ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми април                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 22 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.Т., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.В., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.П.Б., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА К.К.Г., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА К.Д.Г., редовно призована, не се явява, не изпраща представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Ц.И.М., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Е.Г.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Ф.Г.М., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ЕТ „Виктория Комерс ДФК - Д.К.”, редовно призован, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА С.Ж.Н., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Д.П.Н., редовно призована, явява се по пълномощие дъщеря й Д.С.Р.. Същата представя препис от акт за смърт на заинтересованата страна С.Ж.Н. и удостоверение за наследници на същото лице, според което наследници са заинтересованата страна Д.П.Н., Д.С.Р. и Ж.С.С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА М.Х.В., нередовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА И.И.И., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА М.Р.И., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Н.Г.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Б.Я.Т., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА О.М. Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ намира, че в случая са налице процесуални пречки за даване ход на делото по следните съображения:

На първо място е налице нередовно призована страна – М.Х.В.. На следващо място се установи и наличие на настъпила смърт на заинтересована страна – С.Ж.Н., която страна е оставила за наследници лица, които не са конституирани като страни по спора – Ж.С.С. и Д.С.Р.. Отделно от това съдът намира, че по отношение на жалбоподателката С.Г.В. делото следва да бъде оставено без движение за втори път, като на същото лице бъде указано да заяви писмено дали потвърждава действията по подаване на жалбата, предприети от лице без представителна власт. При неизпълнение на това задължение, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересовани страни по спора Ж.С.С. и Д.С.Р..

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата, подадена от С.Г.В., като УКАЗВА на жалбоподателката в 7-дневен срок, считано от получаване на съобщението, да заяви поддържа ли жалбата против заповед № 1920/10.08.2015 г. на Директор на Дирекция „Строителство“ при община Бургас, която е подадена от лице без представителна власт и я ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.06.2016 г. от 11:00 часа, за която дата нередовно призованата страна да бъде призована. Да бъдат призовани и лицата, конституирани в качеството на заинтересовани страни по спора днес.

Съобщение с указанията, дадени по-горе в определението, да бъде изпратено на жалбоподателката С.Г.В..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: