ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 22 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.Т., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.В., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Строителство” при Община Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА К.К.Г., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА К.Д.Г., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.П.Б., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Ц.И.М., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Е.Г.М., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Ф.Г.М., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА ЕТ „Виктория Комерс ДФК - Д.К.”, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Д.П.Н., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА М.Х.В., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА И.И.И., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА М.Р.И., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Н.Г.П., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Б.Я.Т., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Д.С.Р., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Ж.С.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА О.М.Д., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Г.Б. – 65 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Означава  ли, че към момента на издаване на оспорената заповед, тоест по предходния план, регулационните и кадастралните граници съвпадат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: В първия кадастрален план регулационните граници съвпадат с имотната граница. След това има изменение със заповед № 345/12.04.2002 г., където регулационната граница минава по имотната граница и това е последното, което е направено преди да бъде издадена процесната заповед № 1920/10.08.2015 година. С новата заповед се изменя единствено регулационната граница между имоти ХІ-2201, 2246 и имот ІХ-2240, 2245, както и между имоти ХІ-2201,2246 и Х-2247. До издаването на процесната заповед №1920/10.08.2015 г. границите на тези имоти, които посочих – кадастрални и регулационни,  са съвпадали. Изменението се е наложило поради необходимост имотната граница да бъде изместена  по фасадата на сградите, защото преди изменението тази граница е минавала през сградите. На комбинираната скица са отбелязани точките.

АДВОКАТ Т.: С промяната по този начин на границите на имотите изследвали ли сте дали се променят площите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Не съм го изследвала, защото нямам поставен такъв въпрос, но границите на имотите се променят.

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ П.: Връщам се на отговора на първи въпрос. С това изменение, което в момента е предмет на настоящото дело, границите на имотите се привеждат съобразно фактическото състояние на сградите, построени в имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Б.: Да, съобразено е с построените сгради.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице инж.Б..

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, 300 лева от които, платими от внесения депозит, а остатъкът от 100 лева следва да се внесе от жалбоподателите в 14-дневен срок от днес. При неизпълнение на това задължение ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ Т.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ П.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, като взе предвид липсата на други доказателствени искания, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да уважите жалбата на доверителите ми като основателна и доказана.

Моля ми дадете срок за писмени бележки.

Моля за присъждане на разноски.

 

АДВОКАТ П.: Моля да оставите жалбата без уважение и да приемете обжалваната заповед за законосъобразна.

Моля да ми бъде дадена възможност, в указан от Вас срок, да представя писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноски.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат допълнителни писмени аргументи в защита на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ,  че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: