ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 08.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осми юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 22 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.Т., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Т., редовно упълномощена от днес.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.В., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Т., редовно упълномощена от днес.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.П.Б., редовно уведомен, за него се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА К.К.Г., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА К.Д.Г., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Ц.И.М., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощена от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Е.Г.М., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Ф.Г.М., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ЕТ „Виктория Комерс ДФК - Д.К.”, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Д.П.Н., редовно уведомена, явява се по пълномощие дъщеря й Д.С.Р..

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА М.Х.В., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА И.И.И., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА М.Р.И., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Н.Г.П., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Б.Я.Т., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА О.М.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Д.С.Р., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Ж.С.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям и моля да приемете заверено копие от известие за доставяне на оспорения акт, удостоверяващо връчване на Е.П.Б..

 

СЪДЪТ, в изпълнение на задължението си да следи служебно за допустимостта на жалбите и с оглед представеното от юрисконсулт И. в днешно съдебно заседание известие за доставяне, което съдържа цялата информация по доставяне на акта, идентично с това известие, представено с административната преписка и намиращо се на л. 19 от делото, намира, че жалбата, подадена от Е.П.Б. е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане поради просрочие. Според известието за доставяне, съобщението е било връчено на Е.П.Б. на 17.11.2015 година. Жалбата против заповед №1920/10.08.2015 г. на Директора на Дирекция „Строителство“ при община Бургас, е подадена чрез община Бургас до Административен съд Бургас на 04.12.2015 година. Според правилата, регламентиращи срока за допустимо оспорване, на ЗУТ и АПК, такова може да бъде реализирано в рамките на 14-дневен преклузивен срок. В случая този срок е изтекъл на 01.12.2015 г. – вторник, работен ден. Поради това и подадената жалба е недопустима за разглеждане.

С оглед изложеното и на основание чл. 159, т. 5 от АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЕЛЖДАНЕ жалба, подадена от Е.П.Б., против заповед № 1920/10.08.2015 г. на Директор на Дирекция „Строителство“ при община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №22/2016 г. по описа на Административен съд Бургас в тази му част.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок от съобщаването за неприсъстващите страни.

 

Тъй като жалбоподателят Е.П.Б. е собственик на имот, който е засегнат от предвижданията на плана, същият следва да бъде конституиран в качеството на заинтересована страна по спора, затова и на основание чл. 154, ал. 1 АПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересована страна Е.П.Б..

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам подадената жалба от доверителите ми В.П.Т. и С.Г.В..

От името на Е.Б. и О.М.Д., в качеството им на заинтересовани страни, заявявам, че намирам заповед №1920/10.08.2015 г. за незаконосъобразна.

 Моля да назначите съдебно-техническа експертиза, въпроси към която представям в нарочна молба.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

По отношение искането на адвокат Т. за допускане на съдебно-техническа експертиза, считам че втори въпрос  няма отношение към предмета на спора. Не възразявам по допускането на експертиза с първия въпрос.

АДВОКАТ П.: Изцяло оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна, особено аргумента, че липсва акт за установяване на непълноти и грешки. Такъв не необходимо да се издава при процесната заповед, още повече, че тази заповед се издава с влязла в сила заповед на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), която е издадена въз основа на издаването на такъв акт и е установено наличието на грешка. Във връзка с това, представям по опис доказателства за проведената в СГКК процедура по промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри. В този опис се съдържа и самата заповед за одобрение, влязла в сила от 2010 година. Въз основа на нея се произнася и процесният орган.

Категорично се противопоставям на въпрос № 2 от експертизата, като по отношение на въпрос № 1 считам, че вещото лице трябва да извърши справка и в СГКК.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на заинтересованата страна Ц.М..

Искането за допускане на съдебно-техническа експертиза следва да бъде уважено частично и то при конкретизация на първия поставен въпрос. Отговорът на втория въпрос така, както е формулиран в писмената молба, съдът намира за неотносим към предмета на доказване в настоящото производство. При това положение вещото лице следва да отговори на въпросите: Какви са конкретните предвиждания за трите имота и регулационните им граници по действащия план, който е изменен с оспорената заповед и какви изменения в плана внася последната, за посочените в молбата три имота по отношение на границите? Налице ли е съвпадение между регулационните и кадастрални ( имотни) граници между имотите преди и след изменението на ПУП, предмет на оспорената заповед?

Отговорът на въпросите следва да бъде илюстриран с комбинирана скица.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представените документи под опис от адвокат П. – скица № 15881/27.05.2009 г. на ПИ с идентификатор 07079.610.330; уведомление изх. 94-19604-02-10-6699/31.03.2010 г.; скица-проект № 29299/31.07.2009 г.; заповед № КД-14-02-809/31.05.2010 г. на началника на СГКК Бургас; уведомление № 94-13415-02-10-11371/31.05.2010 г. и скица № 25287/12.07.2010г. на ПИ с идентификатор 07079.610.330.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от съда в обстоятелствената част на това определение, като не допуска отговор на въпросите, формулирани от адвокат Т. в писмената молба, представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателите С.Г.В. и В.П.Т. по равно, в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност да ангажират и други доказателства в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.10.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: