза, която сте направили, асфалтените са изследвани отделно?

         Свидетелката ТТ.К.: Да, в експертизата като показател сме извели асфалтените, които са в процентно съотношение 2,5%, това е описано в т.6 от таблицата на експертиза № 23, в колона „показател за изпитване”.

         Искам да обясня защо на този етап, тъй като това са едни от първите експертизи за този вид продукти, асфалтените са изведени в отделен показател. Ние сме предполагали, че ще има спор за това, дали те влияят върху цялостния ароматен състав на продукта, тъй като Приложение А определя ароматните въглеводороди включително и асфалтените. В случая идеята е, че дори да извадим от 59%, това е общото съдържание на ароматните съставки, което сме посочили в т.5 от таблицата, дори да извадим тези 2,5% асфалтени от 59%, то това не би променил  крайният резултат по  отношение на  качествения състав на продукта, т.е. според нас той остава ароматен.

         Асфалтените са част от ароматните въглеводороди, които съпътстват нефта. Приложение А дава общо ароматния състав, в който влизат асфалтените. Но понеже знаехме, че ще има спор, нарочно определихме съдържанието на асфалтени, за да докажем, че асфалтените не влияят върху ароматиката на продукта.

         Въпрос на СЪДА: Изследването на асфалтените само от необходимостта да се установи ароматиката на продукта ли е необходимо или е необходимо да се установи дали продуктът има нефтен произход?

         Свидетелката ТТ.К.: Никога не е имало спор, че продуктът подложен на анализ в експертиза № 23, описан като тежко масло за специфична преработка има нефтен произход.

         Въпрос на СЪДА: Т.е. като приемаме, че това е безспорно, не е необходимо да се прави нещо допълнително като изследване, за да се установи дали продуктът има нефтен произход.

         Свидетелката ТТ.К.: По отношение на това, което чух за ароматни и неароматни съставки, според мен тук няма неясноти по Приложение А.

         Ще обясня по-разбираемо самият метод какво представлява. За да си представите самия метод на изследване, представете си една стъклена колона пълна с пълнител „Силика-гел”. Това е особено вещество, което  има способността да задържа ароматните въглеводороди в този пълнител, а парафинонафтеновите изтичат, преминават през тази колона. Пробата се поставя в колоната и се налива съответния разтворител, при което се събират парафинонафтеновоите въглеводороди, а ароматните остават в колоната. В крайна сметка се определят парафинонафтеновите, така е записано в Приложение А и 100 минус парафиновите, дава ароматните съставки. Действително в Приложение А веднъж е записано ароматни въглеводороди, а накрая е записано ароматни съставки. Ароматните съставки представляват едно по-голямо множество от ароматните въглеводороди. Т.е. двете понятия са съотносими, когато разглеждаме Приложение А, те са идентични, казано по два различни термина. Това е моето експертно мнение.

         По отношение на това, дали тази стъклена колона трябва да е калибрирана, искам да кажа много ясно, че това е стъклария, това е стъклена тръба и не подлежи на калибриране. На калибриране подлежат само апарати, уреди, устройства, които мерят величина. Това е една стъклена тръбичка, няма как да бъде калибрирана и не подлежи на калибриране.

 

         Въпрос на юрисконсулт И.: Не сте правили Вие изследването. Някой друг го е правил, а Вие сте го подписали. Как тогава знаете какъв метод е използван  при изследването?

          Свидетелката ТТ.К.: Аз съм началник на отдела. Имам цялостен поглед върху работата на отдела си и като съм си сложила подписа, заставам зад експертизата.

         Въпрос на юрисконсулт И.: Какъв беше абсорбента, силика-гела, който сте използвали?

         Свидетелката ТТ.К.: Не мога да кажа марка. Марката няма никакво значение, за експеримента има значение размерът на частиците на този силика-гел. В хода на анализа е използван силика-гел с големина на частиците описани в Приложение А, мисля че е 60 меша, не мога да се сетя точно. Това е мерната единица, която се използва.

         Във връзка  с въпроса, който ми задавате, искам да кажа следното:  Независимо от начина, по който е определен, в случая за конкретната експертиза № 23, как е установена ароматиката, в рамките на целия Европейски съюз този вид продукт, говорим за остатъка от преработката на нефт наречен мазут, който представлява една тежка фракция, този продукт по своя качествен състав е ароматен и по това няма спор в рамките на целия ЕС.

         Въпрос на юрисконсулт И.: Казахте, че силика-гелът трябва да бъде 60 меша. Откъде черпите сведение, че трябва да бъде 60 меша?

         Свидетелката ТТ.К.: Моля това, което казах „60 меша” да бъде заменено с „200 меша”. Това е сведение от Приложение А, където пише „по-голям или равен”. Работим със силика-гел, който е описан в Приложение А. Мога да Ви кажа колко точно е бил тогава, ако видя заявката, защото работим с него по заявка. Не мога да се сетя точно. Знам, че сме спазвали точно Приложение А. Там има размери на силика-гела, с които сме се съобразили. Активността на силика-гела никой не може да каже колко е, но това го пише на етикета.

         Въпрос на юрисконсулт И.: Това, че силика-гелът е на по-едри зърна, влияе ли на проходимостта и на целия анализ?

         Свидетелката ТТ.К.: Когато силика-гелът е в рамките и с големина посочена в Приложение А, не влияе.

         Въпрос на юрисконсулт И.: Изисква ли Приложение А изследване на асфалтени?

         Свидетелката ТТ.К.: Не, не изисква. Направили сме го, за да докажем, че със или  без тях, имат превес ароматните съставки.

         Въпрос на юрисконсулт И.: Как прилагате метода по Приложение А - директно или имате някакъв разработен аналогичен на Приложение А метод?

         Свидетелката ТТ.К.: Директно прилагаме метода, съобразно чертежа към Приложение А.

         Не ми е известна лаборатория в България, която да е акредитирана за определяне на ароматните съставки. Изключително важно по кой метод ще бъдат определяни тези ароматни съставки, би следвало едно към едно да се приложи метода по Приложение А.

         Съществуват още два американски стандарта, по които може да се извърши това изпитване и Български държавен стандарт, който е действащ към момента. Това са методите, които могат да се използват за определяне качествения състав на този тип продукти.

 

         Юрисконсулт И.: Тъй като свидетелят не може да каже какъв е вида на силика-гела, може да каже само какъв е размерът, моля да ми се даде възможност да формулирам допълнителни въпроси към вещото лице, което ще извършва допълнителната съдебно-химическа експертиза и да се допуснат въпроси за изчисляване на активността на силика-гела и на проходимостта в конкретния метод.

 

         Юрисконсулт Т.: Нямаме въпроси към свидетеля.

         Представям и моля да приемете сертификат за акредитация и свидетелство за калибриране на везна.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените днес от пълномощника на жалбоподателя писмени доказателства, представляващи банкова гаранция и анекс към нея; както и писмени доказателства, съпътстващи депозираното днес становище-молба за изготвяне на допълнителна съдебно-химическа експертиза; както и представените от пълномощника на ответната страна сертификат за акредитация и свидетелство за калибриране.

 

Като съобрази изявлението на пълномощниците на ответната страна за предоставяне на необходимост да се запознаят с днес представените допълнителни доказателства и доказателственото искане за назначаване на съдебно-химическа експертиза и предвид сложността на това изследване, съдът намира за необходимо на ответната страна да бъде дадена допълнителна възможност да вземе становище по отношение на това доказателствено искане, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес да формулира допълнителни доказателствени искания с препис за ответната страна, по които съдът ще вземе становище в закрито заседание.

ДАВА възможност на ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес, да вземе становище по допълнително направеното искане за назначаване на съдебно-химическа експертиза, по което съдът ще вземе становище в закрито заседание.

 

По отношение на искането за спиране на изпълнението на обжалвания административен акт, за който са представени докладваните днес писмени доказателства, съдът ще вземе становище също в закрито заседание.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

   съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.02.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: